صاحب سند : ریاست

مرجع تصویب کننده : هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

مخاطب : هیأت علمی

زمان تصویب - زمان ابلاغ : 1400/07/03 - 1400/07/03

بازه اثرگذاری : 1400/07/03 -- 1402/06/31

سند مرتبط قبلی: ندارد

سند مرتبط بعدی: ندارد

اطلاعات سند
تعداد بازدید
0
تعداد دریافت
0


نسخه ی آیین نامه ی استخدامی اعضای هیات علمی

با لحاظ تغییرات موارد مندرج در بخشنامه های مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

(شهریور1395)


 • آیین نامه ی استخدامی اعضای هیات علمی با لحاظ تغییرات موارد مندرج در بخشنامه های مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه (شهریور1395)
  • توضیحات ضروری و فهرست مطالب :
   • توضیحات ضروری :

     الف) این آیین نامه به همراه پیوست های مربوطه به استناد مفاد ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت مصوب 1383/5/18 مجلس شورای اسلامی، به منظور ساماندهی ضوابط و مقررات استخدامی و با هدف ایجاد زمینه های لازم برای ارتقای سطح بهره وری، بهره مندی از ظرفیت های ایجاد شده و تسهیل در حصول اهداف مندرج در برنامه یاد شده، تهیه شده و طی بخشنامه ی شماره 15/273298 مورخ 90/12/27 به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (جهت طرح و تصویب در هیات های امنا) ابلاغ شده است.
     ب) به منظور تنقیح و ویرایش مفاد آیین نامه ی استخدامی اعضا هیات علمی از مفاد بخشنامه های این مرکز استفاده شده است.
     همچنین به منظور متمایزسازی تغییرات اعمالی (مواد/تبصره/بندهای اصلاح شده)، ارجاع مربوطه در پانویس صفحه ذیربط درج شده است.
     بدیهی است تغییرات اعمال شده، صرفاً براساس مفاد بخشنامه های این مرکز صورت پذیرفته و شامل سایر تغییرات اعمال شده توسط برخی از هیات امنای دانشگا ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، نمی باشد.
     پ) مفاد آیین نامه ی استخدامی اعضا هیات علمی با تصویب هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (از تاریخ تعیین شده در مصوبه ی هیات امنای ذیربط )، در موسسات ذینفع قابلیت اجرایی می باشد . 

     ثبت نظر
   • فهرست مطالب :

     فصل اول : تعاریف و اختصارات
     فصل دوم : ورود به خدمت و استخدام
     فصل سوم : انتصاب و تبدیل وضعیت
     فصل چهارم : حقوق و تکالیف
     فصل پنجم :  توانمند سازی
     فصل ششم : نظام پرداخت حقوق و مزایا
     فصل هفتم : ماموریت و انتقال
     فصل هشتم : مرخصی ها، بیمه و امور رفاهی
     فصل نهم : پایان خدمت
     فصل دهم : سایر مقررات
     پیوست شماره ی یک : دستورالعمل خدمت اعضا به شیوه ی نیمه حضوری
     پیوست شماره ی دو : دستورالعمل فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضای هیات علمی
     پیوست شماره ی سه : دستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضای هیات علمی
     پیوست شماره ی چهار : دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی
     پیوست شماره ی پنج : دستورالعمل نحوه ی انتخاب استاد ممتاز
     پیوست شماره ی شش : دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته

     ثبت نظر
  • فصل اول ) تعاریف و اختصارات :
   • ماده 1 ) تعاریف و اختصارات بکاررفته در این آیین نامه و پیوست های آن عبارتند از:

     1_1) وزارت/ وزیر: منظور از "وزارت" و "وزیر" در آیین نامه و پیوست های آن ، به ترتیب "وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" و "وزیر علوم، تحققات و فناوری" می باشد.
     1_2) مرکز: منظور از "مرکز" در این آیین نامه و پیوست های آن، مرکزهیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت می باشد.
     3-1) مؤسسه : منظور از "مؤسسه" در این آیین نامه و پیوست های آن، موسسه................. و کلیه واحدهای تابعه آن می باشد.
     1_4) هیات امنا : هیاتی است که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان بالاترین رکن موسسه، مرجع سیاستگذاری، تصمیم گیری و تصویب مقررات و ضوابط داخلی موسسه می باشد.
     1_5) کمیسیون دائمی هیات امنا : کمیسیونی است که مسئولیت بررسی، کارشناسی و ارائه پیشنهادات قابل طرح در هیات امنا و سایر امور ارجاعی از سوی هیات امنا را برعهده دارد.
     1_6) هیات رییسه : هیات رئیسه دومین رکن اجرایی موسسه پس از رئیس موسسه می باشد.
     1_7) شورای موسسه : شورای موسسه دومین رکن سیاستگذار بعد از هیات امنا می باشد که به تنظیم سیاستها و برنامه های جاری موسسه براساس سیاستهای کلان مصوب در هیات امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح می پردازد.
     1_8) هیات ممیز : هیاتی است که به موجب ضوابط و مقررات مربوط، مرجع رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به صلاحیت علمی عضو جهت ارتقا به مراتب بالاتر، احتساب سوابق خدمت قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایی و بررسی رکود علمی می باشد.همچنین حسب درخواست هیات اجرایی جذب موسسه در خصوص صلاحیت علمی متقاضیان تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، تبدیل وضعیت از کارشناس رسمی به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی اعلام نظر می نماید.
     1_9) کمیسیون تخصصی : کمیسیونی است که در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده، وظیفه ی رسیدگی و اظهارنظر نسبت به پرونده ی اعضا ی هیات علمی مبنی بر قابلیت طرح و یا عدم طرح پرونده ی آنان در هیت ممیزه را برعهده دارد.
     1_10) کمیته ترفیعات : کمیته ای است که به موجب ضوابط و مقررات مربوط با حکم رئیس موسسه تشکیل و وظیفه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترفیع پایه ی اعضای هیات علمی را در چارچوب مقررات مربوط برعهده دارد.
     1_11) هیات مرکزی جذب : هیاتی است که در چارچوب قوانین ومقررات تعیین شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در وزارت تشکیل و متکفل اعمال وظایف و اختیارات محول در خصوص اعضای هیت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری می باشد.
     1_12) هیات اجرایی جذب : هیاتی است که در چارچوب قوانین ومقررات تعیین شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به صورت مشترک یا مستقل در موسسه تشکیل و متکفل اعمال وظایف و اختیارات محول در خصوص اعضای هیات علمی می باشد.
     1_13) دستگاه اجرایی : عبارت است از کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و نیز کلیه ی دستگاههایی که از سوی هیات امنا ی موسسه تعیین شده باشد.
     1_14) جذب : عبارت است از فرآیند شناسایی، انتخاب و پذیرفتن اشخاص حقیقی برای خدمت در موسسه متناسب باپستهای سازمنی بلاتصدی مصوب به هر یک از انحا از قبیل رسمی ، پیمانی ، ماموریت و ......در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه
     1_15) استخدام : عبارت است از فرآیند پذیرفتن اشخاص حقیقی برای خدمت در موسسه در یکی از پستهای سازمانی بلاتصدی مصوب، به یکی از وضعیت های پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه
     1_16) عضو : منظور از "عضو" در سراسر آیین نامه و پیوست های آن (بدون ذکر هرگونه قیدی)، عضو هیات علمی شاغل در موسسه اعم از رسمی و یا پیمانی بوده که صلاحیت علمی و عمومی وی به تایید هیات ممیزه و یا هیات اجرایی جذب (حسب مورد) رسیده باشد.
     1_17) عضو رسمی : عضوی است که به موجب حکم رسمی برای تصدی یکی از پست های سازمانی موسسه در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه استخدام شده باشد.
     1_18) عضو پیمانی : فردی است که به موجب قرارداد پیمانی برای تصدی یکی از پست های سازمانی موسسه برای مدت معین، در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه استخدام شده باشد.
     1_19) عضو وابسته : به فرد برجسته علمی اطلاق می گردد که در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به منظور انجام وظایف آموزشی و پژوهشی برای مدت معین انتخاب و در موسسه بدون ایجاد هرگونه رابطه استخدامی جدید (موضوع بندهای 11 و 12 این ماده) بکار گرفته می شود. بکارگیری عضو وابسته وضعیت استخدامی جدید تلقی نمی گردد.
     1_20) حکم : عبارت است از ابلاغ کتبی دستور مقام صلاحیت دار موسسه به عضو رسمی در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه
     1_21) قرارداد : عبارت است از توافق نامه ی کتبی که به مقام صلاحیت دار موسسه و نیز شخص واجد شرایط طرف قرارداد می رسد و وی به موجب آن در ازای دریافت حقوق و مزایا برای مدت مندرج در قرارداد، وظایف محول را انجام می دهد.
     1_22) پست سازمانی : جایگاهی در تشکیلات سازمانی موسسه است که به طور مستمر جهت واگذار تمام یا بخشی از وظایف یک شغل برای تصدی یک عضو رسمی یا پیمانی در نظر گرفته می شود.
     1_23) شغل : عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت های مرتبط و مشخصی که از سوی موسسه به عنوان کار واحد شناخته می شود.
     1_24) خدمت : عبارت است از اشتغال به کار یا مجموعه اقداماتی که عضو به موجب حکم یا قرارداد مکلف به انجام آن می گردد.
     1_25) شرح شغل : عبارت است از شرح مکتوب و مدونی که حاوی مشخصات اصلی و اساسی شغل در چارچوب تشکیلات تفصیلی موسسه می باشد.
     1_26) انتصاب : عبارت است از گماردن عضو رسمی و پیمانی به یکی از پست های سازمانی براساس ضوابط و مقررات این آیین نامه
     1_27) پایه : عبارت است از نمایش عددی خدمات قابل قبول عضو متناسب با عوامل ترفیع در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه
     1_28) ترفیع پایه : عبارت است از افزایش عددی پایه عضو واجد شرایط در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه
     1_29) ارتقا مرتبه : عبارت است از کسب مرتبه ی علمی بالاتر عضو واجد شرایط ، در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه
     1_30) حقوق : عبارت است از مبلغی که در ازای انجام کار در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه
     1_31) مزایا و فوق العاده ها : عبارت است از وجوهی که در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به طور مستمر و غیر مستمر علاوه بر حقوق مرتبه و پایه به عضو ذیحق پرداخت می گردد.
     1_32) انتقال : عبارت است از تغییر محل خدمت عضو به طور دائم از موسسه به سایر موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاههای اجرایی و بالعکس در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه
     1_33) ماموریت : عبارت است از:
     الف) محول نمودن شغل یا وظیفه ای موقت به عضو با حفظ پست سازمانی وی برای مدت معین ممکن است خارج از محل خدمت عضو باشد.
     ب) اعزام عضو به صورت تمام وقت یا پاره وقت برای مدت معین به سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاههای اجرایی
     ج) اعزام عضو برای گذراندن دوره آموزشی یا مطالعاتی و یا تحقیقاتی در داخل یا خارج از کشور
     1_34) رکود علمی : به وضعیتی اطلاق می گردد که عضو شاغل براساس چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه در سه سال متوالی شرایط لازم برای کسب سه پایه استحقاقی را نداشته باشد.
     1_35) استعفا : عبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو با موسسه که بنا به درخواست وی، پس از موافقت رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وی در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه صورت می پذیرد.
     1_36) بازنشستگی : عبارت است از قطع رابطه خدمتی عضو با موسسه که در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه و با توجه به مقررات صندوق های بازنشستگی ذیربط به موجب حکم رسمی صورت می پذیرد.
     1_37) بازخریدی خدمت : عبارت است از پرداخت مبالغی متناسب با مدت خدمت قابل قبول در ازای قطع رابطه استخدامی عضو با موسسه در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه
     1_38) از کارافتادگی : عبارت است از وضعیت عضوی که به موججب قوانین و مقررات مربوط توانمندی جسمانی و یا روانی لازم برای انجام خدمت را دارا نبوده و ضمن قطع رابطه خدمتی تا رسیدن به زمان بازنشستگی، از حقوق وظیفه استفاده می نماید.
     1_39) آماده به خدمت : وضعیتی است که عضو رسمی موسسه بنا به یکی از دلایل ذیل، با حکم رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وی در انتظار تعیین تکلیف برای انجام خدمت قرار می گیرد.
     الف) انحلال موسسه
     ب) حذف پست سازمانی عضو در چارچوب اصلاح ساختار تشکیلاتی موسسه براساس تشریفات قانونی و تصویب در هیات امنا
     ج) موجود نبودن پست سازمانی بعد از اتمام ماموریت یا مرخصی بدون حقوق متناسب با شرایط احراز عضو
     د) در مواردی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیاتهای رسیدگی انتظامی اعضا هیات علمی یا مراجع قضایی، عضو از خدمت معلق شده باشد.
     1_40) انفصال : عبارت است از برکناری عضو به طور موقت و دائم از خدمت، به موجب آرای قطعی صادر شده از سوی مراجع قانونی
     1_41) اخراج : عبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو به موجب آرای قطعی مراجع قانونی ذیربط

     ثبت نظر
     الحاقیه:
     متن :

     42-1) وراث قانونی : عبارتند از همسر، فرزندان، مادر و پدر تحت تکفل عضو متوفی و همچنین نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت عضو متوفی می باشند.


     تاریخ ابلاغ : 1397/06/18شماره ابلاغ : 1
     مرجع ابلاغ کننده : هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

  • فصل دوم ) ورود به خدمت و استخدام :
   • ماده 2 ) تعیین و ابلاغ سهمیه استخدام توسط وزارت :

     وزارت در هر سال پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم ، سهمیه ی استخدام عضو هیات علمی در موسسه را  تعیین و ابلاغ می نماید.

     ثبت نظر
   • ماده 3 ) شروط استخدام در موسسه :

     استخدام در موسسه براساس سهمیه ابلاغی از سوی وزارت، در قالب تشکیلات سازمانی مصوب، براساس نیاز سازمانی، موافقت بالاترین مقام اجرایی موسسه، به تفکیک مراتب علمی استادیار مربی، پس از تصویب هیات امنا و احراز صلاحیت های لازم توسط مراجع ذیصلاح از طریق فراخوان آزمون یا مصاحبه و یا هر دو با توجه به اصل ضرورت احراز شایستگی متقاضیان ورود به خدمت، انجام می پذیرد.

     ثبت نظر
   • ماده 4 ) شرایط عمومی متقاضیان ورود به خدمت در موسسه :

     متقاضیان ورود به خدمت در موسسه می بایست به تشخیص مراجع ذیصلاح از شرایط عمومی ذیل برخوردار باشند:
     الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت
     ب) التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه
     ج) اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
     د) عدم سابقه ی عضویت یا وابستگی به گروه های سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران
     ه) عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شعون شغلی
     و) نداشتن سوء پیشینه ی کیفری موثر
     ز) عدم محکومیت ربه محرومیت از خدمات دائمی دولتی براساس رای قطعی صادره از سوی مراجع ذیصلاح
     ح) عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن
     ط) دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم (برای آقایان)
     ی) برخورداری از سلامت و توانایی جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر
     ک) برخورداری از سلامت و توانایی روانی متناسب با خدمت مورد نظر
     ل) دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای (گروه پزشکی) یا سطح سه حوزوی
     م) حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای (گروه پزشکی) و سطح سه حوزوی «30 سال» ١ تمام و برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی و سطح چهار حوزوی «40 سال» ١ تمام می باشد.


     (1 اصلاح شده بر اساس ردیف یک بخشنامه  شماره ی 15/27006 مورخ 95/2/15 )

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺪون ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎهی ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط از ﺷﻤﻮل ﺑﻨﺪﻫﺎی "ل" و "م" این ماده مستثنی می باشند.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺪرک تحصیلی دﻛﺘﺮی تخصصی و ﺳﻦ ﺑﺎﻻی ٤٠ ﺳﺎل ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺎت ﻣﻤﻴﺰه ذيرﺑﻂ دارای ﺑﺮجستگی علمی ﺧﺎص میﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎ از ﺷﻤﻮل ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ "م" اﻳﻦ ﻣﺎده مستثنی میﺑﺎﺷﻨﺪ. ٢


      (٢ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ردﻳﻒ ٢ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١٥/٢٧٠٠٦ ﻣﻮرخ ٩٥/٢/١٥)

      ثبت نظر
   • ماده 5 ) شرایط اختصاصی متقاضیان ورود به خدمت جهت تصدی عضویت در هیات علمی موسسه :

     ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ورود ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺪی ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫﻴﺄت علمی ﻣﺆﺳﺴﻪ میﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮمی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "٤" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻨﺪرج در ردﻳﻒﻫﺎی "٢" و "٣" ﺟﺪول ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "٩" از ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎصی ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ:

     1-5) ﻣﺪرک تحصیلی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ یکی از ﻣﺮاﺗﺐ علمی ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ:

     اﻟﻒ) دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک تحصیلی دﻛﺘﺮی تخصصی و ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎر ﺣﻮزوی ﺑﺎ رﺳﺎﻟﻪ تحقیقی ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ رشته های دانشگاهی (غیر از گروه پزشکی) و یا دارا بودن درجه تخصصی (گواهی نامه تخصصی) در گروه پزشکی برای متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه استادیار

     ب) دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک تحصیلی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﺣﻮزوی در رﺷﺘﻪ تخصصی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎهی (ﻏﻴﺮ از ﮔﺮوه ﭘﺰشکی) و دارا ﺑﻮدن درﺟﻪ دﻛﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪای (در ﮔﺮوه ﭘﺰشکی) ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ورود ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮبی ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺒﺼﺮه "١" ذﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﺎده

     2-5) آﺷﻨﺎیی ﻛﺎفی ﺑﺎ یک زﺑﺎن ﺧﺎرجی ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ورود ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ درﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮبی و ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎفی ﺑﻪ یک زﺑﺎن ﺧﺎرجی ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ورود ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدﻳﺎر

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻫﺮم علمی، از ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮای اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت علمی در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮبی آﻣﻮزﺷﻴﺎر و ﻣربی ﭘﮋوﻫﺸﻴﺎر ممنوع می باشد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • ﻣﺆﺳﺴﻪ میﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﻫﺮم علمی و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﺬب ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت علمی در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣربی، ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﻮجیهی ﻻزم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻻزم از ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی ﻣﺮﺑﻮط، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺪون ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎهی ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ، از ﺷﻤﻮل ﺑﻨﺪ "١" اﻳﻦ ﻣﺎده مستثنی میﺑﺎﺷﻨﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 6 ) ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺘﻌﻼم و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮمی و اﺧﺘﺼﺎصی :

     ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﻌﻼم و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮمی و اﺧﺘﺼﺎصی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد "٤" و "٥" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﻣﺒﺎدی ﻗﺎﻧﻮنی ذیصلاح از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻴﺄت اﺟﺮایی ﺟﺬب ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻫﻴﺄت ﻣﺮﻛﺰی ﺟﺬب وزارت می ﺑﺎﺷﺪ.

      

     ثبت نظر
   • ماده 7 ) اشکال استخدام در موسسه :

     اﺳﺘﺨﺪام در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮمی و اﺧﺘﺼﺎصی، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و در ﻗﺎﻟﺐ یکی از اﺷﻜﺎل ذﻳﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و مقررات این آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم می ﭘﺬﻳﺮد:

     اﻟﻒ) اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻴﻤﺎنی ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنی ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ آن، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﻴﺎز ﻻزم ﺑﺮاﺳﺎس اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻨﺪرج در "دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻋﻄﺎی ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی آﻣﻮزشی و ﭘﮋوهشی اﺑﻼغی از ﺳﻮی وزارت" ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮای ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺮبی و اﺳﺘﺎدﻳﺎری و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف وی میﺑﺎﺷﺪ.

     ب) اﺳﺘﺨﺪام رسمی آزﻣﺎﻳشی ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنی ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ

     ج) اﺳﺘﺨﺪام رسمی قطعی ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنی ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮارداد ﺑﻮرﺳﻴﻪﻫﺎیی ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات وزارت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻤﺎنی ﺟﺎﻳﺎبی و اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﻌﻬﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮنی ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ، اﻟﺰامی می ﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      تمدید قرارداد بورسیه هایی که براساس ضوابط و مقررات وزارت به صورت پیمانی جایابی و استخدام شده اند تا پایان دوره تعهد، مشروط به داشتن شرایط علمی و عمومی به تشخیص مراجع ذیصلاح، رعایت تکالیف قانونی مقرر در این آیین نامه و دریافت پایه استحقاقی سالیانه براساس کسب حداقل امتیاز لازم مندرج در دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی الزامی می باشد.

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
   • ماده 8 ) شروط استخدام (جانبازان، ایثارگران و خانواده آنان- نخبگان و اتباع خارجی) :

     ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی و اﺳﺘﺨﺪام اﺷﺨﺎص ذﻳﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎصی ورود ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺣﺮاز ﺗﻮاﻧﺎیی اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ آﻣﻮزشی و ﭘﮋوهشی ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮرای آﻣﻮزشی ﻳﺎ ﭘﮋوهشی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

     1-8) ﺟﺎﻧﺒﺎزان، اﻳﺜﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن

     2-8) ﻧﺨﺒﮕﺎن

     3-8) اتباع خارجی

     ثبت نظر
  • فصل سوم ) انتصاب و تبدیل وضعیت :
   • ماده 9 ) مراتب اعضای هیات علمی موسسه :

     مراتب اعضای هیات علمی موسسه عبارت است از :

     ردیف آموزشی پژوهشی
     1 مربی آموزشیار مربی پژوهشیار
     2 مربی آموزشی مربی پژوهشی
     3 استادیار آموزشی استادیار پژوهشی
     4 دانشیار آموزشی دانشیار پژوهشی
     5 استاد آموزشی استاد پژوهشی

      

     ثبت نظر
   • ماده 10 ) شرط اﻧﺘﺼﺎب واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺪام در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺆﺳﺴﻪ :

     اﻧﺘﺼﺎب واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺪام در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺆﺳﺴﻪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺻـﺮﻓﺎً در وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻴﻤﺎنی ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮبی آﻣﻮزشی و ﻣﺮبی ﭘﮋوهشی و ﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدﻳﺎر آﻣﻮزشی و اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭘﮋوهشی اﻣﻜـﺎنﭘـﺬﻳﺮ می ﺑﺎﺷﺪ.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎضی ورود ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ، ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺨﺪام در ﻣﺆﺳﺴﻪ، در ﻫﻴﺄت علمی یکی از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش عالی، ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ علمی ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎدﻳﺎری ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺘﺼﺎب وی در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ داﻧﺸﻴﺎری و ﻳﺎ اﺳﺘﺎدی ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ آن ﻛﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻘﺮرات اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎس رسمی واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت علمی رسمی آزﻣﺎیشی ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺎ ﻣﺪرک تحصیلی دﻛﺘﺮی تخصصی و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ "٥٠" ﺳﺎل ﺳﻦ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزﻧشستگی، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ "١٠" ﺳﺎل در وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻴﺄت علمی ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻨﺪ، ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻴﺎز ﮔﺮوه آﻣﻮزشی/ﭘﮋوهشی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ تحصیلی ﻣﺘﻘﺎضی و ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺋﻴﺲ/ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﺎد اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ"٦٠" درﺻﺪ اﻣﺘﻴﺎزات ﻻزم ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ داﻧﺸﻴﺎری از آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ی اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت ﻣﻤﻴﺰه و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی ذیربط ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. ١


      (١ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ردﻳﻒ 3 ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 15/27006 ﻣﻮرخ  95/2/15)

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • اﻧﺘﺼﺎب و ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺜﺎرﮔﺮان (ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ "ز" ﻣﺎده "٤٤" ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان) ﺷﺎﻣﻞ :  
      1) رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ
      2) ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﺎﻻی ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (٢٥%)
      3) آزادﮔﺎن ﺑﺎﻻی ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺎرت
      4) ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (٥٠%)
      5) ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪاء و ﻓﺮزﻧﺪان آزادﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ سال اسارت
      که دارای ﻣﺪرک دﻛﺘﺮی تخصصی ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰشکی می ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن می ﺑﺎﺷﺪ.
       

      ثبت نظر
   • ماده 11 ) شروط ادامه خدمت عضو در وضعیت پیمانی تا زمان رسیدن به بازنشستگی و مدت اجرای آن:

     در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻀﻮ ﭘﻴﻤﺎنی، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت اﺟﺮایی ﺟﺬب و ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ، اداﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻀﻮ در وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎنی ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزنشستگی، ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺗﺮﻓﻴﻊ ﭘﺎﻳﻪ و ارﺗﻘﺎی ﻣﺮﺗﺒﻪ، ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ علمی و ﻋﻤﻮمی ﻋﻀﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت اﺟﺮایی ﺟﺬب ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﻫﺮ دو ﺳﺎل یک ﺑﺎر و اﺧﺬ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻨﺪرج در "دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻋﻄﺎی ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی آﻣﻮزشی و ﭘﮋوهشی" در ﻫﺮ ﺳﺎل، اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ می ﺑﺎﺷﺪ (اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ردﻳﻒ ٤ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 15/27006 ﻣﻮرخ 95/2/15).


      

     ثبت نظر
   • ماده 12 ) شرایط تبدیل وضعیت اعضای پیمانی به رسمی آزمایشی :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ میﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام اﻋﻀﺎی ﭘﻴﻤﺎنی (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﻋﻀﺎی ﭘﻴﻤﺎنی ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده "١١" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ) را ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﺑﻪ رﺳمی آزﻣﺎﻳشی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
     اﻟﻒ) دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ دو و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻴﻤﺎنی
     ب) ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻤﻮمی و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻴﺄت اﺟﺮایی ﺟﺬب ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ رﺳمی آزﻣﺎﻳشی
     ج) ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ٧٠ درﺻﺪ اﻣﺘﻴﺎزات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠمی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻳﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻴﺄت اﺟﺮایی ﺟﺬب ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت ﻣﺮﻛﺰی ﺟﺬب
      

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     ج) کسب حداقل امتیازات لازم تعیین شده از آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی یا ضوابط جایگزین، بنا به درخواست عضو، موافقت هیأت اجرایی جذب دانشگاه و تأیید هیأت مرکزی جذب.

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی


     الحاقیه:
     متن :

     د) گذراندن یک دوره شش ماهه تمام وقت و یا یک ساله نیمه وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه حسب ضوابط مربوط (این بند صرفاً برای اعضایی که تاریخ شروع دوره پیمانی آنان از ابتدای سال 1398 و بعد از آن می باشد، الزامی است.)


     تاریخ ابلاغ : 1397/06/18شماره ابلاغ : 1
     مرجع ابلاغ کننده : هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

   • ماده 13 ) نحوه رفتار با اعضای پیمانی، در صورت عدم کسب امتیاز تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی :

     در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﻋﻀﻮ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﻴﻤﺎنی، ﺷﺮاﻳﻂ اداﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام رسمی آزﻣﺎیشی را ﻛﺴﺐ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﻳکی از روﺷﻬﺎی ذﻳﻞ ﺑﺎ وی رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
     اﻟﻒ) اﻋﻄﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ٢
     ب) ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻀﻮ


     ٢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 15/65294 ﻣﻮرخ 94/4/6 ﻣﺮﻛﺰ، ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻴﻤﺎنی اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎت علمی ﺑﺮای ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎده "١٣" آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪامی اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎت علمی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻓﺮم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ علمی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻀﻮ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ از ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﺎت رﺋﻴﺴﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ از ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن داﺋمی ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ (ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﻳشی دو ﺳﺎﻟﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﻫﻴﺎتﻫﺎی اﻣﻨﺎ) ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ.

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     در صورتی که عضو در پایان دوره پیمانی، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی آزمایشی را کسب ننماید، به یکی از روشهای ذیل با وی رفتار خواهد شد :

     الف) اعطای مهلت با مجوز هیأت رئیسه دانشگاه حداکثر در یک نوبت یک ساله (سال ششم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 55 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی

     ب) اعطای مهلت با مجوز هیأت رئیسه دانشگاه حداکثر در یک نوبت یک ساله (سال هفتم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 70 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی

     ج) اعطای مهلت با مجوز هیأت امنای مربوط حداکثر در یک نوبت یک ساله (سال هشتم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 85 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی

     د) خاتمه خدمت عضو

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

    • تبصره :
     • ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻴﻤﺎنی آن دﺳﺘﻪ از اﻋﻀﺎیی ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻴﺄت ﻋﻠمی ﭘﻴﻤﺎنی ﺑﻴﺶ از 8 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم میﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ "ب" اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی ذﻳﺮﺑﻂ ﺗﺎ دو ﻧﻮﺑﺖ یک ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ "ب" اﻳﻦ ﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      مدت خدمت پیمانی آن دسته از اعضایی که تا تاریخ ابلاغ این آیین نامه دارای سابقه خدمت هیأت علمی پیمانی بیش از "8" سال تمام می باشند به منظور کسب شرایط مندرج در بند "ج" ماده "12" این آیین نامه با تأیید هیأت امنای ذیربط تا دو نوبت یک ساله قابل تمدید خواهد بود و در صورت عدم احراز شرایط مذکور در پایان مهلت مقرر، مشمول مفاد بند "د" این ماده خواهند شد.

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی دانلود دانلود
   • ماده 14 ) نحوه ارزیابی عضو در طول دوره رسمی آزمایشی و شرایط احراز تبدیل وضع به رسمی قطعی :

     اﻋﻀﺎیی ﻛﻪ از ﭘﻴﻤﺎنی ﺑﻪ رﺳمی آزﻣﺎﻳشی ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ میﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺗﺒﺼﺮه "٢" ﻣﺎده "١٠" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، اﻟﺰاﻣﺎً یک دوره آزﻣﺎﻳشی را طی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﻃﻮل دوره رسمی آزﻣﺎیشی رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻀﻮ را از ﻧﻈﺮ ﻟﻴﺎﻗﺖ (علمی، اﺧﻼقی، ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی)، ﻛﺎردانی، روﺣﻴﻪ ﺧﺪﻣﺖ، ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط آﻣﻮزشی و ﭘﮋوهشی ﻣﻮرد ارزﻳﺎبی ﻗﺮار داده و در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ ﺑﻪ رﺳمی ﻗطعی ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻊ می ﻧﻤﺎﻳﺪ.
     اﻟﻒ) دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ دو و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳمی آزﻣﺎﻳشی (ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪت ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ آﻣﻮزشی و ﻣﺪت ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﺳﻤﺘﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎسی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "٧٩" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ)
     ب) ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﻴﺎزات ﻻزم از آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠمی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻳﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻴﺄت اﺟﺮایی ﺟﺬب ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت ﻣﺮﻛﺰی ﺟﺬب
     ج) ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻤﻮمی ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ رﺳمی ﻗطعی

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     ب) کسب حداقل امتیازات لازم تعیین شده از آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی با ضوابط جایگزین، بنا به درخواست عضو، موافقت هیأت اجرایی جذب دانشگاه و تأیید هیأت مرکزی جذب

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی


     الحاقیه:
     متن :

     د) گذراندن یک دوره سه ماهه تمام وقت و یا شش ماهه نیمه وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه حسب ضوابط مربوط (این بند صرفاً برای اعضایی که تاریخ شروع دوره رسمی آزمایشی آنان از ابتدای سال 1398 و بعد از آن می باشد، الزامی است.)


     تاریخ ابلاغ : 1397/06/18شماره ابلاغ : 1
     مرجع ابلاغ کننده : هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

    • تبصره 1 :
     • ﻋﻀﻮ رسمی آزﻣﺎیشی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎل، ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ از رسمی آزﻣﺎیشی ﺑﻪ رسمی ﻗطعی را ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮرسی ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻻزم اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻲ دو ﻧﺎﻣﻪ کتبی ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺰوم ارﺳﺎل ﻣﺪارک در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر را ﻳﺎدآوری ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮﻣﻬﺎ و ﻣﺪارک از ﺳﻮی ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده "١٥" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻮ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ رﺳﻴﺪگی ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وی، ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه در ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام و ﻳﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻀﻮ ﻧﻈﺮ ﻗطعی ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت دوران ﺧﺪﻣﺖ رسمی آزمایشی ﻋﻀﻮ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ٥ ﺳﺎل ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ از ﻧﻈﺮ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎی ﻋﻤﻮمی و علمی (از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﺑﺮرسی ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد) در ﭘﺎﻳﺎن ٥ ﺳﺎل ﻧﻈﺮ قطعی ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، ﺗﺎ اﻋﻼم ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرسی ﭘﺮوﻧﺪه، اداﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻀﻮ در وﺿﻌﻴﺖ رسمی آزمایشی ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض کتبی ﻋﻀﻮ، ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻴﺄت ﻣﺮﻛﺰی ﺟﺬب ﻳﺎ "ﻣﺮﻛﺰ" ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﭘﻴﮕﻴﺮی و رﺳﻴﺪگی می ﺷﻮد.

      ثبت نظر
   • ماده 15 ) نحوه رفتار با اعضای رسمی آزمایشی، در صورت عدم کسب امتیاز تبدیل وضعیت به رسمی قطعی :

     در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﻋﻀﻮ در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎیشی، ﺷﺮاﻳﻂ اداﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام رسمی قطعی را ﻛﺴﺐ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وی واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزنشستگی ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ میﺷﻮد و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺆﺳﺴﻪ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻪ یکی از روشﻫﺎی ذﻳﻞ ﺑﺎ وی رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ.
     اﻟﻒ) اﻋﻄﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ 1 
     ب) ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻴﻤﺎنی ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی قبلی و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت اﺟﺮایی ﺟﺬب ﻣﺆﺳﺴﻪ
     ج) ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس رسمی (ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از اﻋﻀﺎیی ﻛﻪ از وﺿﻌﻴﺖ "ﻛﺎرﺷﻨﺎس رسمی" ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت علمی رسمی آزمایشی ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.)


     براساس مفاد بخشنامه شماره 15/65294 مورخ 94/4/6 مرکز، تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی اعضای ﻫﻴﺄت علمی برای سال ششم با رعایت ماده «15» آیین نامه استخدامی اعضا ﻫﻴﺄت علمی منوط به ارائه فرم شناسنامه علمی قابل قبول قبل پایان سال پنجم و تقاضای عضو جهت تمدید از ﻫﻴﺄت امنا به ﻫﻴﺄت رئیسه ﻣﺆﺳﺴﻪ و برای سال هفتم از ﻫﻴﺄت امنا به کمیسیون دائمی ﻫﻴﺄت امنا ﻣﺆﺳﺴﻪ (به صورت آزمایشی دو ساله از تاریخ تصویب در ﻫﻴﺄت های امنا) تفویض شده است.

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     در صورتی که عضو در پایان دوره رسمی آزمایشی، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی قطعی را کسب ننماید، چنانچه وی واجد شرایط بازنشستگی باشد، بازنشسته می شود و در غیر این صورت دانشگاه می تواند به ترتیب اولویت به یکی از روش های ذیل با وی رفتار نماید.

     الف) اعطای مهلت با مجوز هیأت رئیسه دانشگاه حداکثر در یک نوبت یک ساله (سال ششم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید هیأت ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 55 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی

     ب) اعطای مهلت با مجوز هیأت رئیسه دانشگاه حداکثر در یک نوبت یک ساله (سال هفتم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید هیأت ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 70 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی

     ج) اعطای مهلت با مجوز هیأت امنای مربوط حداکثر در یک نوبت یک ساله (سال هشتم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید هیأت ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 85 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی

     د) تغییر وضعیت به استخدام پیمانی با حفظ پایه های قبلی و تأیید هیأت اجرایی جذب دانشگاه

     ه) تبدیل وضعیت به کارشناس رسمی (صرفاً برای آن دسته از اعضایی که از وضعیت "کارشناس رسمی" به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت یافته اند.)

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

    • تبصره 1 :
     • ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﻨﺪ "ب" اﻳﻦ ﻣﺎده میﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻣﺪت دو ﺳﺎل، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪﻫﺎی "ب" و "ج" ﻣﺎده "١٤" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ رسمی قطعی اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه "٢" اﻳﻦ ﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      مشمولین بند "د" این ماده می بایست حداکثر در مدت دو سال، شرایط مقرر در بندهای "ب" و "ج" ماده "14" این آیین نامه را به منظور تبدیل وضعیت به رسمی- قطعی احراز نمایند. در صورت عدم احراز شرایط مذکور در پایان مهلت مقرر مشمول مفاد تبصره "2" این ماده خواهند شد.

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
    • تبصره 2 :
     • در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﭘﺲ از اعمال ﺑﻨﺪﻫﺎی "اﻟﻒ" و "ب" ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ رسمی قطعی را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزﻧشستگی را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ "١٠" الی "٣٠" روز ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻛﺴﻮرات ﺑﺎزﻧشستگی ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل، ﺑﻪ ﻋﻼوه وﺟﻮه ﻣﺮخصی های ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه، ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ میﺷﻮد.

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      در صورتی که عضو پس از اعمال بندهای "الف" ، "ب" ، "ج" و "د" نتواند شرایط لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را کسب نماید، چنانچه شرایط بازنشستگی را نداشته باشد، با تصویب هیأت امنا و پرداخت "10" الی "30" روز حقوق و مزایای مستمر مشمول کسورات بازنشستگی به ازای هر سال خدمت قابل قبول، به علاوه وجوه مرخصی های ذخیره شده، بازخرید می شود.

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
      اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﭘﺲ از اعمال ﺑﻨﺪﻫﺎی "اﻟﻒ" و "ب" ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ رسمی قطعی را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزﻧشستگی را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ "١٠" الی "٣٠" روز ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻛﺴﻮرات ﺑﺎزﻧشستگی ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل، ﺑﻪ ﻋﻼوه وﺟﻮه ﻣﺮخصی های ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه، ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ میﺷﻮد و در صورتی که از فرصت بند "ب" استفاده ننماید بنا به درخواست عضو و تأیید هیأت اجرایی جذب و موافقت رئیس موسسه به پیمانی ماده 11 تبدیل وضعیت استخدامی می نماید.

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1395/11/05
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
    • تبصره 3 :
     • ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ رسمی آزمایشی آن دﺳﺘﻪ از اﻋﻀﺎیی ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻴﺄت علمی رسمی آزمایشی ﺑﻴﺶ از "٨" ﺳﺎل ﺗﻤﺎم میﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ "ب" ﻣﺎده "١٤" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی ذﻳﺮﺑﻂ ﺗﺎ دو ﻧﻮﺑﺖ یک ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ  ﻣﺬﻛﻮر در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه "٢" اﻳﻦ ﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 16 ) ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺄیید صلاحیتهای علمی وﻋﻤﻮمی :

     ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺄﻳﻴﺪ صلاحیتهای علمی و ﻋﻤﻮمی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد "١٢" و "١٤" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﻣﺒﺎدی ﻗﺎﻧﻮنی ذﻳﺮﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻴﺄت اﺟﺮایی ﺟﺬب ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻫﻴﺄت ﻣﺮﻛﺰی ﺟﺬب وزارت و ﻫﻴﺄت ﻣﻤﻴﺰه ذﻳﺮﺑﻂ می ﺑﺎﺷﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 17 ) شرایط و مدت زمان بهره مندی بانوان عضو رسمی از شیوه خدمت نیمه وقت در طول خدمت :

     ﺑﺎﻧﻮان ﻋﻀﻮ رسمی میﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎنی ﻣﺮﺑﻮط و رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف اﻳﺸﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت "٥" ﺳﺎل از ﺷﻴﻮه ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻴﻤﻪ وﻗﺖ در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • ﺑﺎﻧﻮان ﻋﻀﻮ ﭘﻴﻤﺎنی، ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻴﻤﻪ وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻴﻤﻪ وﻗﺖ، ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان ﻋﻀﻮ ﭘﻴﻤانی و رسمی، ﺣﺪاﻛﺜﺮ "٥" ﺳﺎل در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ میﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 18 ) شرط به کارگیری اﻋﻀﺎی آﻣﻮزشی رسمی تمام وقت به شیوه خدمت نیمه حضوری :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ می ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻀﺎی آﻣﻮزشی رسمی تمام وقت واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس " دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧﺪﻣﺖ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری - ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره   1 "، ﺑﺎ رعایت ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮد.

     ثبت نظر
   • ماده 19 ) ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ در ﻗﺎﻟﺐ "ﻃﺮح ﺳﺮﺑﺎزی" :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ میﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ بخشی از ﻛﺎدر آﻣﻮزشی و ﻳﺎ ﭘﮋوهشی ﺧﻮد در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎزﻣﺎن تفصیلی ﻣﺼﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ در ﻗﺎﻟﺐ "ﻃﺮح ﺳﺮﺑﺎزی" اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد در دوره ﺿﺮورت و ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ و کمک ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻋﺎﺋﻠﻪ ﻣﻨﺪی و اوﻻد ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﻋﻀای ﻫﻴﺄت علمی پیمانی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ١


     1 اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ردﻳﻒ ٥ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 15/27006 ﻣﻮرخ 95/2/15

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﺗﻌﻬﺪ، ﻓﺮد ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺳﺴﻪ درآﻳﺪ، ﻣﺪت ﺗﻌﻬﺪ ﺟﺰء ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ آﻣﻮزشی و ﭘﮋوهشی وی ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮر ﺟﺰء ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت ﺗﻮﻗﻒ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ وی ﺑﻪ رسمی آزمایشی (ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ "اﻟﻒ" ﻣﺎده "١٢" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ) نمی ﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ از ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮد در ﻣﺪت ﺿﺮورت ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد اﻗﺪام و وی را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻌﺮفی ﻧﻤﺎﻳﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ از ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮد در ﻣﺪت ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد اﻗﺪام و وی را ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻳﺎبی ﺑﺮای اﺗﻤﺎم دوره ﺗﻌﻬﺪ در ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش عالی، ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ وزارت ﻣﻌﺮفی ﻧﻤﺎﻳﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 20 ) احتساب مدت خدمت اعضا (پیمانی، رسمی آزمایشی) جزو سابقه خدمت عضو :

     ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ اﻋﻀﺎ در دوره ﭘﻴﻤﺎنی و ﻳﺎ دوره رسمی آزﻣﺎیشی، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺰو ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺴﻮب می ﮔﺮدد.

     ثبت نظر
  • فصل چهارم ) حقوق و تکالیف :
   • ماده 21 ) تعداد ساعت موظف خدمت اعضا :

     ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺪﻣﺖ اﻋﻀﺎ ٤٠ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﺣﻀﻮر آﻧﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺑﻼغی ﻣﺆﺳﺴﻪ، در ﻃﻮل روزﻫﺎی ﻛﺎری ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻮزﻳﻊ میﮔﺮدد.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • اﻋﻀﺎ نمیﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮل را ﺑﻪ دﻳﮕری واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺆﺳﺴﻪ میﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد ﻣﺮخصی، ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ و ﺑﻴﻤﺎری و....وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮل ﻋﻀﻮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎ ارﺟﺎع ﻧﻤﺎﻳﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻋﻀﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺪﻣﺖ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﺳﻮی ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ می ﮔﺮدد.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • اﻋﻀﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺧﻮد، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ خدمتی ﺧﻮد (ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ٤٠ ﺳﺎﻋﺖ، ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری ٢٠ ﺳﺎﻋﺖ و ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ وﻗﺖ ٢٠ ﺳﺎﻋﺖ) ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﻨﺪ و وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮل را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب می ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺒﺼﺮه "١" ذﻳﻞ ﻣﺎده "٢" دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧﺪﻣﺖ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری (ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره 1)، ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات اﻧﺘﻈﺎمی اعضای هیأت علمی رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 4 :
     • ﻋﻀﻮ نمیﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش عالی، ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری دولتی، ﻏﻴردولتی - ﻏﻴرانتفاعی و دﺳﺘﮕﺎه های اﺟﺮایی دولتی و ﻏﻴﺮدولتی ﻗﺮارداد ﻫﻤﻜﺎری ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ وﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻜﺎری ﻏﻴرﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﺧﺎرج از ﺳﺎﻋﺎت رسمی ﻛﺎر ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ اﻃﻼع رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. ١


      1 اﻟﺤﺎق ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ردﻳﻒ 6 ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﺷﻤﺎره 15/27006 ﻣﻮرخ 95/2/15

      ثبت نظر
   • ماده 22 ) تکالیف و وظایف عضو :

     ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و وﻇﺎﻳﻒ ﻋﻀﻮ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده "٢١" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ذﻳﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
     1-22) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ فررهنگی، ﺗﺮبیتی و اﺟﺘﻤﺎعی
     2-22) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻮزشی (ﻧﻈﺮیي و عملی)
     3-22) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری
     4-22) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ علمی و اﺟﺮایی
     5-22) راﻫﻨﻤﺎیی داﻧﺸﺠﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺸﮕﺎهی
     6-22) ﻫﻤﻜﺎری تخصصی ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﺮﺗﺒﻂ
      

     ثبت نظر
   • ماده 23 ) اﻫﻢ وﻇﺎﻳﻒ ﻋﻀﻮ آﻣﻮزشی ﻛﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮیت به عهده ندارد :

     اﻫﻢ وﻇﺎﻳﻒ ﻋﻀﻮ آﻣﻮزشی ﻛﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﺪارد، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

     1-23) ﺗﺪرﻳﺲ در ﻣﺆﺳﺴﻪ، ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ٨ الی ١٣ واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺪرﻳﺲ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ داﻧﺸﮕﺎهی ﻋﻀﻮ (ﻣﺮبی آﻣﻮزﺷﻴﺎر 13، ﻣﺮبی آﻣﻮزشی 12، اﺳﺘﺎدﻳﺎر آﻣﻮزشی 10، داﻧﺸﻴﺎر آﻣﻮزشی 9 و اﺳﺘﺎد آﻣﻮزشی 8 واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ) ﺗﻌﻴﻴﻦ می ﮔﺮدد.

     2-23) ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری

     3-23) ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ راﻫﻨﻤﺎیی و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیی ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

      4-23) راﻫﻨﻤﺎیی و ﻣﺸﺎوره ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮیی

     5-23) ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهی و ﻛﺎرﮔﺎهی وآﻣﺎده ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﺤﺮایی

     6-23) ﺣﻀﻮر در ﺷﻮراﻫﺎ و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎ و ﻫﻴﺄت های ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ذﻳﺮﺑﻂ

     7-23) ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺣﻀﻮر در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی آﻣﻮزشی و ﻓﺮهنگی و داﻧﺶ اﻓﺰایی

     8-23) ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی

     9-23) اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎیفی ﻛﻪ از ﻃﺮف ﻣﺪﻳﺮﮔﺮوه و رﺋﻴﺲ داﻧﺸﻜﺪه و ﻳﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻮل میﺷﻮد.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ اﻋﻀﺎی آﻣﻮزشی در داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺻﻮرت می ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﻀای داﻧﺸﻜﺪه ، ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ "١" اﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﺒﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ اﻋﻀﺎی آﻣﻮزشی نافی ﻣﻔﺎد ﻣﺎده "٢١" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • اﻋﻀﺎی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ آﻣﻮزشی ﻛﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﮋوهشی ارزﻧﺪه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺻﺮف اﻣﻮر ﭘﮋوهشی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه و ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺋﻴﺲ داﻧﺸﻜﺪه و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﭘﮋوهشی ﻣﺆﺳﺴﻪ می ﺗﻮاﻧﻨﺪ قسمتی از ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش را ﺻﺮف اﻣﻮر ﭘﮋوهشی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﺎن از ﻧﺼﻒ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ یک اﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 24 ) اﻫﻢ وﻇﺎﻳﻒ ﻋﻀﻮ ﭘﮋوهشی ﻛﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﺪارد :

     اﻫﻢ وﻇﺎﻳﻒ ﻋﻀﻮ ﭘﮋوهشی ﻛﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﺪارد، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :

     1-24) ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ، ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ٢٤ الی ٣٧ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ داﻧﺸﮕﺎهی ﻋﻀﻮ (ﻣﺮبی ﭘﮋوﻫﺸﻴﺎر ٣٧ ، ﻣﺮبی ﭘﮋوهشی ٣٦، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭘﮋوهشی ٣٢، داﻧﺸﻴﺎر ﭘﮋوهشی ٢٨ و اﺳﺘﺎد ﭘﮋوهشی ٢٤ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ) ﺗﻌﻴﻴﻦ می گردد.

     2-24) اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت علمی، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهی ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﺧﺎرج از ﻣﺆﺳﺴﻪ براساس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ

     3-24) اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎسی و ﻣﺸﺎوره علمی و ﻫﺪاﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﭘﮋوهشی و ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت تکمیلی

     4-24) ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ ، ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ علمی و تخصصی

     5-24) ﺷﺮﻛﺖ در ﺷﻮراﻫﺎی داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق

     6-24) ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺣﻀﻮر در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی آﻣﻮزشی و ﻓﺮهنگی و داﻧﺶ اﻓﺰایی

     7-24) ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی

     8-24) اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎیفی ﻛﻪ از ﻃﺮف ﻣﺪﻳﺮﮔﺮوه و رﺋﻴﺲ داﻧﺸﻜﺪه و ﻳﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻮل می شود.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • ﻋﻀﻮ ﭘﮋوهشی میﺗﻮاﻧﺪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش عالی دولتی ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮوه و ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف وی ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان "٤" واﺣﺪ ﻧﻈﺮی ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻮﻇﻒ اﻋﻀﺎی ﭘﮋوهشی در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺻﻮرت می ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻀﻮ در یک ﺳﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ یک ﻣﻘﺎﻟﻪ علمی ﭘﮋوهشی ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺪه، ١٠٠ ﺗﺎ ١٥٠ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻳﺎ ١٥٠ ﺗﺎ ٢٠٠ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺘﻮن تخصصی و ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﺮ آن و ﻳﺎ اراﺋﻪ یک ﻃﺮح ﭘﮋوهشی ﻛﺎرﺑﺮدی ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﭘﮋوهشی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﺑﻼغ میﮔﺮدد.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﻋﻀﺎی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭘﮋوهشی ﻧﺎفی ﻣﺎده "٢١" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺒﺼﺮه ﻫای آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

      ثبت نظر
    • تبصره 4 :
     • اﻋﻀﺎی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭘﮋوهشی ﻛﻪ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت تکمیلی دروس ﺧﺎص و ﻣﻮﺛﺮی را ﺗﺪرﻳﺲ می ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻳﺮﮔﺮوه و ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﭘﮋوهشی ﻣﺆﺳﺴﻪ می ﺗﻮاﻧﻨﺪ قسمتی از ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺻﺮف اﻣﻮر آﻣﻮزشی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 25 ) تعداد واحد ﻣﻮﻇﻒ تدریس و تحقیق عضو عهده دار مدیریت سیاسی و روسای دانشگاهها و پژوهشگاههای مستقل و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان :

     واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻀﻮ ﻋﻬﺪه دار ﺳﻤﺖﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎسی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "٧٩" ١ اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ "ﺻﻔﺮ" و واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ روﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﻬﺮک علمی و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی اﺻﻔﻬﺎن "یک" اﺳﺖ.


     ١ براساس ﻣﻔﺎد ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 15/16719 ﻣﻮرخ 94/2/5 ﻣﺮﻛﺰ، واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺪرﻳﺲ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎت علمی ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺷﻮرای عالی اﻧﻘﻼب ﻓﺮهنگی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان واﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺎتﻫﺎی اﻣﻨﺎی ذيرﺑﻂ، ﺗﻌﻴﻴﻦ میﺷﻮد.

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻀﻮ ﻋﻬﺪه دار ﺳﻤﺖﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎسی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "٧٩" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ "ﺻﻔﺮ" و واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ روﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﻬﺮک علمی و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی "یک" اﺳﺖ.

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1395/11/05
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

    • تبصره :
     • ﻣﻴﺰان ﻛﺴﺮ واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﺎ ﻛﺴﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻀﻮ ﻋﻬﺪه دار ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺴﺖ/ﺳﻤﺖﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮیتی ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ آﻧﻜﻪ از "دو" واﺣﺪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﺎ "ﭘﻨﺞ" ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ذﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ میﺷﻮد: ٢

      ردیف

      پست/سمت مدیریتی

      ﻣﻴﺰان ﻛﺴﺮ واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻀﻮ آﻣﻮزشی

      ﻣﻴﺰان ﻛﺴﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻀﻮ ﭘﮋوهشی

      1

      ﻣﻌﺎوﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و

      ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و
       ﺷﻬرک های علمی و تحقیقاتی

      6 تا 8 15 تا 20
      2

      رؤﺳﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎلی و

      ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوهشی ﻣﺴﺘﻘﻞ

      6 تا 8 15 تا 20
      3

      ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎلی و

      ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوهشی ﻣﺴﺘﻘﻞ

      5 تا 7 12/5 تا 16/5
      4

      رؤﺳﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﻫﺎ، داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎ وﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋالی و ﭘﮋوهشی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭘﺎرک های ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری

      5 تا 7 12/5 تا 16/5
      5

      ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﻫﺎ، داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎ وﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎلی و ﭘﮋوهشی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭘﺎرک های ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری

      4 تا 6 10 تا 15
      6

      رؤﺳﺎی داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﻬﺮک های علمی و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی

      4 تا 6 10 تا 15
      7

      ﻣﻌﺎوﻧﺎن داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﻬﺮک های علمی و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی

      3 تا 5 7/5 تا 12/5
      8 ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻼﻓﺼﻞ وزﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزﻳﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺎن
      و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎون ﻣﺮﺑﻮط وزﻳﺮ
      6 تا 8 15 تا 20
      9

      ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻼﻓﺼﻞ وزﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط وزﻳﺮ
      ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎون ﻣﺮﺑﻮط وزﻳﺮ

      5 تا 7 12/5 تا 17/5

      ٢ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ردﻳﻒ ٧ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 15/27006 ﻣﻮرخ 95/2/15

      ثبت نظر
   • ماده 26 ) تعیین ﻣﻴﺰان ﻛﺴﺮ واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ توسط هیات امنا :

     ﻣﻴﺰان ﻛﺴﺮ واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻤﺘﻬﺎی اﺟﺮایی ﻣﺼﻮب ﺳﺘﺎره دار ﻣﺼﻮب ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻨﺪرج در ﺗﺸﻜﻴﻼت تفصیلی ﻣﺼﻮب، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺋﻴﺲ و ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ میﺷﻮد٤ و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻴﺰان واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻤﺖ اﺟﺮایی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ نمیﺑﺎﻳﺴﺖ از واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﻤﺖ اﺟﺮایی ﻣﺎﻓﻮق آن، ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.


      4 ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 15/65294 ﻣﻮرخ 94/4/6 ﻣﺮﻛﺰ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺴﺮ واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺳﻤﺖﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮیتی ﺳﺘﺎره دار ﻣﻨﺪرج در ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺗفصیلی ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده "٢٦"  آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪامی اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎت علمی از ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﺎت رﺋﻴﺴﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ (ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﻳشی دو ﺳﺎﻟﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﻫﻴﺎتﻫﺎی اﻣﻨﺎ) ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ.

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     میزان کسر واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق سایر سمت های اجرایی مصوب ستاره دار دانشگاه مندرج در سازمان تفصیلی مصوب، با توجه به واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق رئیس و معاونان دانشگاه حسب مورد با رعایت شرط مندرج در تبصره ذیل و توسط هیأت رئیسه دانشگاه تعیین می شود.

     تبصره : میزان واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق سمت اجرایی موضوع این ماده پس از تعیین میزان کسر واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق، نمی بایست از میزان واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق تعیین شده برای سمت اجرایی مافوق آن سمت، کمتر باشد.

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی دانلود دانلود

   • ماده 27 ) کسر واحد ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻧﺒﺎز :

     ﻛﺴﺮ واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ذﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ می ﮔﺮدد:

     ﺟﺪول ﻛﺴﺮ واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻧﺒﺎز

     ردیف درصد جانبازی ﻛﺴﺮ واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺪرﻳﺲ
     اﻋﻀﺎی آﻣﻮزشی
     ﻛﺴﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ
     اﻋﻀﺎی ﭘﮋوهشی
     1 تا 24 درصد 1 واحد 3 ساعت در هفته
     2 25 تا 39 درصد 2 واحد 6 ساعت در هفته
     3 40 تا 69 درصد 3 واحد 9 ساعت در هفته
     4 70 درصد و بالاتر 5 واحد 15 ساعت در هفته

      

     ثبت نظر
   • ماده 28 ) اعضای بهره مند از تقلیل ساعت کار روزانه در ساعات موظف حضور :

     اﻋﻀﺎی ذﻳﻞ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻀﻮر، ﺑﺎ ﻫﻤﺎهنگی ﻣﺆﺳﺴﻪ از ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر روزاﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ می ﺷﻮﻧﺪ:

     اﻟﻒ) اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻛﻪ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ جسمی ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح می ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ٢ ﺳﺎﻋﺖ

      ب) ﺑﺎﻧﻮان ﻫﻤﺴﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ٥٠ درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ٤ ﺳﺎﻋﺖ

     ج) ﺑﺎﻧﻮان ﻋﻀﻮ ﻛﻪ وظیفه ﺷﻴﺮدهی ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، ﺑﺎﻫﻤﺎهنگی واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎنی ذﻳﺮﺑﻂ، یک ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ٢ ﺳﺎل

      د) آﻗﺎﻳﺎن ﻋﻀﻮ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻤﺴﺮ و ﺑﺎﻧﻮان ﻋﻀﻮ ﻛﻪ دارای ﻓﺮزﻧﺪ و ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﻠﻮل ذهنی و جسمی می ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح (ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰیستی ﻛﻞ ﻛﺸﻮر) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ٤ ﺳﺎﻋﺖ

     ﻫ) اﻋﻀﺎیی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮنی ذیصلاح وﻇﻴﻔﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺟﺎﻧﺒﺎزان ٥٠ درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ٤ ﺳﺎﻋﺖ

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     اﻋﻀﺎی ذﻳﻞ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻀﻮر، ﺑﺎ ﻫﻤﺎهنگی دانشگاه از ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺳﺎﻋﺎت موظف حضور ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ می ﺷﻮﻧﺪ:

     اﻟﻒ) عضوی که با تأیید سازمان بهزیستی، معلولیت شدید دارد.( چهار ساعت در هفته)

      ب) عضو (زن) دارای همسر یا فرزند معلول شدید با تأیید سازمان بهزیستی و یا مبتلا به بیماری صعب العلاج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (چهار ساعت در هفته) 

     ج) عضو (مرد) فاقد همسر که دارای فرزند معلول شدید با تأیید سازمان بهزیستی و یا مبتلا به بیماری صعب العلاج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو (مرد) دارای همسر معلول شدید با تأیید سازمان بهزیستی و یا مبتلا به بیماری صعب العلاج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (چهار ساعت در هفته)

      د)عضو (زن) سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه (چهار ساعت در هفته)

     ﻫ) عضو (زن) دارای فرزند زیر شش سال تمام با ارائه شناسنامه معتبر (چهار ساعت در هفته)

     و) عضو (زن) که وظیفه شیردهی برعهده دارد، با هناهنگی واحد سازمانی ذیربط (یک ساعت در روز به ازای هر فرزند تا سقف دو سالگی فرزند)

     ز) اعضای جانباز براساس قوانین و مقررات مربوط

     ح) عضو (زن) که همسر جانباز 50 درصد و بالاتر می باشد. (چهار ساعت در روز)

     ط) عضوی که با تأیید مراجع قانونی ذیصلاح وظیفه نگهداری و مراقبت از جانبازان "50" درصد و بالاتر را برعهده دارند. (چهار ساعت در روز)

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

    • تبصره :
     • ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻛﺎر ﺳﺎﻋﺎت روزاﻧﻪ ﻋﻀﻮ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﺪاﻛﺜﺮ "٤" ﺳﺎﻋﺖ می ﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      تبصره 1 : مجموع تقلیل ساعات موظف حضور هفتگی عضو مشمول بندهای "الف" ، "ب" ، "ج" ، "د" و "ه" این ماده در هر صورت حداکثر "4" ساعت در هفته است.

      تبصره 2 : مجموع تقلیل ساعات موظف حضور روزانه اعضای مشمول بندهای "و" ، "ح" ، "ط" این ماده در هر صورت حداکثر "4" ساعت در روز است.

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
   • ماده 29 ) پرداخت حقوق مرتبه و پایه :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در ازای اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺤﻮل، ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻇﻒ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮی ﻋﻀﻮ، وجهی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﭘﺎﻳﻪ" ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده "٥٥" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 30 ) پرداخت فوق العاده مزایا به عضو واجد شرایط علاوه بر حقوق مرتبه و پایه :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﺮﺑﻂ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﭘﺎﻳﻪ، ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻫﺎی ذﻳﻞ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻇﻒ وی در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﻮاد "٥٦" ﺗﺎ "٥٩" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ:

     ٣٠ - ١) ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﻐﻞ (ﻣﺨﺼﻮص)

     ٣٠ - ٢) ﻓﻮق اﻟﻌﺎده وﻳﮋه

     ٣٠ - ٣) ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﺬب

     ٣٠ - ٤) ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

     ثبت نظر
   • ماده 31 ) پرداخت فوق العاده مزایا به عضو واجد شرایط علاوه بر فوق العاده های مندرج در ماده 30 :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﺮﺑﻂ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهﻫﺎی ﻣﻨﺪرج درﻣﺎده "٣٠" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهﻫﺎی ذﻳﻞ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ:

     ٣١ - ١) ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺪی آب وﻫﻮا
     ٣١ - ٢) ﻓﻮق اﻟﻌﺎده سختی ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
     ٣١ - ٣) ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻣﻄﺐ
     ٣١ - ٤) ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺷﻌﻪ

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     دانشگاه به شرط وجود اعتبار می تواند به عضو واجد شرایط شاغل در دانشگاه علاوه بر فوق العاده های مندرج در ماده "30" این آیین نامه، فوق العاده های مستمر و غیرمستمر ذیل را مطابق با دستورالعمل های مربوط که به تصویب هیأت امنا می رسد، پرداخت کند.

     ٣١ - ١) ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺪی آب وﻫﻮا
     ٣١ - ٢) ﻓﻮق اﻟﻌﺎده سختی ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
     ٣١ - ٣) ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻣﻄﺐ
     ٣١ - ٤) ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺷﻌﻪ

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

    • تبصره 1 :
     • دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ "٢" اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره "٢" می ﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • ﺑﺮﻗﺮاری ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻣﻄﺐ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺷﻌﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﺧﻮد می ﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 32 ) شرط استفاده از خدمات اعضای هیأت علمی موسسات به منظور تدریس و یا تحقیق :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ میﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺪﻣﺎت اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی ﺧﻮد و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش عالی، ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ کتبی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ازای ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ و ﻳﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده "٦٢" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • ﻣﻴﺰان واﺣﺪ ﺣﻖاﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻋﻀﺎی آﻣﻮزشی در ﻫﺮ نیمسال تحصیلی ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت ﺗﻌﻴﻴﻦ میﮔﺮدد. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻴﺰان ﺣﻖاﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻀﻮ نمیﺑﺎﻳﺴﺖ از ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 33 ) شرط استفاده از خدمات دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی غیر هیأت علمی ، به عنوان حق التدریس :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ میﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺪﻣﺎت دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارک تحصیلی داﻧﺸﮕﺎهی ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت علمی ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺪرسی آﻧﺎن در یکی از رﺷﺘﻪﻫﺎی تحصیلی ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪای ﻣﺮﻛﺐ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻣﻌﺎون آﻣﻮزشی داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪه و ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزشی ذﻳﺮﺑﻂ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﻣﺪرس" ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪرﻳﺲ در ازای ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖاﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده "٦٣" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • ﻣﺆﺳﺴﻪ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش فنی، علمی، ﻫﻨﺮی و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهی از ﻣﺪرﺳﺎنی ﻛﻪ ﻣﺪرک تحصیلی ﺧﺎص ﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎهی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺪرسی آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺎده رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻴﺰان ﺣﻖاﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﻣﻌﺎدل ٨٠ ﺗﺎ ١٠٠ درﺻﺪ ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده "٦٣" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارک علمی و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪرس ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ میﮔﺮدد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ "١٢" ﺳﺎﻋﺖ درس ﻧﻈﺮی ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل عملی آن در ﻫﻔﺘﻪ می ﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • ﻣﺪرﺳﺎنی ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری ﻳﺎ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪامی اﻋﻀﺎی ﻏﻴﺮ ﻫﻴﺄت علمی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش عالی، ﭘﮋوهشی وﻓﻨﺎوری می ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺻﺮﻓﺎً در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎده میﺑﺎﺷﻨﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 34 ) شرط پرداخت فوق العاده مأموریت روزانه به اعضاء مشمول جز «الف» بند «33» ماده «1» و عدم بهره مندی اعضای مشمول ماده 72 :

     به عضوی که براساس جز «الف» بند «33» ماده «1» این آیین نامه، برای مدت معین جهت انجام وظایف محول به خارج از موسسه اعزام می گردد، از تاریخ حرکت به محل مأموریت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از مبدأ بیش از 60 کیلومتر باشد فوق العاده مأموریت روزانه براساس ضابطه مقرر در ماده «64» این آیین نامه پرداخت می گردد.این فوق العاده به اعضای مشمول ماده «72» این آیین نامه تعلق نخواهد گرفت.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • عضوی که با تأیید هیأت رئیسه موسسه به صورت مأموریت به خارج از کشور اعزام می شود، ضمن برخورداری از حقوق و مزایای ريالی فوق العاده مأموریت روزانه خارج از کشور براساس مقررات عمومی نیز دریافت خواهد کرد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • ﻣﺪت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ مأﻣﻮرﻳﺘﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻋﻀﻮ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻣﺘﻮالی و ﻳﺎ ﻣﺘﻨﺎوب در یک ﺳﺎل ﺗﻘﻮیمی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

      ثبت نظر
   • ماده 35 ) شرط پرداخت هزینه سفر و نقل مکان به عضو :

     ﺑﻪ ﻋﻀﻮی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮنی ﻣﺤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیی ﺧﺪﻣﺖ وی ﺗﻐﻴﻴﺮ میﻛﻨﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻔﺮ و ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎن" ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده "٦٦" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ می ﮔﺮدد.

     ثبت نظر
   • ماده 36 ) پرداخت کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد به مرد شاغل و بازنشسته :

     ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺮد ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ کمک ﻫﺰﻳﻨﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "کمک ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﺎﺋﻠﻪﻣﻨﺪی" و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ، کمک ﻫﺰﻳﻨﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "کمک ﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻻد" ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده "١٠١" و ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده "٦٧" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ می ﮔﺮدد.

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺮد ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ کمک ﻫﺰﻳﻨﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "کمک ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﺎﺋﻠﻪﻣﻨﺪی" و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ، کمک ﻫﺰﻳﻨﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "کمک ﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻻد" ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده "١٠١" و ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده "٦٧" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ می ﮔﺮدد.

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی


     الحاقیه:
     متن :

     تبصره 4 : پرداخت کمک هزینه عائله مندی به عضو زن شاغل سرپرست خانوار موضوع تبصره "1" این ماده با ازدواج مجدد عضو قطع می شود.

      


     تاریخ ابلاغ : 1397/06/18شماره ابلاغ : 1
     مرجع ابلاغ کننده : هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
     متن :

     تبصره 5 : میزان و نحوه پرداخت عیدی، کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد موضوع این ماده به بازنشستگان و وظیفه بگیران در هر سال، تابع ضوابط و مقررات تعیین شده در مصوبات هیأت وزیران همان سال است


     تاریخ ابلاغ : 1397/06/18شماره ابلاغ : 1
     مرجع ابلاغ کننده : هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

    • تبصره 1 :
     • ﺑﺎﻧﻮان وﻇﻴﻔﻪ ﺑﮕﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اعضای زن ﺷﺎﻏﻞ و ﻳﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻣﺘﻮفی، ﻣﻌﻠﻮل و ﻳﺎ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎده کلی ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮنی، ﺳﺮﭘﺮستی ﺧﺎﻧﻮار را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، از کمک هزینه عائله مندی و نیز در ﺻﻮرت ﺗﻜﻔﻞ ﻣﺨﺎرج ﻓﺮزﻧﺪان از کمک ﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻻد ﺑﺮﺧﻮردار میﺷﻮﻧﺪ. اﻋﻀﺎی زن ﺷﺎﻏﻞ و ﻳﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮنی، ﺳﺮﭘﺮستی ﺧﺎﻧﻮار را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، در ﺻﻮرت ﺗﻜﻔﻞ ﻣﺨﺎرج ﻓﺮزﻧﺪان، ﺻﺮﻓﺎً از کمک ﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻻد ﺑﺮﺧﻮدار می ﺷﻮﻧﺪ.
       

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      عضو زن شاغل سرپرست خانوار که همسرش متوفی، معلول و یا از کارافتاده کلی بوده و به موجب حکم مراجع قانونی، سرپرستی خانوار را به عهده دارد و همچنین عضو زن مطلقه ای که حضانت فرزند یا فرزندان خود را براساس رأی مراجع ذیصلاح برعهده دارد، از کمک هزینه عائله مندی و نیز در صورت تکفل مخارج فرزندان از کمک هزینه اولاد برخوردار می شود.

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
    • تبصره 2 :
     • ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﺑﺮای اوﻻد ذﻛﻮر ﻛﻪ از کمک ﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻻد اﺳﺘﻔﺎده میﻛﻨﻨﺪ، ٢٠ ﺳﺎل و در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدن آﻧﺎن ﺗﺎ ٢٥ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و ﺑﺮای اوﻻد اﻧﺎث ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ و ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﻠﻮل و از ﻛﺎر اﻓﺘﺎده کلی ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﺰشکی ذﻳﺼﻼح از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰیستی ﻛﻞ ﻛﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰشکی ﻗﺎﻧﻮنی و ... ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﻘﻒ سنی ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﺒﺼﺮه ٢ اﻳﻦ ﻣﺎده نمی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 37 ) عواقب عدم حضور در محل خدمت بدون اطلاع و عدم انجام وظایف و تاخیر در ورود و خروج و ترک خدمت در خلال ساعات موظف عضو :

     ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻋﻀﻮ در ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺪون اﻃﻼع و ﻫﻤﺎهنگی قبلی، ﻋﺪم اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺤﻮل، ﺗﺎﺧﻴﺮ در ورود و ﻳﺎ ﺗﻌﺠﻴﻞ در ﺧﺮوج ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ در ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻀﻮر در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺪون اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز ﺧﺮوج (ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻳﺎ ﻣﺮخصی ﺳﺎعتی)، ﺿﻤﻦ ﻛﺴﺮ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻋﺎت و روزﻫﺎی ﻋﺪم ﺣﻀﻮر، ﺑﺮای ﺑﺎر اول اﺣﻀﺎر و اﺧﻄﺎر ﺷﻔﺎهی، ﺑﺮای ﺑﺎر دوم اﺧﻄﺎر کتبی ﺑﺎ درج در ﭘﺮوﻧﺪه، ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ﺗﻮﺑﻴﺦ کتبی ﺑﺎ درج در ﭘﺮوﻧﺪه و در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار ﭘﺮوﻧﺪه وی ﺑﺮای رﺳﻴﺪگی ﺑﻪ ﻫﻴﺄت ﺑﺪوی اﻧﺘﻈﺎمی ارﺟﺎع میﮔﺮدد.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺪعی ﺷﻮد ﻛﻪ ﻏﻴﺒﺖ او ﺧﺎرج از ﺣﺪود ﻗﺪرت و اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻮده و ﻫﻴﺄت ﺑﺪوی اﻧﺘﻈﺎمی ﺑﺎ ﺑﺮرسی ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮرد اراﺋﻪ، ﻋﺬر وی را ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺣﻜﻢ ﺑﺮاﺋﺖ دﻫﺪ، ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی اﻳﺎم ﻏﻴﺒﺖ وی در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﺮخصی اﺳﺘﺤﻘﺎقی ﺑﺎ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮخصی اﺳﺘﺤﻘﺎقی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺮخصی ﺑﺪون ﺣﻘﻮق ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 38 ) ارجاع موضوع ارتکاب تخلف عضو به هیأت های رسیدگی انتظامی اعضای هیأت علمی :

     در ﺻﻮرت ارﺗﻜﺎب ﻫﺮ یک از ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻨﺪرج در "ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات اﻧﺘﻈﺎمی ﻫﻴﺄت علمی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش عالی و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی ﻛﺸﻮر" ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻮ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی رﺳﻴﺪگی اﻧﺘﻈﺎمی اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی ارﺟﺎع میﮔﺮدد.

     ثبت نظر
   • ماده 39 ) حفظ و نگهداری اموال، اسناد و مدارک توسط عضو :

     ﻋﻀﻮ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﻮال، اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارکی اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﻪ در اﺧﺘﻴﺎر وی ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻣﻮال، اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﺻﺮفاً ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ می ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ورود ﺿﺮر و زﻳﺎن و ﻳﺎ اﻓﺸﺎی اﺳﻨﺎد، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﺳﺎس "ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات اﻧﺘﻈﺎمی ﻫﻴﺄت علمی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش عالی و ﺗﺤﻘﻴﻘاتی ﻛﺸﻮر" ﻣﻮرد رﺳﻴﺪگی ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

     ثبت نظر
   • ماده 40 ) رعایت انصاف و گشاده رویی، صداقت، امانت، تبعیت از قوانین و انجام دقیق وظایف توسط عضو :

     ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﻧﺼﺎف و ﮔﺸﺎده رویی، وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻗﺖ، ﺳﺮﻋﺖ، ﺻﺪاﻗﺖ، اﻣﺎﻧﺖ و ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮمی و اﺧﺘﺼﺎصی ﻣﺆﺳﺴﻪ/ داﻧﺸﻜﺪه/ ﮔﺮوه/ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣانی ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺠﺎم داده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت تخطی از اﻳﻦ اﺻﻞ، ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 41 ) حمایت قضایی برای دفاع از انجام وظایف عضو در برابر شاکیان :

     ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺴﻪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎﻛﻴﺎن ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﻀﺎیی میﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس "دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮایی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﻀﺎیی از اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی - ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ٣"، ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﺮای دﻓﺎع از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ وی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮقی ﺧﻮد ﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻛﻴﻞ از ﻋﻀﻮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﻀﺎیی ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 42 ) شرط پرداخت مطالبات عضوی که با موسسه قطع ارتباط نموده :

     ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻀﻮی ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ وی و ﺗﺴﻮﻳﻪﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ میﺑﺎﺷﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 43 ) مزایای قابل پرداخت به عضو آماده به خدمت :

     ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ در وﺿﻌﻴﺖ "آﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ" ﺑﺴﺮ می ﺑﺮﻧﺪ، ﺻﺮﻓﺎً ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﭘﺎﻳﻪ و کمک ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﻣﻨﺪی و اوﻻد ﭘﺮداﺧﺖ می ﮔﺮدد.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • ﻣﺪت وﺿﻌﻴﺖ "آﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ" ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﺳﺎل می ﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • ﻋﻀﻮی ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻜﻢ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎئی و ﻳﺎ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی رﺳﻴﺪگی اﻧﺘﻈﺎمی اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی از اﺗﻬﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮاﺋﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺪرج در ﺣﻜﻢ ﻛﺎرﮔﺰینی ﻗﺒﻞ از آﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﺮای ﻣﺪت آﻣﺎدگی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

      ثبت نظر
   • ماده 44 ) شرایط بازنشستگی عضو آماده به خدمت :

     ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره "آﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ" وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻜﻢ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀایی ﻳﺎ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی رﺳﻴﺪگی اﻧﺘﻈﺎمی اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻋﺎده ﺑﻜﺎر وی ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮕﺮدد، در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزنشستگی (ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪت زﻣﺎن آﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ)، وی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻳکی از روﺷﻬﺎی ذﻳﻞ، ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ذینفع رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

     اﻟﻒ) اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش عالی، ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری و ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮایی ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻋﻼم ﻧﻴﺎز
     ب) ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ یک ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش عالی، ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری و ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮایی ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻋﻼم ﻧﻴﺎز

     ثبت نظر
   • ماده 45 ) عواقب عدم کسب امتیازات لازم برای دریافت یک پایه ترفیع استحقاقی عضو :

     ﻋﻀﻮی ﻛﻪ در ﻃﻮل یک ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﻴﺎزات ﻻزم را ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ یک ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺮﻓﻴﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎقی، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "٥٢" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺴﺐ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺮﻓﻴﻌﺎت و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وی ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎی دوم و ﺳﻮم ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻤﺮار اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ، ﺿﻤﻦ ﺣﺬف واﺣﺪ ﺣﻖاﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻖاﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻀﻮ، ﭘﺮوﻧﺪه وی ﺟﻬﺖ ﺑﺮرسی و اﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن رﻛﻮد علمی (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "١٠٩" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ)، ارﺳﺎل می ﮔﺮدد.

     ثبت نظر
  • فصل پنجم ) توانمندی :
   • ماده 46 ) طراحی و اجرای برنامه های آموزشی لازم جهت متناسب ساختن نگرش، دانش و مهارت عضو با شغل موردنظر :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ بر ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ارزﻳﺎبی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻋﻀﻮ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻛﺎرآیی و اﺛﺮبخشی ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی وی در اﻳﻔﺎی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺤﻮل، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزشی ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﮕﺮش، داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻃﺮاحی و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬارد.

     ثبت نظر
   • ماده 47 ) اقدام عضو برای توانمندسازی و افزایش مهارتها و توانایی های شغلی :

     ﻋﻀﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط، ﻫﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﺎییﻫﺎی شغلی ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 48 ) بررسی استحقاق عضو جهت ترفیع سالیانه توسط موسسه :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرسی اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻀﻮ ﺑﺮای ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻀﻮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وی، ارزﻳﺎبی ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ارزﻳﺎبی را ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺮﻓﻴﻌﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 49 ) بررسی استحقاق عضو جهت ارتقا مرتبه توسط موسسه :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرسی اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻀﻮ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وی در ﭼﺎرﭼﻮب آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی و دﺳﺘﻮرالعمل های ﻣﺮﺑﻮط، ارزﻳﺎبی ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ارزﻳﺎبی را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذیصلاح ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 50 ) تعیین عوامل و شاخص های ارزیابی عضو از سوی وزارت :

     ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ارزﻳﺎبی ﻋﻀﻮ (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد "٤٨" و "٤٩" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ) ﺑﺮاﺳﺎس "دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻋﻄﺎی ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی آﻣﻮزشی و ﭘﮋوهشی" و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ "آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎی ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی" اﺑﻼغی از ﺳﻮی وزارت ﺗﻌﻴﻴﻦ می ﮔﺮدد.

     ثبت نظر
   • ماده 51 ) اعطا پایه های استحقاقی و تشویقی به عضو در صورت احراز شرایط مقرر در مواد 52 و 53 :

     ﺑﻪ ﻋﻀﻮ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﻮاد "٥٢" و "٥٣" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﻳﻞ اﻋﻄﺎ می ﮔﺮدد:

     1-51) ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎقی ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی، ﺗﺮﻓﻴﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎقی ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ، ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﻳﺜﺎرﮔﺮی، ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ تحصیلی و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب آتی

     2-51) ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺸﻮیقی ﺷﺎﻣﻞ: ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮔﺮدانهای ﻋﺎﺷﻮرا و اﻟﺰﻫﺮا "س" - ﻛﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت علمی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮری و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب آتی

      

     ثبت نظر
   • ماده 52 ) شرایط اعطای پایه ترفیع استحقاقی سالیانه به اعضای شاغل به کار و مأمور به تحصیل :

     ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر و ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪﻫﺎی ذﻳﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺮﻓﻴﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎقی ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻋﻄﺎ میﮔﺮدد:

     1-52) اﻋﻀﺎی ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر: اﻧﺠﺎم ﺣﺪاﻗﻞ یک و ﻳﺎ دو ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ علمی آﻣﻮزشی و ﭘﮋوهشی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﭘﺎﻳﻪ قبلی، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮای اﻋﻀای رسمی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و اﻋﻀﺎی ﭘﻴﻤﺎنی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "١١" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ "یک ﺳﺎل"، اﻋﻀﺎی ﭘﻴﻤﺎنی "یک ﺳﺎل" ﺗﺎ ﺳﻘﻒ "٥" ﭘﺎﻳﻪ  و اﻋﻀﺎی ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ وﻗﺖ "دو ﺳﺎل" ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﺪرج در "دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻋﻄﺎی ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی آﻣﻮزشی و ﭘﮋوهشی اﺑﻼغی از ﺳﻮی وزارت" در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر

     2-52) اﻋﻀﺎی رسمی ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ: در ازای اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ تحصیلی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺮﺳﺪ، در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ یک ﭘﺎﻳﻪ و در ﻃﻮل دوره ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﭘﺎﻳﻪ و در ﻣﻘﻄﻊ تحصیلی دﻛﺘﺮی تخصصی ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ یک ﭘﺎﻳﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﻪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮای دو ﻣﻘﻄﻊ تحصیلی ﭘﻨﺞ ﭘﺎﻳﻪ اﻋﻄﺎ میﮔﺮدد.

     ثبت نظر
     الحاقیه:
     متن :

     تبصره 10) اعضای پیمانی که صرفاً پس از کسب حداقل 60 درصد از امتیازات لازم برای ارتقا به مرتبه استادیاری با تأیید هیأت ممیزه ذیربط و با مجوز هیأت امنا برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی از مأموریت آموزشی استفاده می کنند، پس از اتمام تحصیل و تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و اخذ مجوز از هیأت امنای ذیربط، برای هر سال تحصیل از «یک» پایه و حداکثر «چهار» پایه، مازاد بر سقف «5» پایه استحقاقی مدت خدمت پیمانی از تاریخ اجرای این تبصره، برخوردار می شوند. اعطای مأموریت آموزشی به اعضای هیأت علمی پیمانی بدون رعایت مفاد این تبصره ممنوع می باشد.
     تبصره 11) بورسیه های وزارت متبوع که در استخدام نیستند و متعهد به خدمت در دانشگاه می باشند پس از اتمام تحصیل و اشتغال به کار آموزشی و پژوهشی در دانشگاه در ازای تحصیل در مقطع دکتری تخصصی مشروط به آنکه کل مدت تحصیل را از بورس استفاده کرده باشند، از تاریخ صدور اولین حکم رسمی آزمایشی از «3» پایه ترفیع بورس، برخوردار می شوند. در غیر این صورت متناسب با مدت بورس از پایه های موضوع این تبصره برخوردار می شوند.


     تاریخ ابلاغ : 1398/06/18شماره ابلاغ : 1
     مرجع ابلاغ کننده : هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

    • تبصره 1 :
     • ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﭘﻴﻤﺎنی، رسمی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﭘﻴﻤﺎنی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ی "١١" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ در ازای اراﺋﻪ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ و ﻳﺎ ﮔﻮاهی اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ، در ﺑﺪو اﺳﺘﺨﺪام یک ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺗﻌﻠﻖ می ﮔﻴﺮد. 1


       1 اصلاح شده براساس ردیف 8 بخشنامه ی شماره 15/27006 مورخ 95/2/15

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      به اعضای پیمانی، رسمی و همچنین اعضای پیمانی موضوع ماده «11» این آیین نامه در ازای ارائه کارت پایان خدمت و یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، در بدو استخدام یک پایه ترفیع تعلق می گیرد. در صورت درخواست عضو و پرداخت کامل کسور بازنشستگی و بیمه مدت خدمت سربازی از سوی وی، از زمان پرداخت کسور یاد شده، مدت خدمت سربازی به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی و وظیفه عضو احتساب می شود. همچنین در صورت درخواست عضو مشمول ماده «95» قانون تامین اجتماعی، مدت خدمت سربازی به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی و وظیفه وی احتساب می شود.

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
    • تبصره 2 :
     • ﺑﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻃﺮح ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﺮای دوره ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ "52-1" اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ، یک ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ "دو" ﭘﺎﻳﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ رسمی آزﻣﺎیشی و ﺑﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎده "١١" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻴﻤﺎنی ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﺗﻌﻠﻖ می گیرد. 2


      2 اصلاح شده براساس ردیف 8 بخشنامه ی شماره 15/27006 مورخ 95/2/15

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • ﺑﻪ اﻳﺎم ﺗﻌﻠﻴﻖ، ﻣﺮخصی ﺑﺪون ﺣﻘﻮق و اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ، ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎقی ﺗﻌﻠﻖ نمیﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ می اﻓﺘﺪ.

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      به ایام تعلیق، آماده به خدمت، مرخصی بدون حقوق، انفصال موقت، مرخصی استعلاجی موضوع ماده «88» این آیین نامه پایه استحقاقی تعلق نمی گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق دریافت پایه به تعویق می افتد. مدت مرخصی زایمان مشروط به کسب حداقل امتیاز لازم از فعالیت های پژوهشی مندرج در دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی در همان سال برای دریافت پایه استحقاقی سالیانه قابل احتساب می باشد. در صورت عدم کسب امتیاز لازم مدت مرخصی زایمان در شمول رکود علمی عضو قرار نمی گیرد.

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
    • تبصره 4 :
     • اﻋﻀﺎیی ﻛﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح واﺟﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺰاﻳﺎی اﻳﺜﺎرﮔﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می ﺷﻮﻧﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺤﻘﺎقی ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺎده، از ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﻳﺜﺎرﮔﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ذﻳﻞ ﺑﺮﺧﻮردار می ﮔﺮدﻧﺪ. اﻋﻀﺎی اﻳﺜﺎرﮔﺮی (ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن) ﻛﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ردﻳﻔﻬﺎی یک و دو ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "٩" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی یک ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ، در ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻗﺮار نمی ﮔﻴﺮد .

      جدول پایه های ایثارگری قابل اعطا به اعضای ایثارگر
      ردیف نوع ایثارگری

      پایه ایثارگری قابل اعطا

      "برای هر ستون"

      مدت اسارت (آزادگی)

      "ستون 1"

      درصد جانبازی

      "ستون 2"

      مدت خدمت در جبهه

      "ستون 3"

      1 تا یک سال تا 19 درصد 6 ماه تا 1 سال 1 پایه
      2 1 تا 2 سال 20 تا 29 درصد 1 تا 2 سال 2 پایه
      3 2 تا 3 سال 30 تا 39 درصد 2 تا 3 سال 3 پایه
      4 3 تا 4 سال 40 تا 49 درصد 3 تا 4 سال 5 پایه
      5 4 تا 5 سال 50 تا 59 درصد 4 تا 5 سال 7 پایه
      6 5 تا 6 سال 60 تا 69 درصد 5 تا 6 سال 9 پایه
      7 6 سال و بالاتر 70 درصد و بیشتر 6 سال و بالاتر 11 پایه

       

      ثبت نظر
    • تبصره 5 :
     • در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی و ﺧﺪﻣﺖ در ﺟﺒﻬﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻀﻮ می ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮﻓﻴﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد.

      ثبت نظر
    • تبصره 6 :
     • ﻋﻀﻮ می ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮﻓﻴﻌﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﺳﺘﻮن از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺟﺪول ﺗﺒﺼﺮه "٤" اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد.

      ثبت نظر
    • تبصره 7 :
     • ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت علمی (ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻬﻴﺪ) در ﻣﺮﺗﺒﻪ علمی اﺳﺘﺎدﻳﺎر و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی اﺳﺘﺤﻘﺎقی ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺎده، از "٧" ﭘﺎﻳﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮی و در ﻣﺮﺗﺒﻪ علمی ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از اﺳﺘﺎدﻳﺎر، از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی یک ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار می ﮔﺮدد.

      ثبت نظر
    • تبصره 8 :
     • اﻋﻀﺎیی ﻛﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ رﻓﻴﻊ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﻳﺎ میﺷﻮﻧﺪ، ﺿﻤﻦ ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ علمی ﺑﺎﻻﺗﺮ، از ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻬﺎدت در ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺳﺮ میﺑﺮﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮمی ﺑﺎزنشستگی، ﺗﺮﻓﻴﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎقی ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ را درﻳﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ و از ﻣﺰاﻳﺎی زﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ علمی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﭘﺲ از طی ﻣﺪت ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻘﺮر در آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ، ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﻋﻀﺎیی ﻛﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدی ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪه اﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ علمی ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از "١٠" ﭘﺎﻳﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ می ﮔﺮدﻧﺪ.

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      اعضای رزمنده ای که مفقودالاثر شده و یا به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می شوند و همچنین جانبازان حالت اشتغال (از کارافتاده کلی برابر تأیید مراجع ذیصلاح)، ضمن استفاده از مزایای ارتقای به مرتبه علمی بالاتر، از تاریخ مفقودالاثر شدن، شهادت و از کارافتادگی، تا زمان رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی، در حالت اشتغال به سر می برند و در حالت اشتغال، ترفیع سالیانه را دریافت داشته و از مزایای زمان اشتغال از جمله مزایای ارتقاء به مرتبه علمی بالاتر صرفاً پس از توقف مقرر در آیین نامه ارتقای مرتبه برخوردار خواهند بود. اعضایی که در مرتبه استادی مفقودالاثر شده، به شهادت رسیده اند و یا از کارافتاده کلی (حالت اشتغال) شده اند، به دلیل عدم امکان ارتقاء به مرتبه علمی بالاتر، بلافاصله از 10 پایه ایثارگری بهره مند می گردند.

      (به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند "ن" ماده 7 قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، نامه شماره 15/55488 مورخ 1397/3/19 ریاست محترم مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه)

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خراسان جنوبی
    • تبصره 9 :
     • ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎقی ﺑﻴﺸﺘﺮ از "٥" ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﭘﻴﻤﺎنی ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز هیأت اﻣﻨﺎى ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻴﻤﺎنی ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دارد، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ آﻧﻜﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت "٥" ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻴﻤﺎنی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد و اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ رسمی آزﻣﺎیشی اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ هیأت اﺟﺮایی ﺟﺬب ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ رسمی آزﻣایشی را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ در ازای اﻧﺠﺎم ﺣﺪاﻗﻞ یک ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ آﻣﻮزشی و ﭘﮋوهشی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﭘﺎﻳﻪ قبلی (ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل) و ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﺪرج در "دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻋﻄﺎی ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎت علمی آﻣﻮزشی و ﭘﮋوهشی اﺑﻼغی از ﺳﻮی وزارت « ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ هیأت ﻣﻤﻴﺰه ذىرﺑﻂ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ رسمی آزﻣﺎیشی ﺗﻌﻠﻖ میﮔﻴﺮد.1


      ١ اﻟﺤﺎق ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ردﻳﻒ ٩ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 15/27006 ﻣﻮرخ 95/2/15

      ثبت نظر
   • ماده 53 ) شرایط اعطا پایه تشویقی به عضو رسمی :

     ﺑﻪ ﻋﻀﻮ رسمی در ﺻﻮرتی ﻛﻪ یکی از ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ را اﺣﺮاز ﻧﻤﻮده ﻳﺎ میﻧﻤﺎﻳﺪ، ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺸﻮیقی اﻋﻄﺎ می ﮔﺮدد:

     1-53) ﻛﺴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﭘﮋوهشی در ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮالی ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺮﻓﻴﻌﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ (ﻫﺮ ﺑﺎر یک ﭘﺎﻳﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎنی ﺣﺪاﻗﻞ ٥ ﺳﺎل از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ)

     2-53) ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻓﻌﺎل در ﮔﺮداﻧﻬﺎی ﻋﺎﺷﻮرا و اﻟﺰﻫﺮا "س" در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط (ﺣﺪاﻛﺜﺮ یک ﭘﺎﻳﻪ)

     3-53) اﺣﺮاز ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت علمی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮری (دو ﭘﺎﻳﻪ)

     4-53) اﺣﺮاز ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎز در ﻣﺆﺳﺴﻪ (ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﭘﺎﻳﻪ)

     5-53) دارﻧﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎﻧﻬای دولتی و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ملی (یک ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮرد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﭘﺎﻳﻪ)

     6-53) اﻋﻀای ﺷﺎﻏﻞ و ﻳﺎ ﻣﺄﻣﻮران ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٧٥ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ) در ﻣﺆﺳﺴﺎتی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح وزارت در ﺷﻤﻮل داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋالی، ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﻴﺲ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ، در ﺻﻮرتی ﻛﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎقی ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، در ازای ٧ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه از یک ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺸﻮیقی ﺑﺮﺧﻮردار میﮔﺮدﻧﺪ.

     7-53) اﻋﻀﺎیی ﻛﻪ در ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﺳﻤﺖﻫﺎی رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ، ﻣﻌﺎون و ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺘﺎدی، رﺋﻴﺲ داﻧﺸﻜﺪه و ﺳﻤﺖﻫﺎی ﻫﻤﺘﺮاز ﺑﺎ آن، دارای ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ وزﻳﺮ ﺑﺮای رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﺑﺎ  ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻤﺖﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮیتی میﺑﺎﺷﻨﺪ (ﺑﻪ ازای ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ یک ﭘﺎﻳﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎنی ﺣﺪاﻗﻞ ٥ ﺳﺎل از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ) 1

     8-53) اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻛﻪ دارای ﺳﻤﺘﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮیتی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ماده «79» این آیین نامه می باشند، (به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر چهار پایه در طول خدمت)

     9-53) اعضای موسسه که در سمت های مدیریتی حوزه ستاد وزارت دارای خدمات ارزنده و قابل قبول به تشخیص وزیر یا معاونان ذیربط وی می باشند، (به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه در طول خدمت)


     ١ اﺻﻼح ﺷﺪه براساس ردیف ١٠ بخشنامه ﺷﻤﺎره 15/27006 ﻣﻮرخ 95/2/15

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺸﻮیقی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ یک اﻳﻦ ﻣﺎده ﺻﺮﻓاً ﺑﻪ ده درﺻﺪ اﻋﻀﺎی واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣانی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻋﻄﺎ میﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻧﺼﺎب ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنی دارای ﻛﻤﺘﺮ از ١٠ ﻋﻀﻮ ﻫﺮ دو ﺳﺎل یک ﺑﺎر اﻋﻤﺎل می ﮔﺮدد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • ﺳﻘﻒ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﺗﺸﻮیقی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻄﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﺗﺸﻮیقی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی "٦" و "٨" اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺣﺪاﻛﺜﺮ "٧" ﭘﺎﻳﻪ میﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﭘﻴﻤﺎنی، در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﻮیقی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی "٢" و "٥" اﻳﻦ ﻣﺎده، اﻋﻄﺎ می ﮔﺮدد.

      ثبت نظر
   • ماده 54 ) شرط اعطای پایه استحقاقی به اعضای نیمه حضوری و نیمه وقت و مدت توقف لازم برای ارتقای مرتبه آنان :

     ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری و ﻧﻴﻤﻪ وﻗﺖ در ازای ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪ "52-1" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ یک ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎقی ﺗﻌﻠﻖ میﮔﻴﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪت ﺗﻮﻗﻒ ﻻزم ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻣﺮﺗﺒﻪ آﻧﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ می ﺑﺎﺷﺪ.

     ثبت نظر
  • فصل ششم ) نظام پرداخت حقوق و مزایا :
   • ماده 55 ) نحوه محاسبه حقوق مرتبه و پایه عضو :

     ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ می ﮔﺮدد:

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • ﭘﺎﻳﻪ، ﻧﻤﺎﻳﺶ عددی ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻋﻀﻮ میﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ "٢٧" ﻣﺎده "١" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ میﮔﺮدد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • ﻋﺪد ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "٩" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ردﻳﻔﻬﺎی ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ٩٠- 100 - ١٢٥ - ١٤٥ و ١٧٠ ﺗﻌﻴﻴﻦ میﮔﺮدد.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • ﺿﺮﻳﺐ ﺣﻘﻮقی ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان اﺑﻼغ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ میﮔﺮدد. ١


      ١ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 15/65294 ﻣﻮرخ 94/4/6 ﻣﺮﻛﺰ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎی هیأت علمی ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی هیأت وزﻳﺮان از هیأت اﻣﻨﺎ ﺑﻪ هیأت رﺋﻴﺴﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ (ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎیشی دو ﺳﺎﻟﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ در هیأت ﻫﺎی اﻣﻨﺎ) ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﺪه است.

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      ضریب حقوقی سالانه به میزان ابلاغ شده از سوی هیأت وزیران اعمال می شود.

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
    • تبصره 4 :
     • اﻋﻀﺎ در ﺑﺪو اﺳﺘﺨﺪام در ﭘﺎﻳﻪ یک ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺮار میﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه "٢" ﻣﺎده "١٠" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ در ازای ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ در دوران ﻛﺎرﺷﻨﺎسی (رسمی) ﺑﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪرک تحصیلی اراﺋﻪ ﺷﺪه (ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻳﺎ دﻛﺘﺮی) ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﺎت علمی، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﺪرج در«دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻋﻄﺎی ﺗﺮﻓﻴﻊ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎت علمی آﻣﻮزشی و ﭘﮋوهشی اﺑﻼغی از ﺳﻮی وزارت» ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح، ﺗﺎ ﺳﻘﻒ "٥" ﭘﺎﻳﻪ اﻋﻄﺎ میﮔﺮدد.

      ثبت نظر
    • تبصره 5 :
     • ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی اﻋﻀﺎ در دوره ﭘﻴﻤانی و ﻳﺎ دوره رسمی آزﻣﺎیشی، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دوره رسمی قطعی، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ میﺷﻮد.

      ثبت نظر
   • ماده 56 ) اعطا فوق العاده شغل (مخصوص) به اعضای موسسه و نحوه محاسبه آن :

     ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﻐﻞ (ﻣﺨﺼﻮص) ﭘﺮداﺧﺖ میﺷﻮد. ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ می ﺑﺎﺷﺪ:

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • ﺿﺮﻳﺐ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﻐﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻤﺎره ردﻳﻒ ﻫﺮ یک از ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "٩" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ میﮔﺮدد و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻌﺪی آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

      جدول ضرایب فوق العاده شغل
      ردیف ضریب فوق العاده شغل (مخصوص)
      1 1/77
      2 2/1
      3 2/6
      4 2/87
      5 2/98

       

      ثبت نظر
   • ماده 57 ) پرداخت فوق العاده ویژه به اعضای تمام وقت موسسه و نحوه محاسبه آن :

      ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ، ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺧاصی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﻮق اﻟﻌﺎده وﻳﮋه ﭘﺮداﺧﺖ میﺷﻮد. ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ میﺑﺎﺷﺪ. 1


     ١ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ "ب" ﻣﺎده "٢٠" ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ 1393/1/1 ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ در هیأت اﻣﻨﺎی ذيرﺑﻂ، ﺿﺮﻳﺐ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده وﻳﮋه اﻋﻀﺎی هیأت علمی ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذﻳﻞ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ٥٧ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی ٢ و ٣ ﻣﺎده ﻳﺎد ﺷﺪه ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • ﺿﺮﻳﺐ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده وﻳﮋه ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻤﺎره ردﻳﻒ هر یک از ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "٩" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ میﮔﺮدد:

      جدول ضراایب فوق العاده ویژه
      مرتبه ضریب فوق العاده ویژه
      مربی آموزشیار 6/5
      مربی 6/5
      استادیار 9
      دانشیار 8/5
      استاد 7/7

       

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      الف) در اجرای همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امنا با حقوق اعضای هیأت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اصلاح ضرایب فوق العاده ویژه مندرج در تبصره ذیل ماده «57» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به شرح ذیل موافقت به عمل آمد.

      جدول ضریب فوق العاده ویژه
      مرتبه علمی مربی آموزشیار مربی استادیار دانشیار استاد
      ضریب 10/9 10/9 15/1 14/0 12/3

      ب) در اجرای همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امنا با اعضای هیأت علمی غیربالینی «تمام وقت جغرافیایی» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که افزایش حقوق و مزایای آنان بر اساس مفاد آیین نامه اداری، استخدامی اعضای هیأت علمی آن وزارت، منوط به انجام تکالیف بیشتر و انتظارات متفاوت از آنان می باشد . «دستورالعمل خدمت اعضای هیأت علمی به شیوه تمام وقت ویژه در دانشگاه های عضو هیأت امنا که مشابه اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی مندرج در آیین نامه اداری، استخدامی اعضای هیأت علمی وزارت مذکور می باشد . با بهره گیری از تجربه و آیین نامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و متناسب با شرایط و ویژگی های حاکم و مأموریت های تعیین شده در قانون برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه شده است . به شرح پیوست شماره یک مطرح و به تصویب رسید .
      ج) میزان ضرایب «فوق العاده جذب» و «فوق العاده شغل (مخصوص)» اعضای هیأت علمی تمام وقت ویژه (موضوع بند ب این مصوبه) «1/6» برابر ضرایب «فوق العاده جذب» و «فوق العاده شغل (مخصوص)» اعضای هیأت علمی تمام وقت به تصویب رسید .
      د) اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امنا که مرتبط با این مصوبه می باشد، به شرح پیوست شماره دو به تصویب رسید .

      (به استناد ماده «1» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مفاد جزء «2» بند «و» تبصره «2» قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبنی بر همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نامه شماره 14890/و مورخ 1400/01/30 وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، نامه شماره 47524 مورخ 1400/02/06 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نامه شماره 21237/و مورخ 1400/02/07 وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و بخشنامه شماره 21348 مورخ 1400/02/07 مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیأت امنا با همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امنا با حقوق اعضای هیأت علمی غیر بالینی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر، برای اجرا از تاریخ 1400/01/01 با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تأمین اعتبار مورد نیاز در سال 1400 از محل اعتبار تعیین شده در بند «و» تبصره یاد شده و پیش بینی بار مالی ناشی از اجرای این مصوبه در سال های آتی در بودجه تفصیلی سالیانه، موافقت به عمل آورد.)

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1400/02/19
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
   • ماده 58 ) پرداخت فوق العاده جذب به اعضای موسسه و نحوه محاسبه آن :

     ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﺬب ﭘﺮداﺧﺖ می ﺷﻮد. ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • ﺿﺮﻳﺐ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﺬب در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻤﺎره ردﻳﻒ ﻫﺮ یک از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "٩" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ می ﮔﺮدد:

      جدول ضرایب فوق العاده جذب
      ردیف ضریب فوق العاده جذب "شهر تهران"
      1 0/82
      2 0/92
      3 1/06
      4 1/14
      5 1/17

       

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      ضریب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی به شرح ذیل تعیین می گردد:

      ردیف نام دانشگاه مربی آموزشیار مربی استادیار دانشیار استاد
      1 دانشگاه بیرجند 5.66 5.76 5.90 6.03 6.32
      2 دانشگاه صنعتی بیرجند 5.66 5.76 5.90 6.03 6.32
      3 دانشگاه بزرگمهر قائنات 6.06 6.16 6.30 6.43 6.72
      4 دانشگاه بیرجند - آموزشکده کشاورزی سرایان 6.06 6.16 6.30 6.43 6.72

      (به استناد ماده «1» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده «30» قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و در اجرای مفاد تبصره «2» ماده «58» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با اصلاح تبصره «1» ماده «58» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در خصوص فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ 1398/12/01 مشروط به تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد.)

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1398/12/04
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
      اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      ضریب فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی به شرح ذیل تعیین می گردد:

      جدول ضرایب فوق العاده جذب
      ردیف نام دانشگاه مربی آموزشیار مربی استادیار دانشیار استاد
      1 دانشگاه بیرجند - دانشکده مهندسی فردوس 6.06 6.16 6.30 6.43 6.72
      2 دانشگاه بیرجند - آموزشکده کشاورزی سربیشه 6.06 6.16 6.30 6.43 6.72

      (به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده «30» قانون برنامه ششم در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و با توجه به مصوبه دستور دوازدهم صورت جلسه هیأت امنای مورخ 94/4/8 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی و در اجرای مفاد تبصره «3» ماده «58» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، با اصلاح تبصره «1» ماده «58» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در خصوص فوق العاده جذب اعضای هیأت علمی واحدهای زیر به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ 1398/12/1 مشروط به تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد.)

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1399/04/28
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
    • تبصره 2 :
     • از ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮای اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﺿﺮاﻳﺐ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﺬب ﻣﺼﻮب هیأت های اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش عالی، ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ اقلیمی و محیطی، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺆﺳﺴﻪ، ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ میﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 59 ) پرداخت فوق العاده مدیریت به اعضای تمام وقت موسسه عهده دار پست مدیریتی و نحوه محاسبه آن :

     ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻛﻪ ﻋﻬﺪه دار ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮیتی ﻣﺼﻮب می ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ میﺷﻮد. ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ می ﺑﺎﺷﺪ:

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     به اعضای تمام وقت مؤسسه که عهده دار پست های سازمانی مدیریتی ستاره دار مصوب می باشند ، فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده مدیریت پرداخت می شود . نحوه محاسبه فوق العاده مذکور به شرح زیر می باشد .

     (به استناد ماده «1» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بخشنامه شماره 15/19461 مورخ 1400/02/05 مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه مطرح و پس از بررسی، با اصلاح ماده «59» و تبصره «3» ماده «59» آیین نامه  استخدامی اعضای هیأت علمی در خصوص فوق العاده مدیریت اعضای هیأت علمی عهده دار پست های سازمانی ستاره دار مدیریتی دانشگاه های عضو به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ 1400/1/1 موافقت به عمل آمد و مقرر گردید از تاریخ اجرا کلیه مصوبات مغایر با آن لغو شود.)

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1400/02/19
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

    • تبصره 1 :
     • ﻣﺒﻠﻎ رﻳﺎلی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ روﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ١ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋالی و ﭘﮋوهشی ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ میﮔﺮدد. 2


      ١ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ روﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺼﻮب هیأت اﻣﻨﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ
      2 ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ١٣٩٤ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ هیأت اﻣﻨﺎی آن داﻧﺸﮕﺎه و طی ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 15/53308 ﻣﻮرخ 95/3/19 اﻋﻼم و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻳﺎد ﺷﺪه در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ (ﺗﺎ زﻣﺎن ﻃﺮح ﻣﺠﺪد ﻣﻮﺿﻮع در هیأت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان) ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺣﻘﻮق اﻋﻀﺎی هیأت علمی (اﻋﻼمی ﺗﻮﺳﻂ هیأت وزﻳﺮان) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
       

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • ﻣﻴﺰان ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ وزارت ﻣﺄﻣﻮر و در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﻳﺮیتی (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده «٧٩» اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ) وزارت ﻣﻨﺼﻮب میﮔﺮدﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻂ "ﺷﻮرای ﻣﻌﺎوﻧﺎن" وزارت ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎ اﺑﻼغ ﻣﺮﻛﺰ، از ﺳﻮی وزارت ﭘﺮداﺧﺖ می ﮔﺮدد.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • ﺿﺮﻳﺐ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺮ ﭘﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮیتی ﻣﺼﻮب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﺎر و سختی آن، ﺑﺎزدهی و ﻛﺎرائی و ﻣﺮﺗﺒﻪ علمی ﻋﻀﻮ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮاﺳﺎس داﻣﻨﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ذﻳﻞ، ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ میﮔﺮدد:  

      ﺟﺪول ﺣﺪاﻗﻞ وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﺮاﻳﺐ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﺘﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮیتی
      ردیف پست مدیریتی مصوب حداقل و حداکثر ضریب فوق العاده مدیریت
      1 معاونان موسسه 60 تا 80 درصد
      2 ﻣﺪﻳﺮان دﻓﺎﺗﺮ و ادارات و ﻣﺪﻳﺮیتهای ﺑﻼﻓﺼﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ 50 تا 70 درصد
      3 رؤﺳﺎی داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﻫﺎ، آﻣﻮزﺷﻜﺪهﻫﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰی و ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘه ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ 40 تا 60 درصد
      4 ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﺪﻳﺮان دﻓﺎﺗﺮ و ادارات و ﻣﺪﻳﺮیت های ﺑﻼﻓﺼﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ 40 تا 50 درصد
      5 ﻣﺪﻳﺮان دﻓﺎﺗﺮ و ادارات و ﻣﺪﻳﺮیت های زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻣﻌﺎونت های ﻣﺆﺳﺴﻪ 30 تا 50 درصد
      6 ﻣﻌﺎوﻧﺎن داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﻫﺎ، آﻣﻮزﺷﻜﺪهﻫﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ 30 تا 50 درصد
      7 ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوه های آﻣﻮزشی و ﭘﮋوهشی 20 تا 40 درصد
      8 ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﺪﻳﺮان دﻓﺎﺗﺮ و ادارات و ﻣﺪﻳﺮیت های زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻣﻌﺎونت های ﻣﺆﺳﺴﻪ 20 تا 40 درصد
      9 ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺴﺘﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮیتی ﺳﺘﺎره دار ﻣﺼﻮب براساس مفاد تبصره 4 این ماده تعیین می گردد.

       

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      ضریب فوق العاده مدیریت هر پست سازمانی ستاره دار مدیریتی مصوب با توجه به حجم کار و سختی آن و مقایسه با سایر پست های سازمانی ستاره دار مدیریتی براساس دامنه ضرایب مندرج در جدول ذیل، توسط رئیس مؤسسه تعیین می شود :

      جدول حداقل و حداکثر ضرایب فوق العاده مدیریت پست های سازمانی مدیریتی ستاره دار
      ردیف پست های مدیریتی مصوب حداقل و حداکثر ضریب فوق العاده مدیریت
      1 معاونان دانشگاههای عضو هیأت امنا 61 تا 80 درصد
      2 مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت های بلافصل رئیس و معاونان دانشگاه های عضو هیأت امنا 41 تا 60 درصد
      3 معاونان مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت های بلافصل رئیس و معاونان دانشگاه های عضو هیأت امنا 30 تا 40 درصد
      4 رؤسای دانشکده ها، پژوهشکده ها، آموزشکده ها، مراکز، کتابخانه مرکزی و مؤسسات وابسته به دانشگاه های عضو هیأت امنا 41 تا 60 درصد
      5 معاونان دانشکده ها، پژوهشکده ها، آموزشکده ها، مراکز و مؤسسات وابسته 30 تا 50 درصد
      6 مدیران گروههای آموزشی و پژوهشی 25 تا 40 درصد
      7 رئیس گروه یا عناوین مشابه
      (در صورت درج عنوان پست سازمانی در سازمان تفصیلی مصوب)
      14 تا 23 درصد
      8 سایر پست های مدیریتی ستاره دار مصوب براساس مفاد تبصره 4 این ماده تعیین می شود.

       

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1400/02/19
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
    • تبصره 4 :
     • ﻣﻴﺰان ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺟﺮایی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ "٩" ﺟﺪول ﺗﺒﺼﺮه "٣" اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ میﺷﻮد و در هر حال ﻣﻴﺰان ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ نمیﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق وی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 1


      ١ ﺗﺒﺼﺮه "٥" ﻣﺎده "٥٩"  آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪامی اﻋﻀﺎی هیأت علمی، ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 15/87599 ﻣﻮرخ 95/4/29 ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      میزان فوق العاده مدیریت مشاغل اجرایی موضوع بند «9» جدول تبصره «3» این ماده، با توجه به فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه توسط هیأت رئیسه تعیین می شود و در هر حال میزان فوق العاده مدیریت هر عضو نمی بایست از فوق العاده مدیریت تعیین شده برای مقام مافوق وی بیشتر باشد.

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
   • ماده 60 ) میزان برخورداری بانوان عضو مشمول ماده 17 از حقوق و مزایای مستمر عضو تمام وقت :

     ﺑﺎﻧﻮان ﻋﻀﻮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده "١٧" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، ﺻﺮﻓﺎً از ٥٠ درﺻﺪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﺮﺧﻮردار میﮔﺮدﻧﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 61 ) شرط برابری حقوق و مزایای ماهانه اعضای مشمول ماده 18 با اعضای تمام وقت :

     ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎیی ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده "١٨" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎنی ﻣﺮﺑﻮط و رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف اﻳﺸﺎن، ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺖ میﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی اﻋﻀﺎی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻓﻮق اﻟﻌﺎده وﻳﮋه (ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮ) می ﺑﺎﺷﺪ.

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     حقوق و مزایای ماهانه اعضایی که براساس مفاد ماده «18» این آیین نامه با موافقت واحد سازمانی مربوط و رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان به شیوه نیمه حضوری در دانشگاه خدمت می نمایند، برابر حقوق و مزایای اعضای تمام وقت بدون احتساب فوق العاده ویژه می باشد.

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

   • ماده 62 ) نحوه محاسبه حق التدریس و حق التحقیق اعضا (موضوع ماده 32 ) :

     ﺣﻖاﻟﺘﺪرﻳﺲ یک ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻈﺮی و "1/5" ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺪرﻳﺲ عملی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ یک ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻋﻀﺎ (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٣٢ اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ) ﺑﺮاﺳﺎس یک ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﭘﺎﻳﻪ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﻐﻞ (ﻣﺨﺼﻮص) ﻋﻀﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ می ﮔﺮدد.

     ثبت نظر
   • ماده 63 ) شرط تعیین حق التدریس مدرسان مشمول ماده 33 :

     ﺣﻖاﻟﺘﺪرﻳﺲ یک ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "٣٣" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺳﺎس یک ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﭘﺎﻳﻪ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﻐﻞ (ﻣﺨﺼﻮص) ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت علمی در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮبی آﻣﻮزﺷﻴﺎر، ﻣﺮبی آﻣﻮزشی، اﺳﺘﺎدﻳﺎرآﻣﻮزشی ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺳﻨﻮات اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک تحصیلی وی (ﻛﺎرﺷﻨﺎسی، ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮی) ﺗﻌﻴﻴﻦ می ﮔﺮدد.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﺪﻋﻮ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻴﺶ از ١٠٠ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺆﺳﺴﻪ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزشی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ 1/5 ﺗﺎ 2 ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﺪرﺳﺎن اﻳﺜﺎرﮔﺮ (ﺟﺎﻧﺒﺎزان واﻳﺜﺎرﮔﺮان) ﺑﺎ ﻣﺪرک تحصیلی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی و ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺳﺎس یک ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﭘﺎﻳﻪ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﻐﻞ (ﻣﺨﺼﻮص) ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت علمی در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮبی آﻣﻮزشی و اﺳﺘﺎدﻳﺎر آﻣﻮزشی ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ مساوی ﺑﺎ ﺳﻨﻮات اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس ﺗﻌﻴﻴﻦ میﮔﺮدد. ﺣﻖاﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﺪرﺳﺎن اﻳﺜﺎرﮔﺮ (ﺟﺎﻧﺒﺎزان و اﻳﺜﺎرﮔﺮان) ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎده و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه "4" ﻣﺎده "٥٢" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ میﮔﺮدد.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﺪرﺳﺎن (ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا) ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه "٧" ﻣﺎده "٥٢" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ می ﮔﺮدد.

      ثبت نظر
   • ماده 64 ) نحوه پرداخت فوق العاده مأموریت روزانه (موضوع ماده 34)، هزینه اسکان و تغذیه و هزینه ایاب و ذهاب :

     ﻓﻮق اﻟﻌﺎده مأﻣﻮرﻳﺖ روزاﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "٣٤" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﻳﻚ ﺑﻴﺴﺘﻢ (1/20) ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﭘﺎﻳﻪ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهﻫﺎی ﺷﻐﻞ و ﺟﺬب، ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ. ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﻜﺎن و ﺗﻐﺬﻳﻪ براﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮمی و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﺎب و ذﻫﺎب ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮی و درون ﺷﻬﺮی، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • ﺳﻘﻒ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ روزاﻧﻪ اﻋﻀﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از "٢٠" درﺻﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭘﺎﻳﻪ "٣٠" ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﻋﻀﻮ، یک روز ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ ﻣﺒﺪأ ﺣﺪاﻗﻞ 60 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده، اﻋﺰام ﺷﻮد و در ﻣﺤﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ٥٠ درﺻﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ روزاﻧﻪ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺑﻪ وی ﭘﺮداﺧﺖ میﺷﻮد.

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      حذف تبصره "2" ماده "64"

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی :
   • ماده 65 ) دریافت حقوق و مزایای مستمر عضو مأمور به تحصیل در مأموریت آموزشی داخل کشور:

     ﻋﻀﻮ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در اﻳﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ آﻣﻮزشی در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر، ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ میﻧﻤﺎﻳﺪ.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در اﻳﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ آﻣﻮزشی در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر، ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط میﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 66 ) پرداخت میزان هزینه سفر و نقل مکان به مشمولان ماده 35 :

     ﺑﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "٣٥" اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ، ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰار رﻳﺎل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻔﺮ و ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎن ﭘﺮداﺧﺖ می ﮔﺮدد، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻌﺪی اﻳﻦ ﻧﺼﺎب، ﺑراﺳﺎس ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 67 ) نحوه پرداخت هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد به مشمولان ماده 36 :

     ﺑﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "٣٦" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ، کمک ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﻣﻨﺪی و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ کمک ﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻻد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان "٥٧" و "١٥" ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺣﻘﻮقی ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ ﻛﻪ از ﻣﻴﺰان اﺑﻼغ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻛﻤﺘﺮ نمیﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮداﺧﺖ می ﮔﺮدد.

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     به مشمولان موضوع ماده «36» این آیین نامه، کمک هزینه عائله مندی و به ازای هر فرزند کمک هزینه اولاد به ترتیب به میزان «57» و «15» برابر ضریب حقوقی سالانه ابلاغ شده از سوی هیأت وزیران، پرداخت می شود.

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:
     موضوع مصوبه هیأت امنا
     اصلاح ماده «67» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی ماده 67) به مشمولان موضوع ماده «36» این آیین نامه، کمک هزینه عائله مندی و به ازای هر فرزند کمک هزینه اولاد به ترتیب به میزان «85/5» و « 32/5» برابر ضریب حقوقی سالانه پرداخت می شود.

     (به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده «30» قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها، با اصلاح ماده «67» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در خصوص کمک هزینه های «عائله مندی» و «اولاد» به شرح ذیل برای اجرا از تاریخ 1399/01/01 مشروط به تآمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه موافقت به عمل آمد.)

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1399/04/28
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

   • ماده 68 ) پرداخت عیدی به اعضای شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر توسط موسسه :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﺎﻏﻞ، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و وﻇﻴﻔﻪ ﺑﮕﻴﺮ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان "ﻋﻴﺪی" ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     ثبت نظر
  • فصل هفتم ) مأموریت و انتقال :
   • ماده 69 ) فراهم کردن فرصت مطالعاتی، مأموریت آموزشی و پژوهشی برای اعضا در چارچوب ضوابط و مقررات مواد 70 تا 72 :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ، ارﺗﻘﺎی ﺗﺠﺎرب و داﻧﺶ علمی اﻋﻀﺎی ﺧﻮد و اﻋﺘﻼی ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ المللی، کمک ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت علمی و فنی ﻛﺸﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫای تخصصی، آﺷﻨﺎیی و اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎوردﻫﺎ، داﻧﺶ فنی، اﻣﻜﺎﻧﺎت و روﺷﻬﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﭘﮋوهشی و آﻣﻮزشی، ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻛﺮدن ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎی علمی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﻴﻦالمللی در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎهی و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآیی و ﻛﺎرآﻣﺪی اﻋﻀﺎی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی علمی و ﭘﮋوهشی، ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم را ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ آﻧﺎن در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ، ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ، ﻛﻨﮕﺮه ﻫﺎ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻳﺎ ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺘﻪ تحصیلی ﻫﺮ یک از اﻋﻀﺎ در داﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ می ﺷﻮد و ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﺰام آﻧﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺮ یک از ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﻴﺺ می دﻫﺪ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد "٧٠" ﺗﺎ "٧٢" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
     69_1) فرصت مطالعاتی
     69_2) مأموریت پژوهشی
     69_3) مأموریت آموزشی
      

     ثبت نظر
   • ماده 70 ) شرط اعزام اعضای تمام وقت برای فرصت مطالعالتی توسط موسسه :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ میﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻀﺎی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﭼﺎرﭼﻮب "آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎیي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتی" ﻣﺼﻮب وزارت، ﺑﺮای ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت علمی و آﮔﺎهی از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ داﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ می رﺳﺪ، برای اﺳﺘﻔﺎده از "ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتی" اﻋﺰام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     ثبت نظر
     الحاقیه:
     متن :

     تبصره 2 : اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی با رعایت مفاد این ماده و مشروط به کسب 60 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی به تأیید کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذیربط، با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه امکان پذیر می باشد.


     تاریخ ابلاغ : 1397/06/18شماره ابلاغ : 1
     مرجع ابلاغ کننده : هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

    • تبصره :
     • درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮخصی اﺳﺘﺤﻘﺎقی ﻳﺎ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق در ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻳﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از دوره ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتی، ﻣﻤﻨﻮع می ﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      درخواست هرگونه مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق در حین استفاده یا بلافاصله بعد یا قبل از استفاده از دوره فرصت مطالعاتی ممنوع می باشد.

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
   • ماده 71 ) شرط اعزام اعضای تمام وقت برای مأموریت پژوهشی توسط موسسه :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ می ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻀﺎی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات وزارت، درﭼﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻮرالعملی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ می رﺳﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ، ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ، ﻛﻨﮕﺮهﻫﺎ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ تخصصی ﻋﻀﻮ و ﻳﺎ اﻫﺪاف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن در داﺧﻞ و ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ "ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ" اﻋﺰام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • اﻋﻀﺎی ﭘﻴﻤﺎنی ﺻﺮفاً در ﻃﻮل ﻗﺮارداد و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎده می ﺑﺎﺷﻨﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮخصی اﺳﺘﺤﻘﺎقی ﻳﺎ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق در ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻳﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﭘﮋوهشی، ﻣﻤﻨﻮع می ﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 72 ) شرط اعزام اعضای رسمی تمام وقت برای مأموریت آموزشی توسط موسسه :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ میﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻀﺎی رسمی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش و آﻣﺎده ﺳﺎزی در ﭼﺎرﭼﻮب آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮایی "اﻋﻄﺎی ﺑﻮرس تحصیلی داﺧﻞ ﻛﺸﻮر" و "اﻋﻄﺎی ﺑﻮرس تحصیلی و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر" ﻣﺼﻮب وزارت، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت "٤" ﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﻪ "ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ آﻣﻮزشی" اﻋﺰام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 73 ) شرایط اعزام اعضا برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی یا سطح 4 حوزوی :

     اﻋﺰام اﻋﻀﺎ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی تخصصی ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ٤ ﺣﻮزوی (در داﺧﻞ و ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ آﻣﻮزشی) ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ می ﺑﺎﺷﺪ:

     1-73) وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪامی ﻋﻀﻮ رسمی ﺑﺎﺷﺪ.

     2-73) رﺷﺘﻪ تحصیلی ﻋﻀﻮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

     3-73) ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﺑﺎﺷﺪ.

     4-73) ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻘﺎضی ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﻴﺎز ﻻزم از آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ را ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت اﺟﺮایی ﺟﺬب ﻳﺎ ﻣﺮجعی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ میﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     5-73) ﺳﻦ ﻣﺘﻘﺎضی ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٤٠ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

     6-73) ﻋﻀﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن وﺛﻴﻘﻪ ملکی ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی دوران ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ آﻣﻮزشی و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮآوردی، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک تحصیلی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮدﻧﺪ، ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ "٢" ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و وﺟﻮه درﻳﺎفتی ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮقی وزارت، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮل می ﺑﺎﺷﻨﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • در ﻣﻮارد ﺧﺎص، ﻣﺪت ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ آﻣﻮزشی اﻋﻀﺎیی ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن "٤" ﺳﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم دوره تحصیلی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ نمی ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ تحصیلی و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ، ﺑﺮای ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﻧﻮﺑﺖ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ می ﺑﺎﺷﺪ. 1 (1 ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 15/65294 ﻣﻮرخ 94/4/6 ﻣﺮﻛﺰ، درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﻣأﻣﻮرﻳﺖ آﻣﻮزشی ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﻋﻀﺎی هیأت علمی ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ تحصیلی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗأﻳﻴﺪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻀﻮ از ﻫﻴأت اﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻴأت رﺋﻴﺴﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﺷﺶ ﻣﺎه دوم ﻣأﻣﻮرﻳﺖ آﻣﻮزشی ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل از ﻫیأت اﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن دائمی ﻫﻴأت اﻣﻨﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ (ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎیشی دو ﺳﺎﻟﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﻫﻴأتﻫﺎى اﻣﻨﺎ) ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ.)

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      در موارد خاص، مدت مأموریت آموزشی اعضایی که در پایان «4» سال موفق به اتمام دوره تحصیلی مورد نظر نمی گردند، با ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و موافقت هیأت رئیسه دانشگاه برای یک نوبت شش ماهه با پرداخت حقوق و مزایای مستمر قابل تمدید می باشد. تمدید شش ماه دوم مازاد بر چهار سال با ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و تصویب هیأت امنا صرفاً مشروط به دفاع از رساله دکتری تخصصی تا پایان 5 سال مأموریت آموزشی امکان پذیر می باشد.

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
    • تبصره 3 :
     • در ﻣﻮارد ﺧﺎص، اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻋﻀﺎیی ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در "٥" ﺳﺎل ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ آﻣﻮزشی، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم دوره تحصیلی و اﺧﺬ مدرک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ نمیﮔﺮدﻧﺪ، ﺻﺮفاً ﺑﺎ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮخصی ﺑﺪون ﺣﻘﻮق و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮای دو ﻧﻮﺑﺖ یک ﺳﺎﻟﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ می ﺑﺎﺷﺪ. 2
      (2 ﺑراﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 15/65294 ﻣﻮرخ 94/4/6 ﻣﺮﻛﺰ، ﺑﺮرسی درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮخصی ﺑﺪون ﺣﻘﻮق اﻋﻀﺎی هیأت علمی ﺑﺮاى ﻣﺪت ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣأﻣﻮرﻳﺖ آﻣﻮزشی ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ یک ﺳﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ تحصیلی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻀﻮ از ﻫﻴأت اﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻴأت رﺋﻴﺴﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ (ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎیشی دو ﺳﺎﻟﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﻫیأتﻫﺎی اﻣﻨﺎ) ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ.)

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      در موارد خاص، ادامه تحصیل اعضایی که تا پایان مهلت مقرر و حداکثر در «5» سال مأموریت آموزشی، موفق به اتمام دوره تحصیلی و اخذ مدرک مورد نظر نمی گردند، صرفاً با ارائه درخواست مرخصی بدون حقوق و گزارش پیشرفت تحصیلی و موافقت هیأت رئیسه دانشگاه حداکثر برای دو نوبت یک ساله امکان پذیر می باشد.

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
    • تبصره 4 :
     • ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺪرک دﻛﺘﺮی ﻋﻀﻮی ﻛﻪ ﺳﻦ وی ﺑﻴﺸﺘﺮ از "٥٠" ﺳﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮخصی ﺑﺪون ﺣﻘﻮق و ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ شخصی اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪﻫﺎی "١" ﺗﺎ "٤" اﻳﻦ ﻣﺎده و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ، ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت ﻣﻤﻴﺰه اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ می ﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 5 :
     • در ﻣﻮارد ﺧﺎص، اﻋﺰام اﻋﻀﺎی ﭘﻴﻤﺎنی ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی تخصصی ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ٤ ﺣﻮزوی در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ آﻣﻮزشی، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﻨﺪ یک آن، ﺻﺮﻓﺎً ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ می ﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 74 ) شرط مأمور نمودن اعضای رسمی تمام وقت موسسه به سایر موسسات و بکارگیری اعضای رسمی تمام وقت سایر موسسات :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ میﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد "٧٥" ﺗﺎ "٧٩" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، اﻋﻀﺎی رسمی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎلی، ﭘﮋوهشی وﻓﻨﺎوری را ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺘﺒﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ" ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮد و ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ اﻋﻀﺎی رسمی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻳﺎ دستگاه های ﻣﺘﻘﺎضی ﻣﺄﻣﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 75 ) شرایط استفاده از خدمات اعضای هیأت علمی رسمی سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ میﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی رسمی ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋالی، ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری دولتی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮط از ﺧﺪﻣﺎت آﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ" اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋالی، ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری دولتی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻋﻀﻮ، اﻋﻀﺎی رسمی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺸﻤﻮﻻن اﻳﻦ ﻣﺎده ﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ذﻳﺮﺑﻂ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺒﺪأ ﻳﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﺮداﺧﺖ میﮔﺮدد.

     ثبت نظر
     الحاقیه:
     متن :

     تبصره 4 : مأموریت اعضای رسمی که با حکم وزیر به سمت ریاست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری منصوب و مأمور به خدمت می گردند، با رعایت میزان واحد موظف تدریس/ ساعت موظف تحقیق یا کسر واحد موظف تدریس/ ساعت موظف تحقیق مندرج در ماده «25» این آیین نامه و تبصره ذیل آن و پرداخت حقوق و مزایا حسب توافق از محل اعتبارات موسسه محل خدمت آنان و با تامین اعتبار از محل موسسه محل مأموریت (بدون کاهش) و پرداخت توسط موسسه محل خدمت آنان امکان پذیر است. پرداخت فوق العاده مدیریت عضو در دوران تصدی سمت موضوع این تبصره، بر عهده موسسه محل مأموریت می باشد.


     تاریخ ابلاغ : 1397/06/18شماره ابلاغ : 1
     مرجع ابلاغ کننده : هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

    • تبصره 1 :
     • ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻋﻀﺎی رسمی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش عالی، ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری دولتی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮایی و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ می ﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻋﻀﺎی رسمی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﺘﺎد وزارت و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ میﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻋﻀﺎی رسمی ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻳﺎ ﺣﻜﻢ وزﻳﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻴﻦالمللی ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ میﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﺪون ﺣﻔﻆ وﻇﺎﻳﻒ آﻣﻮزشی و ﭘﮋوهشی و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ می ﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 76 ) شرایط مجاز بودن مأموریت اعضای رسمی موسسه به خدمت در دستگاههای اجرایی :

     ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻋﻀﺎی رسمی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺆﺳﺴﺎت دولتی ﻏﻴﺮآﻣﻮزشی و ﭘﮋوهشی (دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮایی) ﺑﻪ ﺷﺮطی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎی تخصصی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ آن دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮایی ﮔﺮدد، ﺑﺎ ﺣﻔﻆ وﻇﺎﻳﻒ آﻣﻮزشی و ﭘﮋوهشی آﻧﺎن ﻣﺠﺎز می ﺑﺎﺷﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 77 ) منع ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻋﻀﺎی رسمی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎلی، ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری ﻏﻴﺮدولتی - ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎعی و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ :

     ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻋﻀﺎی رسمی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎلی، ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری ﻏﻴﺮدولتی - ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎعی و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻤﻨﻮع می ﺑﺎﺷﺪ.
     1-77) ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮیتی ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻀﻮ و ﺗﺄﻳﻴﺪ وزﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﻀﻮ در دوران ﺗﺼﺪی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ از ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﻌﺎدل وﺟﻪ رﻳﺎلی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده وﻳﮋه وی ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
     2-77) ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻋﻀﺎی رسمی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎلی ﻏﻴﺮدولتی - ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎعی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮمی دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در ﺟﺪاول ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮای ﻣﺪت "2" ﺳﺎل در ﻃﻮل دوران ﺧﺪﻣﺖ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻘﺼﺪ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ میﺑﺎﺷﺪ.
     3-77) ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻋﻀای رسمی ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش عالی ﻏﻴﺮدولتی - ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎعی ﻣﻨﺪرج در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ وزﻳﺮ ﺑﻪ یکی از ﺳﻤﺘﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺘﺎدی وزارت و ﻳﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش عالی، ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﺼﻮب می ﮔﺮدﻧﺪ، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی آﻧﺎن از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻘﺼﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺒﺪا اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ می ﺑﺎﺷﺪ.
      

     ثبت نظر
   • ماده 78 ) ضوابط و مقررات اعضای مامور به خدمت در موسسه دیگر بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی :

     اﻋﻀﺎیی ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺪون ﺣﻔﻆ وﻇﺎﻳﻒ آﻣﻮزشی و ﭘﮋوهشی ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺪه و ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﺧﻮد را از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ درﻳﺎﻓﺖ می ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﻧشستگی ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻮر ﺑﺎزنشستگی ﻣﺪت ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻘﺼﺪ و ﻳﺎ ذﻳﻨﻔﻊ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد، ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر ﺟﺰء ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ رسمی آﻧﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 79 ) ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻋﻀﺎی رسمی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺘﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎسی :

     ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻋﻀﺎی رسمی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺘﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎسی از ﻗﺒﻴﻞ: رؤﺳﺎی ﺳﻪ ﻗﻮه، ﻣﻌﺎوﻧﺎن رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن، رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ، وزﻳﺮان، ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزﻳﺮان، ﺳﻔﻴﺮان، اﺳﺘﺎﻧﺪاران، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼمی و ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ می ﺑﺎﺷﺪ.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • ﺑﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻣﺪت ﺗﺼﺪی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﻛﻮر، ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺣﺎل، ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎده در دوران ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎسی از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ نمیﻳﺎﺷﺪ.1

      (1 اصلاح شده براساس مفاد بخشنامه شماره 15/87599 مورخ 95/4/29)

       

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      به مشمولان این ماده در مدت تصدی مقامات مذکور، حقوق و مزایا از محل اعتبارات دانشگاه و یا دستگاه محل مأموریت قابل پرداخت است. فوق العاده مدیریت اعضای مشمول این ماده در دوران تصدی پست های مدیریت سیاسی از محل اعتبارات موسسه محل مأموریت تأمین و حسب توافق توسط موسسه محل مأموریت یا خدمت آنان پرداخت می شود. در هر حال، پرداخت فوق العاده مدیریت به اعضای مشمول این ماده در دوران تصدی پست های مدیریت سیاسی ازمحل اعتبارات دانشگاه امکان پذیر می باشد.

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
    • تبصره 2 :
     • ارﺗﻘﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎلی، ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﺤﻘاقی اﻋﻀﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ارزﻳﺎبی اﻋﻄﺎ می ﺷﻮد.

      ثبت نظر
    • تبصره 4 :
     • اﻋﻀﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎل (در وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻴﺄت علمی) در ﺳﻤﺘﻬﺎی ﻣﺬﻛﻮر اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻤﻮده ﻳﺎ ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ، ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﺼﺪی ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺮﺗﺒﻪ علمی ﺧﻮد، از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻴﺄت علمی در ﻫﻤﺎن ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮﺧﻮردار میﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد در ﺻﻮرت ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﻗﺎﻧﻮنی ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل از ﺗﺼﺪی ﺳﻤﺘﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎسی ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺨﻠﻒ در زﻣﺎن ﺗﺼﺪی ﺳﻤﺘﻬﺎی ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه نمی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 80 ) شرایط انتقالی اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی رسمی قطعی ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋالی، ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری دولتی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻣﺘﺒﻮع :

     در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﺆﺳﺴﻪ، اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی رسمی قطعی ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋالی، ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری دولتی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻣﺘﺒﻮع، ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ روﺳﺎی ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺧﺪمتی ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺮاد ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎنی ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﺪه و ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪمتی، ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ میﮔﺮدد و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، اﻧﺘﻘﺎل اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی رسمی قطعی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋالی، ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری دولتی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻣﺘﺒﻮع ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬﻛﻮر و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮای ﺣﻜﻢ اﻧﺘﻘﺎل، راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪامی ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻗﻄﻊ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداختی ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • اﻧﺘﻘﺎل اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی رسمی قطعی از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎلی، ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮایی ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻴﺄت اﺟﺮایی ﺟﺬب ذيرﺑﻂ و ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ میﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • اﻧﺘﻘﺎل اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی رسمی آزﻣﺎﻳشی از ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎلی، ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری دولتی و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮایی ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزﻳﺮ میﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
  • فصل هشتم ) مرخصی ها، بیمه و امور رفاهی :
   • ماده 81 ) شرایط بهره مندی از مرخصی استحقاقی توسط اعضای پیمانی و رسمی :

     اعضای پیمانی و رسمی به ترتیب از یک و دو ماه به ازای هر سال خدمت از مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم برخوردار می گردند. استفاده از مرخصی با تشخیص مقام مسئول ذیربط و الزاماً در تابستان و نیمه اول فروردین ماه مجاز می باشد. در موارد ضروری، با درخواست عضو و تأیید رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی، استفاده از مرخصی استحقاقی بلامانع است.

     ثبت نظر
     الحاقیه:
     متن :

     تبصره 4 : تقویم اداری دانشگاه صرفاً برای مرخصی استحقاقی موضوع این ماده از «اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد» تعیین می شود.


     تاریخ ابلاغ : 1397/06/18شماره ابلاغ : 1
     مرجع ابلاغ کننده : هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

    • تبصره 1 :
     • در صورتی که مدت خدمت عضو کمتر از یک سال باشد، به تناسب ماه های خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده خواهد کرد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • مرخصی استحقاقی اعضای نیمه وقت و نیمه حضوری، به میزان نصف مرخصی عضو تمام وقت خواهد بود.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • عضو برای یک بار در طول خدمت، علاوه بر مرخصی استحقاقی پیش بینی شده در این ماه می تواند تا مجموع یک ماه از مرخصی استحقاقی به منظور تشرف به حج واجب برخوردار گردد.

      ثبت نظر
   • ماده 82 ) عدم ذخیره یا بازخرید مرخصی استحقاقی سالیانه عضو در صورت عدم استفاده از آن :

     در صورت عدم استفاده عضو از مرخصی استحقاقی سالیانه، مرخصی وی به استثنای مشمولان تبصره ذیل این ماده، قابل ذخیره یا بازخرید نخواهد بود.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • در مواردی که مؤسسه با درخواست مرخصی عضو شاغل در سمتهای اجرایی پستهای سازمانی مصوب ستاره دار، مبنی بر استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی استحقاقی سالیانه در تابستان، به دلیل نیاز به حضور وی موافقت ننماید، صرفاً و حداکثر نیمی از مرخصی استحقاقی سالیانه عضو که به علت عدم موافقت رئیس مؤسسه و یا مقام مجاز از طرف وی استفاده نشده است، ذخیره و مابقی به مأخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی مندرج در حکم، بازخرید می گردد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • مرخصی ذخیره شده اعضا تا پیش از ابلاغ این آیین نامه در هر صورت محفوظ خواهد ماند .

      ثبت نظر
   • ماده 83 ) شرایط پرداخت حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی ذخیره شده عضو به وی یا وراث قانونی در صورت قطع ارتباط با موسسه :

     در صورتی که رابطه استخدامی عضو با مؤسسه به هر دلیل، به استثنای حالت انتقال، قطع گردد، حقوق و مزایای مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده به مأخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی مندرج در حکم، به وی و در صورت فوت به وراث قانونی عضو پرداخت خواهد شد.

     ثبت نظر
   • ماده 84 ) شرط استفاده از مرخصی ساعتی در خلال ساعات موظف تدریس :

     هر عضو می تواند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار، با اجازه و موافقت مسئول مافوق از مرخصی ساعتی در خلال ساعات موظف تدریس استفاده نماید.

     ثبت نظر
   • ماده 85 ) موارد برخورداری از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه :

     عضو در موارد ذیل حق برخورداری از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا، علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه را دارا می باشد:
     الف) ازدواج دائم به مدت سه روز کاری
     ب) فوت بستگان شامل (پدر، مادر، همسر و فرزندان به مدت پنج روز کاری و برادر و خواهر به مدت سه روز کاری)
     ج) غیبت موجه (به تعداد روزهای مورد تأیید مراجع ذیصلاح)
      

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     عضو در موارد ذیل حق برخورداری از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه را دارا می باشد:
     الف) ازدواج دائم به مدت سه روز کاری
     ب) فوت بستگان شامل پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر (به مدت پنج روز کاری)
     ج) عضو (مرد) که صاحب اولاد می شود (به مدت سه روز کاری)
     د)غیبت موجه (به تعداد روزهای مورد تأیید مراجع ذیصلاح)
      

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی


     الحاقیه:
     متن :

     د) با اعطای مرخصی دو هفته ای به پدران بابت تولد فرزند موافقت می گردد.

     (به استناد بند "ب" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند "ن" ماده 7 قانون نحوه تشکیل هیأت های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی)


     تاریخ ابلاغ : 1394/04/08شماره ابلاغ : 4
     مرجع ابلاغ کننده : هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

    • تبصره :
     • غیبت موجه حالتی است که عضو به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانددر محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عضو وی با تآیید مراجع قضائی احراز می گردد .

      ثبت نظر
   • ماده 86 ) بهره مندی عضو از مزایا در صورت ابتلا به بیماری های مانع از انجام خدمت :

     عضو مؤسسه در صورت ابتلا به بیماریهایی که مانع از انجام خدمت وی می باشد، می تواند با ارائه گواهی پزشکی، 12 روز متناوب در سال (هر نوبت حداکثر 3 روز) و مازاد بر مدت مذکور تا 30 روز با ارائه گواهی پزشکی و تأیید پزشک معتمد مؤسسه، از مرخصی استعلاجی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردد. برای مدت بیشتر از 30 روز با نظر کمیسیون پزشکی مورد تأیید مؤسسه و مطابق با مفاده ماده «88» این آیین نامه با وی رفتار می گردد.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • در صورتی که عضو در ایام مرخصی استحقاقی بیمار شود، براساس گواهی پزشکی و پس از تأیید پزشک معتمد، مرخصی استحقاقی وی در طی مدت بیماری به مرخصی استعلاجی تبدیل می شود.

      ثبت نظر
   • ماده 87 ) مدت زمان استفاده از مرخصی زایمان برای بانوان عضو موسسه :

     بانوان عضو می توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر 9 ماه و با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردند. 1 ( 1 براساس مفاد بخشنامه شماره 15/16719 مورخ 94/2/5 مرکز، از ابتدای سال 1394 مدت استفاده بانوان عضو هیأت علمی از مرخصی زایمان برای یک فرزند به «9» ماه و برای فرزند دوقلو و یا بیشتر به «12» ماه افزایش یافت.)

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) بانوان عضو هر نوبت حداکثر 9 ماه و با استفاده از حقوق و مزایا طبق مقررات صندوق مربوطه می باشد .
     تبصره 1) مفاد این مصوبه به مادرانی که سن فرزند آنان به 9 ماهگی نرسیده است تسری می یابد و مدت مرخصی آنان تا نه ماهگی نوزاد افزایش می یابد .
     تبصره 2) برای بانوان عضو پیمانی که قرارداد آنان قبل از اتمام زمان های تعیین شده برای مرخصی زایمان مندرج در این ماده پایان می یابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصی های تعیین شده تمدید می گردد.

     (به استناد بند "ب" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند "ن" ماده 7 قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1392 و مستند به تصویب نامه شماره 92091/ت46527 ه مورخ 1392/4/19 هیأت محترم وزیران)

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1399/04/08
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

    • تبصره 1 :
     • برای بانوانی که در یک زایمان صاحب فرزند دو قلو و یا بیشتر می شوند، این مدت به 12 ماه افزایش می یابد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • برای بانوان عضو پیمانی که قرارداد آنان قبل از اتمام زمانهای تعیین شده برای مرخصی زایمان مندرج در این ماده پایان می یابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصی های تعیین شده، تمدید می گردد.

      ثبت نظر
   • ماده 88 ) شرط پرداخت حقوق و مزایا به عضو بهره مند از مرخصی استعلاجی :

     به عضوی که از مرخصی استعلاجی استفاده می نماید، در صورتی که بیماری وی به تأیید کمیسیون پزشکی مؤسسه برسد، حداکثر تا یک سال حقوق و مزایای مربوط پرداخت می گردد.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • عضو دارای بیماری صعب العلاج، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، برای مدت زائد بر یک سال نیز از حقوق و مزایای یادشده برخوردار می شود.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • در صورت صعب العلاج نبودن بیماری عضو، به وی در مدت مازاد بر یک سال مرخصی استعلاجی، تنها حقوق مرتبه و پایه پرداخت می گردد.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • مؤسسه موظف است به عضوی که در حین خدمت و یا مأموریت و بنا به نظر کمیسیون پزشکی مؤسسه، بر اثر عوامل محیط کار و یا مأموریت دچار حادثه یا بیماری می شود، بدون محدودیت مقرر در این ماده، مرخصی استعلاجی اعطا نموده و تمامی هزینه های درمان وی را پرداخت نماید.

      ثبت نظر
    • تبصره 4 :
     • عضو مشمول صندوق تأمین اجتماعی در استفاده از مرخصی استعلاجی مازاد بر سه روز، از نظر پرداخت حقوق و مزایا، تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشد.

      ثبت نظر
   • ماده 89 ) شرایط استفاده از مرخصی بدون حقوق در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده توسط عضو رسمی موسسه :

     عضو رسمی مؤسسه به استثنای مشمولان تبصره «3» ماده «73» این آیین نامه، در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده با تأیید و موافقت مقام مسئول می تواند با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در ماده «90» از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     عضو رسمی دانشگاه به استثنای مشمولان تبصره «3» ماده «73» این آیین نامه، در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده می تواند در طول مدت خدمت خود با موافقت واحد سازمانی ذیربط و تأیید بالاترین مقام مسئول دانشگاه حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

    • تبصره :
     • عضو پیمانی در موارد ضروری و استثنایی، مشروط به آنکه به برنامه های آموزشی و پژوهشی مؤسسه لطمه نزند، صرفاً در مدت قرارداد، مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق، حداکثر به مدت 4 ماه خواهد بود.

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      عضو پیمانی در موارد ضروری و استثنایی، مشروط به آنکه به برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه لطمه نزند، صرفاً در مدت قرارداد و حداکثر به مدت «4» ماه مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق است. در هر حال مجموع مرخصی های بدون حقوق عضو پیمانی با رعایت سقف «4» ماه در مدت قرارداد، نمی تواند از سه سال در طول خدمت وی بیشتر باشد.

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
   • ماده 90 ) شرایط و مدت زمان استفاده از مرخصی بدون حقوق در طول خدمت توسط عضو رسمی قطعی موسسه :

     عضو رسمی قطعی مؤسسه می تواند در طول مدت خدمت خود با موافقت واحد سازمانی ذیربط  و تأیید بالاترین مقام مسئول مؤسسه، حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. در صورتی که درخواست مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیل در مقطع کارشاسی ارشد و یا دکتری تخصصی در رشته مربوط به شغل وی باشد، این مدت با تصویب هیأت امنا تا دو سال قابل افزایش خواهد بود.1 در هر حال مجموع مرخصی بدون حقوق عضو در طول مدت خدمت حداکثر پنج سال می باشد.

     (1 براساس مفاد بخشنامه شماره 15/65294 مورخ 94/4/6 مرکز، بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی رسمی قطعی مازاد بر سه سال تا سقف پنج سال از هیأت امنا به کمیسیون دائمی امنا مؤسسه (به صورت آزمایشی دو ساله از تاریخ تصویب در هیأت های امنا) تفویض شده است.)

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     عضو رسمی قطعی دانشگاه می تواند در طول مدت خدمت خود با موافقت واحد سازمانی ذیربط و تأیید بالاترین مقام مسئول دانشگاه حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. در صورتی که درخواست مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در رشته مربوط به شغل وی باشد، این مدت با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه تا دو سال قابل افزایش خواهد بود. در هر حال مجموع مرخصی بدون حقوق عضو رسمی قطعی در طول مدت خدمت حداکثر پنج سال می باشد.

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

    • تبصره 1 :
     • شمول مفاد این ماده در خصوص اعضای رسمی آزمایشی اعم از اعطا و یا تمدید مدت مرخصی بدون حقوق (تا سقف 3 سال) منوط به اخذ مجوز از هیأت امنای مؤسسه خواهد بود.2

      (2 براساس مفاد بخشنامه شماره 15/65294 مورخ 94/4/6 مرکز، بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی تا سقف سه سال از هیأت امنا به هیأت رئیسه مؤسسه (به صورت آزمایشی دو ساله از تاریخ تصویب در هیأت های امنا) تفویض شده است.)

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      شمول مفاد این ماده در خصوص عضو رسمی آزمایشی اعم از اعطا و یا تمدید مدت مرخصی بدون حقوق برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصی در رشته مربوط به شغل وی تا سقف سه سال، منوط به اخذ مجوز از هیات رئیسه دانشگاه خواهد بود. در هر حال مجموع مرخصی بدون حقوق عضو رسمی آزمایشی مشمول این تبصره در طول مدت خدمت حداکثر سه سال می باشد.

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
    • تبصره 2 :
     • بانوان عضو رسمی که همسر آنان به واسطه حکم دستگاههای اجرایی در مأموریت خارج از کشور بسر می برند، می توانند تا پایان مأموریت همسر خود و در طول خدمت حداکثر به مدت «5» سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت بازنشستگی محسوب نمی گردد. مگر آن که با موافقت مؤسسه و صندوق بازنشتگی ذیربط، کسورات بازنشستگی به طور کامل از سوی عضو پرداخت گردد.

      ثبت نظر
    • تبصره 4 :
     • مدت مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته های مورد نیاز مؤسسه مشروط به اینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی شود، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط از سوی عضو، جزء سابقه خدمت رسمی عضو محسوب می شود.

      ثبت نظر
    • تبصره 5 :
     • عضو در ایام مرخصی بدون حقوق می تواند با پرداخت کامل حق سرانه بیمه درمانی به صورت آزاد و بیمه تکمیلی، از خدمات بیمه ای استفاده نماید.

      ثبت نظر
   • ماده 91 ) موارد منع استفاده از مرخصی استحقاقی :

     در مدت مأموریت آموزشی، فرصت مطالعاتی، مأموریت پژوهشی، آمادگی به خدمت، انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق و همچنین مرخصی استعلاجی مازاد بر یک سال که به صورت متوالی در طی سال استفاده شده باشد، مرخصی استحقاقی تعلق نمی گیرد.

     ثبت نظر
   • ماده 92 ) انتخاب صندوق بازنشستگی در بدو استخدام توسط عضو :

     انتخاب صندوق بازنشستگی در بدو استخدام با عضو مؤسسه است و وی در طول خدمت خود، صرفاً یک بار مجاز به تغییر صندوق بازنشستگی می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 93 ) تسهیل در عقد قرارداد بیمه تکمیلی و پرداخت هزینه درمانی علاوه بر اعطای سایر مزایا به عضو :

     مؤسسه مکلف است مشروط به تأمین اعتبار مورد نیاز، به منظور کمک به تأمین هزینه های بهداشت و درمان عضو علاوه بر اعطای مزایای مقرر در قانون بیمه خدمات درمانی یا قانون تأمین اجتماعی، به طرق مقتضی از جمله تسهیل در عقد قرارداد بیمه تکمیلی و یا پرداخت بخشی از هزینه های مرتبط ، براساس " دستورالمل پرداخت کمکهای رفاهی – پیوست شماره 4 " اقدامات لازم معمول دارد.

     ثبت نظر
   • ماده 94 ) برقراری تسهیلات مالی لازم براساس دستورالعمل موضوع ماده 93 آیین نامه :

     مؤسسه می تواند مشروط به اعتبار مورد نیاز، به منظور مساعدت، تآمین رفاه، آسایش و آسودگی خاطر اعضا و کمک به تهیه مسکن، تقویت صندوق قرض الحسنه وام و امور بیمه و تآمین و رفع سایر نیازهای ضروری آنها، با تصویب هیأت رئیسه، تسهیلات مالی لازم را براساس دستورالعمل موضوع ماده «93» این آیین نامه برقرار نماید.

     ثبت نظر
   • ماده 95 ) تدوین و اجرای راهکارهای مناسب جهت اشاعه ورزش در موسسه :

     مؤسسه موظف است به منظور توانمند سازی، افزایش کارائی، تقویت روحی و سلامت اعضا، فرهنگ اشاعه ورزش را در مؤسسه ایجاد و به منظور تشویق آنها برای انجام امور ورزشی، راهکارهای مناسبی را تدوین و به مورد اجرا گذارد.

     ثبت نظر
  • فصل نهم ) پایان خدمت :
   • ماده 96) سن بازنشستگی اعضای با مرتبه علمی مشخص توسط موسسه :

     مؤسسه مکلف است اعضای خود را با توجه به مرتبه علمی آنان و به شرح ذیل، بدون نیاز به وصول درخواست عضو ذینفع، بازنشسته نماید.

     ردیف مرتبه علمی سن بازنشستگی
     1 مربی آموزشیار/ مربی پژوهشیار 65 سال سن یا 30 سال سابقه خدمت
     2 مربی آموزشی/ مربی پژوهشی 65 سال سن یا 30 سال سابقه خدمت
     3 استادیار آموزشی/ استادیار پژوهشی     65 سال سن یا 30 سال سابقه خدمت
     4 دانشیار آموزشی/ دانشیار پژوهشی        67 سال سن
     5 استاد آموزشی/ استاد پژوهشی            70 سال سن

      

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     دانشگاه موظف است عضو خود را با توجه به مرتبه علمی آنان به شرح ذیل بدون نیاز به وصول درخواست عضو ذینفع بازنشسته نماید.
     1-96) مربی آموزشیار/ مربی پژوهشیار، با 30 سال سابقه خدمت یا سن 65 سال
     2-96) مربی آموزشی/ مربی پژوهشی، با 30 سال سابقه خدمت یا سن 65 سال
     3-96) استادیار آموزشی/ استادیار پژوهشی، با 30 سال سابقه خدمت یا سن 65 سال
     4-96) دانشیار آموزشی/ دانشیار پژوهشی، با سن 67 سال
     5-96) استاد آموزشی/ استاد پژوهشی، با سن 70 سال
     تبصره 1) سابقه خدمت مندرج در ردیف های 1 تا 3 و سن بازنشستگی مندرج در ردیف های 4 و 5 این ماده برای عضو هیأت علمی نمونه کشوری یا دارای نشان های دانش و پژوهش مصوب هیئت دولت، در صورت درخواست عضو ذینفع و تأیید دانشکده/ پژوهشکده محل خدمت وی، با تصویب سالانه هیئت امنای ذیربط تا سه سال قابل افزایش است.
     تبصره 2) در مواردی که عضو موضوع ردیف های 4 و 5 این ماده، با داشتن 30 سال سابقه خدمت، طی دو سال متوالی، پایه استحقاقی سالیانه خویش را بدلیل نداشتن امتیازات لازم براساس دستورالعمل ترفیع دانشگاه دریافت ننماید، با پیشنهاد رئیس دانشگاه همراه با ارسال گزارش فعالیت های آموزشی و پژوهشی و تأیید وزیر، بدون نیاز به اخذ تقاضای ایشان، بازنشستگی آنان امکان پذیر است.
     تبصره 3) ادامه خدمت عضو با مرتبه استادی که حسب دستوالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده 118 و پیوست شماره 5 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی موفق به کسب درجه استاد ممتازی شده یا می شود، با درخواست دانشگاه و تصویب سالیانه هیأت امنا تا سه سال امکان پذیر می باشد.
     تبصره 4) تاریخ اجرای حکم بازنشستگی عضو واجد شرایط بازنشستگی که به امر تدریس اشتغال دارد، به پایان همان نیمسال تحصیلی موکول خواهد شد.

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

    • تبصره 1 :
     • سابقه خدمت آن دسته از استادیارانی که در 4 سال آخر منتهی به 30 سال خدمت، موفق به کسب حداقل 80 درصد امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاری و کسب حداقل 75 درصد امتیازات لازم از بندها و مواد تعیین کننده و یا حداقل 85 درصد امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاری و کسب حداقل 80 درصد امتیازات لازم از بندها و مواد تعیین کننده از آیین نامه ارتقا مرتبه می شوند، به ترتیب تا 32 و 33 سال و با رعایت سقف سنی 65 سال قابل افزایش است.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • سن بازنشستگی آن دسته از دانشیارانی که در 5 سال قبل از سن 67 سالگی، موفق به کسب 75 درصد امتیازات ارتقا به مرتبه استادی می شوند، به 70 سالگی قابل افزایش است.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • سن بازنشستگی آن دسته از اعضای هیأت علمی که موفق به کسب عنوان "عضو هیأت علمی نمونه کشوری" شده اند، با درخواست عضو ذینفع تا 3 سال قابل افزایش است.

      ثبت نظر
    • تبصره 4 :
     • مؤسسه می تواند در موارد خاص و در صورت نیاز به خدمات عضو با مرتبه مربی و استادیاری واجد شرایط بازنشستگی که به تشخیص هیأت ممیزه در امورآموزشی یا پژوهشی برجسته و شاخص می باشد، با رعایت سن حداکثر 65 سال با پیشنهاد رئیس مؤسسه، تصویب هیأت امنا و تأیید وزیر به صورت سالیانه و حداکثر تا سقف 5 سال بازنشستگی وی را به تعویق اندازد.1
      (1 اصلاح شده براساس ردیف 12 بخشنامه شماره 15/27006 مورخ 95/2/15 )

      ثبت نظر
   • ماده 97) شرط بازنشستگی پیش از موعد اعضای واجد شرایط بندهای 4 و 5 ماده 96 :

     مؤسسه می تواند اعضای خود را که براساس شرایط مندرج در بندهای «4» و «5» ماده «96» با داشتن حداقل 30 سال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت می باشند، در صورت تقاضای آنها بازنشسته نماید.

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     دانشگاه مکلف است اعضای هیأت علمی موضوع بندهای 4 و 5 ماده 96 را که با داشتن حداقل 30 سال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت هستند در صورت تقاضای آنان بازنشسته کند.

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

    • تبصره :
     • در موارد خاص، برای بازنشستگی اعضای موضوع این ماده، با پیشنهاد رئیس مؤسسه و تأیید وزیر، نیازی به اخذ تقاضای عضو برای بازنشستگی نمی باشد.

      ثبت نظر
   • ماده 98) شرایط استفاده از خدمات عضو با مرتبه دانشیاری و استادی واجد شرایط بازنشستگی توسط موسسه :

     مؤسسه می تواند در صورت نیاز به خدمات عضو با مرتبه دانشیاری و استادی واجد شرایط بازنشستگی، مشروط به درخواست مکتوب عضو، موافقت رئیس مؤسسه و تصویب هیأت امناء، موعد بازنشستگی وی را حداکثر تا سقف مدت 3 سال با اخذ موافقت سالیانه هیأت امنا به تعویق اندازد .1 بدیهی است رئیس مؤسسه مکلف است به صورت سالیانه و به هنگام ، گزارش توجیهی لازم را جهت استفاده هیأت امنا تقدیم و مصوبه لازم را اخذ نماید.

     (1 براساس مفاد بخشنامه شماره 15/65294 مورخ 94/4/6 مرکز، تعویق بازنشستگی اعضای هیأت علمی در رتبه دانشیاری و استادی با رعایت ضوابط مقرر در ماده «98» این آیین نامه از هیأت امنا به کمیسیون دائمی هیأت امنا مؤسسه (به صورت آزمایشی دو ساله از تاریخ تصویب در هیأت های امنا) تفویض شده است.)

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     ایثارگران تابع قوانین، ضوابط و مقررات خاص خودند. در صورت پیش بینی نشدن ضوابط و مقررات خاص، ایثارگران، همچون سایر اعضای هیأت علمی، تابع ضوابط و مقررات آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی خواهند بود.

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی


     الحاقیه:
     متن :

     تبصره : مؤسسه می تواند علاوه بر موارد مندرج در ماده 96 و تبصره های "1" و "2" آن، پس از بررسی پیشنهاد گروه آموزشی در خصوص تعویق بازنشستگی عضو، موعد بازنشستگی وی را به صورت سالیانه و حداکثر تا سقف "5" سال (مشروط به افزایش حداکثر 5 سال به سن بازنشستگی مندرج در ماده "96") با تصویب هیأت امنا به تعویق اندازد.

     (به استناد بند "ن" ماده 7 قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و به منظور استمرار بهره گیری از تجارب و خدمات مؤثر عضو آموزشی مؤسسه در هر مرتبه علمی که واجد شرایط یکی از بند های مندرج در ماده " 96 " این آیین نامه می باشد.)


     تاریخ ابلاغ : 1394/04/08شماره ابلاغ : 4
     مرجع ابلاغ کننده : هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

    • تبصره :
     • مؤسسه می تواند بنا به درخواست رئیس مؤسسه منضم به ارائه تقاضای مکتوب عضو با مرتبه استادی و موافقت وزیر، علاوه بر مدت مندرج در این ماده ، حداکثر تا سقف 3 سال دیگر، موعد بازنشستگی عضو را به صورت سالیانه به تعویق اندازد.

      ثبت نظر
   • ماده 99) پرداخت حقوق بازنشستگی به ازای خدمت مازاد بر سی سال از سوی صندوق بازنشستگی :

     از تاریخ اجرای این آیین نامه، در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی، به عضوی که بیش از سی سال و تا سقف چهل سال سابقه خدمت دارد، به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال دو و نیم درصد (2/5%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و از سوی صندوق بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 100) تعریف سابقه خدمت قابل احتساب برای بازنشستگی عضو :

     منظور از سابقه خدمت قابل احتساب برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت عضو می باشد که در حین اشتغال تمام وقت در وضعیت هیأت علمی و یا غیر هیأت علمی انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • مرخصی بدون حقوق و استعلاجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان و همچنین مدت خدمت نظام وظیفه، مشروط به پرداخت کامل کسور بازنشستگی، به عنوان سابقه خدمت عضو محسوب می گردد.

      ثبت نظر
   • ماده 101) مبنای تعیین حقوق بازنشستگی عضو موسسه :

     مبنای تعیین حقوق بازنشستگی عضو مؤسسه، میانگین کلیه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی (حقوق مرتبه و پایه، فوق العاده شغل (مخصوص)، فوق العاده جذب، فوق العاده ویژه، فوق العاده سختی کار، فوق العاده مدیریت و تفاوت تطبیق ) در دو سال منتهی به پایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی می باشد.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • مشمولان صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی از لحاظ تعیین حقوق و مزایای بازنشستگی و حمایت های مقرر در قانون تأمین اجتماعی، تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود می باشد .

      ثبت نظر
   • ماده 102) شرایط پرداخت پاداش پایان خدمت به عضو بازنشسته ، از کارافتاده و ورثه قانونی عضو متوفی :

     به عضو بازنشسته، از کارافتاده مشمول این آیین نامه و ورثه قانونی عضو متوفی، به ازای هر سال خدمت قابل قبول تا حداکثر «30» سال، معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای مشمول کسورات بازنشستگی به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده به عنوان "پاداش پایان خدمت" پرداخت خواهد شد.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     •  آن قسمت از سابقه خدمت عضو که در ازای آن وجوه بازخریدی دریافت شده است، از سنوات خدمتی مشمول دریافت این وجوه کسر می شود .

      ثبت نظر
   • ماده 103) شرط استفاده از اعضای هیأت علمی بازنشسته به صورت حق التدریس :

     استفاده از خدمات اعضای هیأت علمی بازنشسته به صورت حق التدریس، در سقف محدودیت هایی که از سوی وزارت تعیین و ابلاغ می شود، بلامانع می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 104) شرایط بازنشستگی پیش از موعد در موارد خاص توسط موسسه :

     بازنشستگی پیش از موعد اعضا به استثنای موارد ذیل ممنوع می باشد، در موارد خاص مؤسسه میتواند عضو واجد یکی از شرایط ذیل را با درخواست ذینفع، تأیید هیأت رئیسه و تصویب هیأت امنا بازنشسته نماید. 1

     عضو هیأت علمی (مرد) الف – داشتن حداقل «60» سال سن و حداقل «20» سال سابقه خدمت با 20 روز حقوق و مزایا
     ب – داشتن حداقل «55» سال سن و حداقل «25» سال سابقه خدمت با 25 روز حقوق و مزایا
     عضو هیأت علمی (زن) داشتن حداقل «20» سال سابقه خدمت با 20 روز حقوق و مزایا

     (1 براساس مفاد بخشنامه شماره 15/65294 مورخ 94/4/6 مرکز، بازنشستگی پیش از موعد اعضای هیأت علمی جانباز و دارای بیماریهای خاص با رعایت ضوابط مقرر در ماده «104» این آیین نامه از هیأت امنا به کمیسیون دائمی هیأت امنا مؤسسه ( به صورت آزمایشی دو ساله از تاریخ تصویب در هیأت های امنا ) تفویض شده است.)

     ثبت نظر
  • فصل دهم ) سایر مقررات :
   • ماده 105) شرایط پرداخت کمک هزینه به عضو شاغل بازنشسته و یا ورثه بلافصل وی :

     به عضو شاغل بازنشسته و یا ورثه بلافصل وی در موارد ذیل کمک هزینه ای به میزان «5» برابر حقوق مرتبه و پایه استادیار پایه یک پرداخت می گردد.
     الف) ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از فرزندان وی در هر مورد فقط یک بار
     ب) فوت عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از افراد تحت تکفل وی

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     به عضو شاغل یا بازنشسته در موارد ذیل کمک هزینه ای به میزان «پنج» برابر مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق العاده شغل (مخصوص) استادیار پایه یک پرداخت می گردد.
     الف) ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و همچنین هر یک از فرزندان و افراد تحت تکفل وی در مورد فقط یک بار (با ارائه مستندات قانونی از مراجع ذیصلاح)
     ب) فوت همسر یا هر یک از فرزندان و اغراد تحت تکفل عضو یا بازنشسته (با ارائه مستندات قانونی از مراجع ذیصلاح)
     تبصره 1: در صورت فوت عضو شاغل یا بازنشسته کمک هزینه موضوع این ماده به وراث قانونی وی پرداخت می شود.
     تبصره 2: وظیفه بگیران عضو شاغل یا بازنشسته متوفی به استثنای همسر وی نیز در صورت ازدواج دائم برای یک بار از کمک هزینه موضوع بند «الف» این ماده برخوردار می شود.
      

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

   • ماده 106) شرایط درخواست استعفای عضو، در صورت نداشتن تعهد خدمت به موسسه و نحوه برخورد با وی در صورت تخطی از قانون:

     عضو رسمی و پیمانی مؤسسه می تواند در صورت نداشتن تعهد خدمت به مؤسسه استعفای خود را به ترتیب دو ماه قبل از پایان نیمسال تحصیلی (رسمی) یا دو ماه قبل از پایان قرارداد (پیمانی) به صورت کتبی اعلام نماید و چنانچه بدون کسب موافقت مؤسسه در مدت مقرر در محل کار حاضر نشود، عمل عضو ترک خدمت محسوب و با وی برابر قانون و مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی رفتار خواهد شد.

     ثبت نظر
   • ماده 107 ) حضور عضو در موسسه پس از استعفا تا زمان پذیرش درخواست وی و شرط انصراف از استعفا :

     در هیچ مورد درخواست استعفا، رافع تعهدات عضو در قبال وظایف وی نمی باشد و عضو پس از استعفا موظف است تا زمان پذیرش استعفا از سوی مؤسسه در محل کار خود حضور یافته و انجام وظیفه نماید. در صورتی که عضو پس از تسلیم استعفا، انصراف خود را حداکثر ظرف 15 روز کتباً به مؤسسه اعلام نماید، استعفای وی منتفی تلقی می شود.

     ثبت نظر
   • ماده 108) پرداخت زیان ناشی از عدم ایفای تعهد خدمت عضو در صورت قبول استعفای وی از سمت موسسه :

     عضوی که دارای تعهد خدمت در مؤسسه می باشد، در صورت اعلام استعفا و قبول استعفای وی از سوی مؤسسه، باید زیان ناشی از عدم ایفای تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی وزارت جبران نماید. مسئولیت نظارت بر اجرای این ماده برعهده رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی می باشد .

     ثبت نظر
   • ماده 109) روش های برخورد موسسه با رکود علمی یا عدم کفایت و صلاحیت اعضا :

     هرگاه رئیس مؤسسه به نحوی از انحا از رکود علمی و عدم کفایت و صلاحیت هر یک از اعضای مؤسسه برای اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و یا فرهنگی محوله مطلع شود، کمیسیون مرکب از سه نفر از اعضای هیأت علمی ( ترجیحا با مرتبه استادی ) که صلاحیت رسیدگی در مورد کارهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی عضو را دارند تشکیل خواهد داد تا تحقیق به عمل آورده و گزارش کامل و موجهی به رئیس مؤسسه ارائه دهند. تشکیل جلسات و گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه خواهد بود و درصورتی که این گزارش حاکی از رکود علمی یا عدم کفایت یا صلاحیت او برای اجرای وظایف محوله باشد، رئیس مؤسسه مراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت ممیزه مؤسسه ارجاع می نماید.
     چنانچه هیأت پس از رسیدگی به کلیه فعالیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی عضو، رکود علمی یا عدم کفایت و صلاحیت وی را محرز دانست به یکی از روشهای ذیل با وی رفتار می شود :
     الف) در صورتی که عضو واجد شرایط بازنشسته شدن باشد، بازنشسته می شود.
     ب) در صورت داشتن حداقل «20» سال سابقه خدمت قابل قبول، با حداقل «20» روز حقوق و مزایا با هماهنگی صندوق بازنشستگی ذیربط بازنشسته می شود.
     ج) در صورتی که عضو شرایط بازنشسته شدن را نداشته باشد، سنوات خدمت قابل قبول عضو با پرداخت «30» روز حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به ازای هر سال خدمت قابل قبول، به علاوه وجوه مرخصی های ذخیره شده، بازخرید می شود.
     د) عضو به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاه های اجرایی مشروط به ارائه درخواست مؤسسه مقصد توسط عضو، منتقل می شود.
     ه) به خدمت وی خاتمه داده می شود.1
     (1 اصلاح شده براساس ردیف 11 بخشنامه شماره 15/27006 مورخ 95/2/15)

     ثبت نظر
   • ماده 110) شرایط تغییر پست سازمانی عضو از یک گروه آموزشی یا پژوهشی به گروه متجانس دیگر :

     تغییر پست سازمانی عضو از یک گروه آموزشی و یا پژوهشی به گروه متجانس دیگر، صرفاً با رضایت وی ، موافقت گروه های مبدأ و مقصد و با رعایت ارتباط تخصصی عضو امکان پذیر می باشد .

     ثبت نظر
   • ماده 111) شرایط تغییر پست سازمانی توسط موسسه بدون اخذ رضایت عضو :

     در موارد ذیل مؤسسه بدون اخذ رضایت عضو، مجاز به تغییر پست سازمانی وی خواهد بود :
     111-1) براساس تصمیم مراجع مذکور در ماده «109» این آیین نامه و آیین نامه هیأت اجرایی جذب
     111-2) تغییر ساختار یا انحلال واحد سازمانی در مؤسسه براساس مصوبه هیأت امنا
     111-3) تغییر مأموریتها و فعالیتهای واحدهای سازمانی براساس مصوبه هیأت امنا یا سایر مراجع ذیصلاح
     111-4) اشتغال عضو در پستهای مدیریتی مصوب شماره دار

     ثبت نظر
   • ماده 112) شرایط تغییر پست سازمانی عضو از گروه آزمایشی به گروه پژوهشی و بالعکس :

     تغییر پست سازمانی عضو از گروه آزمایشی به گروه پژوهشی و بالعکس، با درخواست عضو و تصویب هیأت ممیزه ذیربط امکان پذیر می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 113) نحوه پرداخت حق حضور در جلسه عضو حقیقی در جلسات کمیسیونها، شوراها، هیأتها و عناوین مشابه :

     حق حضور در جلسه عضو حقیقی در جلسات کمیسیونها، شوراها، هیأتها و عناوین مشابه به ازای هر ساعت، بر مبنای یک هفتاد و پنجم مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق العاده شغل (مخصوص) عضو و تا سقف «35» ساعت در ماه قابل پرداخت می باشد .

     ثبت نظر
   • ماده 114) منع بکارگیری اعضای پیمانی جهت تصدی پستهای سازمانی ستاره دار:

     بکارگیری اعضای پیمانی جهت تصدی پستهای سازمانی ستاره دار مصوب ، به استثنای تبصره ذیل ممنوع می باشد .

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • در موارد خاص مؤسسه می تواند از اعضای پیمانی که حداقل دارای 3 سال سابقه خدمت آموزشی و پژوهشی در واحد سازمانی مربوط می باشند ، صرفاً با موافقت هیأت امنای ذیربط جهت تصدی پست های سازمانی ستاره دار مصوب ، برای یک دوره مدیریتی، استفاده نماید .1

      (1 براساس مفاد بخشنامه شماره 15/65294 مورخ 94/4/6 مرکز، انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی به سمت های مدیریتی ستاره دار مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب هیأت امنا مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت از هیأت امنا به هیأت رئیسه مؤسسه (به صورت آزمایشی دو ساله از تاریخ تصویب در هیأت های امنا) تفویض شده است. ضمناً انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی مشروط و مشمولین طرح سربازی امکان پذیر نمی باشد.)

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      در موارد خاص دانشگاه می تواند از اعضای پیمانی که حداقل دارای «3» سال سابقه خدمت آموزشی و پرورشی در واحد سازمانی مربوط می باشند، صرفاً با موافقت هیأت رئیسه دانشگاه جهت تصدی پست های سازمانی ستاره دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی دانشگاه، برای یک دوره مدیریتی استفاده نماید. انتصاب مشمولین طرح سربازی و یا سایر عناوین امکان پذیر نمی باشد.

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
   • ماده 115) منع تصدی بیش از یک پست سازمانی علاوه بر سمت آموزشی و پژوهشی توسط اعضای رسمی :

     تصدی بیش از یک پست سازمانی علاوه بر سمت آموزشی یا پژوهشی برای هر یک از اعضای رسمی به استثنای تبصره یک این ماده ممنوع می باشد .

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • بکارگیری اعضای رسمی در موارد ضروری با تشخیص رئیس مؤسسه برای تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی فقط برای حداکثر شش ماه مجاز می باشد .

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر، تخلف محسوب شده و موضوع در هیأت های رسیدگی انتظامی اعضای هیأت علمی مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد .

      ثبت نظر
   • ماده 116) شرط مأمور به خدمت اعضای رسمی موسسه برای تصدی سمت های مدیریتی و تعیین میزان واحد موظف آموزشی و پژوهشی :

     مأموریت اعضای رسمی مؤسسه به خدمت در دانشگاه آزاد اسلامی، صرفاً برای تصدی سمتهای مدیریتی اصلی مطابق با مدت تعیین شده در آیین نامه جامع مدیریت ، پس از تأیید وزیر امکان پذیر می باشد. میزان واحد موظف آموزشی و پژوهشی این دسته از اعضا ، با درخواست مؤسسه ، پیشنهاد مرکز و تأیید وزیر تعیین می گردد .

     ثبت نظر
   • ماده 117) شرایط اعاده به خدمت اعضای هیأت علمی بازنشسته :

     اعاده به خدمت اعضای هیأت علمی بازنشسته ، با درخواست مؤسسه ، پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران امکان پذیر می باشد .

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • چنانچه سنوات خدمت قابل قبول عضو بازنشسته قبل از اعاده به خدمت ، کمتر از 30 سال باشد ، مشروط به آن که کسور بازنشستگی دوران اعاده به خدمت توسط مؤسسه پرداخت گردد ، مدت مذکور با رعایت سقف حداکثر 30 سال ، به سنوات خدمت وی افزوده می شود و حقوق بازنشستگی جدید عضو ، با رعایت مفاد ماده «101» و تبصره ذیل آن تعیین خواهد شد .

      ثبت نظر
   • ماده 118) شرط اعطاء درجه استاد ممتازی به اعضای هیأت علمی با مرتبه استادی :

     به منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان ممتاز و برجسته مؤسسه ، اعضای هیأت علمی با مرتبه استادی که به مقام شامخ فرهنگی ، تربیتی ، اجتماعی ، آموزشی ، علمی و پژوهشی و .... در سطح ملی و یا بین المللی رسیده اند ، براساس " دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز – پیوست شماره «5» " به درجه استاد ممتازی نائل می شوند .

     ثبت نظر
   • ماده 119) بکارگیری افراد برجسته علمی فاقد رابطه استخدامی با موسسه :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ می تواند اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ علمی ﻓﺎﻗﺪ راﺑﻄﻪ استخدامی ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزشی و ﭘﮋوهشی آﻧﺎن و ﺑﺮاﺳﺎس "دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻋﻀﻮ واﺑﺴﺘﻪ در ﻣﺆﺳﺴﻪ - ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره «6»" اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮد.

     ثبت نظر
   • ماده 120) عمل به موارد پیش بینی نشده در آیین نامه برابر آخرین اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران :

     در ﻣﻮاردی ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ حکمی ﭘﻴﺶ بینی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ، ﺑﺮاﺑﺮ آﺧﺮﻳﻦ اﺻﻼﺣﺎت آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪامی اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 121) تفسیر مفاد آیین نامه توسط مرکز :

     ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮارد اﺑﻬﺎم، ﺑﺮﻋﻬﺪه "ﻣﺮﻛﺰ" می ﺑﺎﺷﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 122) شرایط تغییر در مفاد آیین نامه :

     ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻔﺎد اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺆﺳﺴﻪ، ﺗﺄﻳﻴﺪ "ﻣﺮﻛﺰ" و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ می ﺑﺎﺷﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 123) تاریخ تصویب، اهداف، تعداد(ماده ، تبصره و پیوست) آیین نامه :

     اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ١٢٣ ﻣﺎده و ١٢٧ ﺗﺒﺼﺮه و ٦ ﭘﻴﻮﺳﺖ، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ١٠ ﻗﺎﻧﻮن اﻫﺪاف، وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﺸﻜﻴﻼت وزارت ﻣﺼﻮب 1383/5/18 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼمی و در اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ "ب" ﻣﺎده "٢٠" ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﻳﺮان ﻣﺼﻮب 1389/10/15 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼمی، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهی ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪامی و ﺑﺎ ﻫﺪف اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮه وری، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺣﺼﻮل اﻫﺪاف ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه، در ﺗﺎرﻳﺦ ……………..ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی ……………. رﺳﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزﻳﺮ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری از ﺗﺎرﻳﺦ ……………… ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا میﺑﺎﺷﺪ.

     ثبت نظر
  • پیوست شماره یک : دستورالعمل خدمت اعضا به شیوه نیمه حضوری ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "18" آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪامی اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی
   • ماده 1 ) شرایط فعالیت به عنوان عضو نیمه حضوری :

     آن دﺳﺘﻪ از اﻋﻀﺎی آﻣﻮزشی رسمی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ، می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت "٥" ﺳﺎل در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﻋﻀﻮ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری" ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 2 ) شرط انجام خدمت نیمه حضوری عضو :

     ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻀﻮ مبنی ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺮﺑﻮط و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزشی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه تلقی ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری اﻗﺪام می ﮔﺮدد.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در یک ﻧﻴﻤﺴﺎل تحصیلی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺮوه آﻣﻮزشی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻀﻮر وی را ﺑﻪ رﺋﻴﺲ داﻧﺸﻜﺪه ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻀﻮ ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزشی و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ، ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزشی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

      ثبت نظر
   • ماده 3 ) ضوابط خدمت نیمه حضوری در موسسه :

     ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ می ﺑﺎﺷﺪ:
     اﻟﻒ) ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر ﻋﻀﻮ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺎت ﺣﻀﻮر ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ می ﺑﺎﺷﺪ.
     ب) ﻣﻴﺰان واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ می ﺑﺎﺷﺪ.
     ج) ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری، ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺗﻌﻠﻖ نمی ﮔﻴﺮد.
     د) ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﺗﺤﺼﻴﻼت تکمیلی ﻋﻀﻮ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﻧﺼﻒ ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ می ﺷﻮد. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش، ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزشی یک داﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ می ﺑﺎﺷﺪ.
     ه) اﻧﺘﺼﺎب ﻋﻀﻮ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﭘﺴﺘﻬای اﺟﺮایی و ﻣﺪﻳﺮیتی ﺳﺘﺎره دار ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺠﺎز نمی ﺑﺎﺷﺪ.
     و) اﻋﺰام ﻋﻀﻮ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﭘﮋوهشی از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی علمی ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز نمی ﺑﺎﺷﺪ.
      

     ثبت نظر
   • ماده 4 ) حقوق ماهانه عضو نیمه حضوری :

     ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻓﻮق اﻟﻌﺎده وﻳﮋه اﺳﺖ .

     ثبت نظر
   • ماده 5 ) سابقه خدمت عضو نیمه حضوری :

     ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری در دوران ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری،  ﻧﺼﻒ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ می ﺷﻮد.

     ثبت نظر
   • ماده 6 ) میزان مرخصی سالانه عضو نیمه حضوری :

     ﻣﻴﺰان ﻣﺮخصی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﻧﺼﻒ ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ.

     ثبت نظر
   • ماده 7 ) موارد منع بهره مندی از دستورالعمل مذکور :

     اﻋﻀﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی "2" و "3" ﻣﺎده "75" و ﻣﺎده "79" آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪامی اﻋﻀای ﻫﻴﺄت علمی در ﺷﻤﻮل اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻗﺮار نمی ﮔﻴﺮﻧﺪ.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﻬﺎی اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی اﻧﺠﺎم می ﺷﻮد.

      ثبت نظر
   • ماده 8 ) تاریخ تصویب و تعداد ماده و تبصره دستورالعمل :

     اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ "٨" ﻣﺎده و "٣" ﺗﺒﺼﺮه، در ﺗﺎرﻳﺦ ……………..ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی……………. رﺳﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزﻳﺮ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری از ﺗﺎرﻳﺦ ……………… ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا میﺑﺎﺷﺪ.

     ثبت نظر
  • ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره دو : دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده سختی ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ"2" ﻣﺎده "31" آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪامی اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠمی
   • ماده 1 ) شرایط بهره مندی مشاغل از فوق العاده سختی شرایط محیط کار:

     ﻓﻮق اﻟﻌﺎده سختی ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﺎغلی ﺗﻌﻠﻖ میﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاشتی و ایمنی ﻣﺮﺑﻮط، ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻳﺎ ﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ وﻇﺎﻳﻒ آﻧﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎری ﻳﺎ ﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 2 ) فراهم آوردن شرایط متصدیان مشاغل مشمول این دستورالعمل توسط موسسه :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻗﺮاری ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی تکمیلی، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاشتی و اﻳمنی ﻻزم را ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎر ﺑﺮای ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮاﻫﻢ آورده و ﺑﺪواً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮل و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪام و در ﻫﺮ دو ﺳﺎل یک ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﭘﺰشکی آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 3 ) بررسی شرایط محیط کار و تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی آن توسط کمیته فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضا :

     ﻫﺮ یک از واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرسی ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺟﻮد در واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎنی ذﻳﺮﺑﻂ، ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ سختی ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درﺟﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ ذﻛﺮ دﻻﻳﻞ ﺗﻮجیهی ﻻزم ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده سختی ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده "4" اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ، ﺿﻤﻦ ﺑﺮرسی، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ سختی ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺬﻛﻮر، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ٦ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪامی اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     جدول ضمیمه پیوست شماره 2 (دستورالعمل فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضای هیأت علمی)
     ردیف عنوان درجه 1 2 3 4 5
     1 کار در محیط دارای درجه حرارت نامتعارف مستمر در دمای کمتر از 10 درجه بالای صفر مستمر در دمای حدود صفر و نیمه وقت در دمای بالای 20 درجه مستمر در دمای زیر صفر و مستمر در دمای بالای 30 درجه نیمه وقت در دمای غیر معمول و غیر معیار تمام وقت در دمای غیرمجاز
     2 خطر برق در معرض مستقیم برق 60 تا 120 ولت در معرض مستقیم برق 120 تا 220 در معرض مستقیم برق بیش از 220 ولت در معرض برق سه فاز -
     3 کار با مواد شیمیایی، میکروبی و گازهای سمی و آزاردهنده گاهی با مواد شیمیایی ، میکروبی و سمی آزاردهنده سرکار دارد یا در معرض آنها قرار دارد به طور نیمه وقت با مواد شیمیایی، سمی، میکروبی آسیب زای نفوذپذیر (حتی با وسایل ایمنی) سروکار دارد به طور تمام وقت با مواد شیمیایی، سمی، میکروبی آسیب زای نفوذپذیر (حتی با وسایل ایمنی) سروکار دارد نیمه وقت با مواد شیمیایی، سمی و میکروبی کشنده نفوذپذیر (حتی با وسایل ایمنی) سروکار دارد تمام وقت با مواد شیمیایی، سمی و میکروبی کشنده نفوذپذیر (حتی با وسایل ایمنی) سروکار دارد
     4 کار در محیط عفونت زا آلاینده درمانی و آزمایشگاهی گاهی با لوازم و مواد متعفن سروکار دارد نیمه وقت با اجساد و لوازم و مواد متعفن سروکار دارد نیمه وقت با ذی روح متعفن سروکار دارد تمام وقت با ذی روح متعفن سروکار دارد -
     5 کار در محیط دارای بوی متعفن و نامطبوع گاه گاهی در محیط متعفن و بوی نامطبوع نیمه وقت در محیط متعفن و بوی مطبوع - تمام وقت با محیط متعفن و بوی مطبوع -
     6 خطر ریزش با برخورد اجسام برخورد کم برخورد متوسط برخورد زیاد - -
     7 کار در فضای مسدود و غیر متعارف نیمه وقت در فضای نسبتاً کم و غیر متعارف نیمه وقت در فضای بسیار کم مثل اتاقک تمام وقت در فضای بسیار کم مثل اتاقک تمام وقت در فضای بسیار کم بویژه ( معادن و .... امثالهم ) -
     8 کار در محیط دارای رطوبت نامتعارف گاه گاهی در محیط دارای رطوبت بیش از حد مجاز یمه وقت در محیط دارای رطوبت بیش از حد مجاز - تمام وقت در محیط دارای رطوبت بیش از حد مجاز -
     9 شرایط سخت  ذهنی و فکری کار نوع و انجام کار گاهاً با تمرکز و خستگی فکری نوع و انجام کار با استرس و تمرکز بسیار همراه است. غالباً مسئولیت و حساسیت  کار در حدی است که روح و روان فرد تحت تأثیر آن قرار می گیرد. همواره مسئولیت و حساسیت کار در حدی است که روح و روان فرد تحت تأثیر آن قرار می گیرد. -
     10 کار در محیط دارای سروصدا نامتعارف نیمه وقت بین 70 تا90 دسی بل نیمه وقت بین 70 تا 120 دسی بل یا تمام وقت بین 70 تا 90 دسی بل نیمه وقت بیش از 120 دسی بل یا تمام وقت بین 90-120 دسی بل تمام وقت بیش از 120 دسی بل -
     11 کار در محیط دارای ذرات معلق و دود و هوا محیط گاهی دارای گردوغبار و دود است محیط اکثراً دارای گردوغبار و دود است انجام کار تولید گردوغبار و دود می کند ذرات معلق و دود در هوا بیماری زا است -
     12 جابه جا کردن اجسام سنگین گاهگاهی تقریباً 12/5 کیلوگرم تا 25 کیلوگرم یا مکرراً 5 تا 12/5 کیلوگرم یا معادل آنرا بلند یا نیروی معادل را تحمل می کند گاهگاهی تقریباً بیش از 25 تا 50 کیلوگرم یا مکرراً 12/5 تا 25 کیلوگرم یا منظماً 12/5 کیلوگرم را بلند یا معادل آنرا تحمل می کند گاهگاهی تقریباً بیش از 50 کیلوگرم یا مکرراً 25 تا 50 کیلوگرم یا منظماً 12/5 تا 25 کیلوگرم را بلند یا نیروی معادل آنرا تحمل می کند مکرراً بیش از 50 کیلوگرم یا مکرراً 25 تا 50 کیلوگرم یا دائماً 12/5 تا 25 کیلوگرم را بلند یا نیروی معادل آنرا تحمل می کند دائماً بیش از 50 کیلوگرم را بلند یا نیروی معادل آنرا تحمل می کند
     13 کار در محیط های پر خطر ( مانند کارگاه های تراشکاری و ریخته گری و .... ) گاه گاهی در کارگاه کار می کند به طور پاره وقت در کارگاه کار می کند به طور نیمه وقت در کارگاه کار می کند به طور تمام وقت در کارگاه کار می کند -
     14

     کار در محیط های

     غیر متعارف

     نیمه وقت در محیط کم نور و یا پرنور ( تاریکی نسبی/ نورشدید ) نیمه وقت در تاریکی مطلق/ نور بسیار شدید تمام وقت در تاریکی مطلق ( تاریکخانه عکاسی - نورشدید ) - -
     15 کار با رایانه و امثالهم اپرتوری که بین 2 تا 3 ساعت در روز ملزم به انجام کار است اپراتوری که بین 3 تا 4 ساعت در روز ملزم به انجام کار است اپراتوری که بین 4 تا 5 ساعت در روز ملزم به انجام کار است اپراتوری که بیش از 5 ساعت در روز ملزم به انجام کار است -
     16 کار در ارتفاع و اعماق نیمه وقت در ارتفاع بدون حفاظ بیش از 5 متر و یا عمق آب یا زمین بیش از 5 متر تمام وقت در ارتفاع بیش از 5 متر و یا نیمه وقت در ارتفاع 10 متر و یا تمام وقت در عمق آب یا زمین بیش از 5 متر تمام وقت در ارتفاع بیش از 10 متر و یا نیمه وقت در عمق بیش از 10 متر ( حتی با وسایل ایمنی ) کار در ارتفاع بسیار زیاد و یا تمام وقت در عمق بیش از 10 متر ( حتی با وسایل ایمنی ) کار در اعماق بیش از 50 متر ( حتی بدون استفاده از وسایل ایمنی )
     17 انفجار انفجار ساده و کم خطر وجود دارد انفجار مستمر و نسبتاً خطرناک است انفجار خطرناک بطور نیمه وقت وجود دارد انفجار خطرناک بطور مستمر وجود دارد -
     18 کار با بیماران روحی و روانی گاهگاهی با بیماران روحی و روانی روبرو است بطور نیمه وقت با بیماران روحی و روانی روبرو است گاهگاهی با بیماران روحی و روانی خطرناک روبرو است - -
     19 تنهایی غیر معمول تنهایی مستمر تنهایی مستمر با سکوت یا تنهایی غیر مستمر همراه با سروصدا تنهایی مستمر توام با سر و صدای ناراحت کننده - -
     20 لرزش لرزش خفیف آزاردهنده نیمه وقت لرزش نسبتاً شدید تمام وقت توام با لرزش - -
     21 کار با حیوانات و جانوران گزنده و درنده گاهگاهی سروکار دارد نیمه وقت سروکار دارد تمام وقت سروکار دارد - -
     22 کار در فضای  باز مکرراً در فضای باز مناطق معتدل انجام وظیفه می نماید مکرراً در فضای باز مناطق بد آب و هوا و یا منظماً در مناطق معتدل انجام وظیفه می نماید منظماً در فضای باز مناطق بد آب و هوا انجام وظیفه می نماید - -

      

     ثبت نظر
   • ماده 4 ) اعضای کمیته فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضای هیأت علمی :

     اﻋﻀﺎی ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده سختی ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

     1-4) ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴانی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ (رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت)
     2-4) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن دائمی هیأت اﻣﻨﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺬﻛﻮر
     3-4) ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎنی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ (دﺑﻴﺮ)
     4-4) ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ
     5-4) ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻳﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺠﺮب در اﻣﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎنی (ﻫﻴﺄت علمی و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻫﻴﺄت علمی)

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ یک ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت علمی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ شغلی (ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺆﺳﺴﻪ) در ﺟﻠﺴﺎت ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده اﻟﺰامی اﺳﺖ.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ 5 سال یک ﺑﺎر، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روز آﻣﺪ ﻧﻤﻮدن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ سختی ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺆﺳﺴﻪ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺗﻜﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 5 ) میزان فوق العاده سختی کار بر مبنای درصد سختی کار :

     ﻣﻴﺰان ﻓﻮق اﻟﻌﺎده سختی ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، ﺑﻪ ازای ﻫﺮ یک درﺻﺪ سختی ﻛﺎر، ﻧﻴﻢ درﺻﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ میﮔﺮدد.

     درجه سختی کار درجه 1 درجه 2 درجه 3 درجه 4 درجه 5
     درصد سختی کار 1 تا 20 درصد 20 تا 40 درصد 40 تا 60 درصد 60 تا 80 درصد 80 تا 100 درصد
     میزان فوق العاده سختی شرایط محیط کار

     0/5 تا 10 درصد

     حقوق مرتبه و پایه

     10 تا 20  درصد

     حقوق مرتبه و پایه

     20 تا 30 درصد

     حقوق مرتبه و پایه

     30 تا 40 درصد

     حقوق مرتبه و پایه

     40 تا 50 درصد

     حقوق مرتبه و پایه

     ص

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • درﺻﺪ سختی ﻛﺎر آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﺎغلی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارﺗﺒﺎط ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﻣﻮاد سمی، آﺗﺶ زا، ﻣﻨﻔﺠﺮه، ﻛﺎر در اﻋﻤﺎق و ﻳﺎ اﻋﺼﺎب و روان و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎصی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و مستثنی ﺑﻮدن آن ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "٤" اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ می رﺳﺪ، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﺎ 1/5 ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳﺶ میﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻐﻞ و ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎﻏﻞ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎنی ﻳﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و اﺑﻼغ ﺑﻪ واﺣﺪ ذﻳﺮﺑﻂ می ﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • ﺑﺮﻗﺮاری ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺷﻌﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﺧﻮد می ﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 6 ) تاریخ تصویب و تعداد ماده و تبصره دستورالعمل :

     اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ٦ ﻣﺎده و ٥ ﺗﺒﺼﺮه، در ﺗﺎرﻳﺦ ……………..ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت اﻣﻨای ……………. رﺳﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزﻳﺮ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری از ﺗﺎرﻳﺦ ………………ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا میﺑﺎﺷﺪ.

     ثبت نظر
  • ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ : دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اجرایی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ قضایی از اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "41" آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪامی اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی ﻣﺆﺳﺴﻪ
   • ماده 1 ) مراجع رسیدگی کننده :

     ﻣﻨﻈﻮر از "ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻴﺪگی ﻛﻨﻨﺪه" در اﻳﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎئی و اﻧﺘﻈﺎمی ﻗﺎﻧﻮنی می ﺑﺎﺷﺪ.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی رﺳﻴﺪگی اﻧﺘﻈﺎمی اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺷﺎکی ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ در ﺷﻤﻮل اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻗﺮار میﮔﻴﺮﻧﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 2 ) حمایت قضایی و حقوقی اعضای رسمی و پیمانی موسسه مطابق دستورالعمل :

     ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﻢ از رسمی و ﭘﻴﻤﺎنی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻋﺎوی و ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻴﺪگیﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ از اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ آﻧﺎن ﻧﺎشی میﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ اﻳﺸﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ، ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﻀﺎیی و ﺣﻘﻮقی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ میﺑﺎﺷﻨﺪ.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • اﻋﻀﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ، از ﻛﺎر اﻓﺘﺎده و ﻣﺘﻮفی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻋﺎوی و ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه در زﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل، ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﻀﺎیی و ﺣﻘﻮقی میﮔﺮدﻧﺪ و در ﻣﻮرد اﻋﻀﺎی ﻣﺘﻮفی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﻤﺴﺮ ﻳﺎ یکی از وراث درﺟﻪ اول ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (١٠٣٢) ﻗﺎﻧﻮن ﻣدنی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﻀﺎیی و ﺣﻘﻮقی ﻛافی اﺳﺖ.

      ثبت نظر
   • ماده 3 ) تسلیم درخواست متقاضی جهت حمایت قاضی و حقوقی به رئیس موسسه :

     ﻣﺘﻘﺎضی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﻀﺎیی و ﺣﻘﻮقی درﺧﻮاﺳﺖ کتبی ﺧﻮد را ﺑﺎ ذﻛﺮ دﻻﻳﻞ و ﺟﻬﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﻀﺎیی و ﺣﻘﻮقی ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف وی ﺗﺴﻠﻴﻢ می دارد.

     ثبت نظر
   • ماده 4 ) مرجع تشخیص ارتباط موضوع دعوا با وظایف عضو برای انجام حمایت قضایی و حقوقی :

     ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮا ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﻋﻀﻮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﻀﺎیی و ﺣﻘﻮقی، رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف وی میﺑﺎﺷﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 5 ) شرایط معرفی کارشناس حقوقی جهت انجام حمایت قضایی و حقوقی عضو توسط رئیس موسسه :

     رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف وی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻣﻘﺮر در ﻣﻮاد "٣" و "٤" اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮقی واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﻀﺎیی و ﺣﻘﻮقی ﺑﻪ ﻃﻮر کتبی ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻴﺪگی ﻛﻨﻨﺪه ذیصلاح ﻣﻌﺮفی و روﻧﻮﺷﺖ آن را ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻘﺎضی ارائه ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 6 ) خدمات کارشناسان حقوقی :

     ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮقی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺳﺖ:

     اﻟﻒ) اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره و ارﺷﺎد قضایی
     ب) ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت دادرسی
     ج) ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻜﺎﻳﺖ، دادﺧﻮاﺳﺖ، ﻟﻮاﻳﺢ و دﻓﺎﻋﻴﻪ ﻫﺎی ﻻزم
     د) ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دولتی و ﻏﻴﺮدولتی ذیربط ﺟﻬﺖ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮل
     ﻫـ) ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎتی ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ دادرسی وﻛﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در ﻣﻘﺎم وﻛﺎﻟﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن میﺑﺎﺷﻨﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 7 ) حضور فعال کارشناس حقوقی در تمامی مراحل دادرسی و شرط عدم حضور وی در جلسات :

     ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮقی (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 5) اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪگی و دادرسی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﺑﺮای ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا و ﺷﻜﺎﻳﺖ و ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت رﺳﻴﺪگی و دادرسی ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺮﺻﺖ زﻣﺎنی ﻣﻤﻜﻦ قبلاً ﺑﻪ ﺻﻮرت کتبی ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺮفی ﻛﻨﻨﺪه اﻃﻼع دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮفی ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮقی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪگی ﻛﻨﻨﺪه ذيرﺑﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز از ﻃﺮف وی میﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 8 ) نحوه رفتار با کارشناس حقوقی متخلف در صورت گرفتن حق الزحمه از عضو متقاضی :

     ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮقی نمیﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﻀﺎیی و ﺣﻘﻮقی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ از ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻘﺎضی، وﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﺎل ﻳﺎ ﺳﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻳﺎ دﻳﮕﺮی اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 9 ) شرط پرداخت 20 درصد فوق العاده جذب علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقی برای جبران زحمات کارشناسان حقوقی توسط موسسه :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان زﺣﻤﺎت آن دﺳﺘﻪ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮقی ﻛﻪ در اﺟﺮای اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮقی اراﺋﻪ می دﻫﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﺬب اﺳﺘﺤﻘﺎقی، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ٢٠ درﺻﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﺬب وی ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 10 ) شرایط خاتمه ارائه خدمات کارشناس حقوقی به عضو موسسه :

     در ﻣﻮارد زﻳﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ، از ﺳﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮقی ﺧﺎﺗﻤﻪ میﻳﺎﺑﺪ.
     اﻟﻒ) اﻧﺼﺮاف کتبی ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻘﺎضی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﻀﺎیی و ﺣﻘﻮقی ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ
     ب) ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪامی ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮقی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﻌﻔﺎ، اﺧﺮاج، ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ، ﺑﺎزنشستگی، از ﻛﺎرافتادگی، اﻧﺘﻘﺎل و ﻳﺎ ﻓﻮت .
      

     ثبت نظر
   • ماده 11 ) تسری مفاد دستورالعمل به پرونده های قضایی جاری :

     ﻣﻔﺎد اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﻀﺎیی ﺟﺎری (ﻛﻴﻔﺮی، ﺣﻘﻮقی و اداری) ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺴﺮی می ﻳﺎﺑﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 12 ) تاریخ تصویب و تعداد ماده و تبصره دستورالعمل :

     اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ١٢ ﻣﺎده و ٣ ﺗﺒﺼﺮه ، در ﺗﺎرﻳﺦ ……………..ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی ……………. رﺳﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزﻳﺮ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری از ﺗﺎرﻳﺦ ……………… ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا میﺑﺎﺷﺪ.

     ثبت نظر
  • ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎر : دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻤﻜﻬﺎی رﻓﺎهی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "٩٣" آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪامی اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی
   • ماده 1 ) انواع کمک هزینه (مستقیم و غیر مستقیم) رفاهی به اعضای شاغل در موسسه :

     ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺆﺳﺴﻪ، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ از کمک ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ رﻓﺎهی ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ، ﻛﻪ از ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ میﮔﺮدﻧﺪ:

     1-1) کمک ﻫﺰﻳﻨﻪ یک وﻋﺪه ﻏﺬای ﮔﺮم در روز

     2-1) کمک ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻬﺪﻛﻮدک ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ زﻳﺮ ﺷﺶ ﺳﺎل (ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ یکی از زوﺟﻴﻦ ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮایی ﺗﻌﻠﻖ میﮔﻴﺮد.)

     3-1) کمک ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﺎب و ذﻫﺎب

     4-1) کمک ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان "١٥٠" ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺣﻘﻮقی ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ ﻛﻪ از ﻣﻴﺰان اﺑﻼغ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻛﻤﺘﺮ نمی ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﭘﻴﺶ بینی اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم در ﺑﻮدﺟﻪ تفصیلی ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ.

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     کلیه اعضای شاغل در دانشگاه، ماهیانه از کمک هزینه های مستقیم و غیر مستقیم رفاهی مصوب هیأت امنا که از میزان تعیین شده براساس مصوب هیأت وزیران کمتر نخواهد بود، به شرح ذیل بهره مند می شوند:
     1-1) کمک هزینه یک وعده غذای گرم درهر روز کاری؛
     2-1) کمک هزینه مهدکودک به ازای هر فرزند زیر شش سال به عضو (زن)،
     3-1) کمک هزینه مهدکودک به ازای هر فرزند زیر شش سال به عضو (مرد) که همسرش متوفی یا مطلقه بوده و حضانت فرزند را برعهده دارد و یا همسرش غیرشاغل (فاقد شغل در دانشگاه و یا سایر دستگاه های اجرایی) باشد،
     4-1) کمک هزینه ایاب و ذهاب (در صورت عدم ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب) ؛
     5-1) کمک هزینه مسکن به میزان «105» برابر ضریب حقوقی سالیانه که از میزان ابلاغ شده از سوی هیأت وزیران کمتر نمی باشد، برای 5 سال اول استخدام اعضای هیأت علمی مشروط به آنکه دارای مسکن نباشند و یا از خانه سازمانی استفاده نکنند، مشروط به پیش بینی اعتبار لازم در بودجه تفصیلی سالیانه مصوب هیأت امنا.

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

   • ماده 2 ) پرداخت حق بیمه تکمیلی اعضا و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان توسط موسسه :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﺻﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ درﻣﺎن، ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ تکمیلی اﻋﻀﺎ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ آﻧﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 3 ) پرداخت سهم حق بیمه عمر و حوادث اعضا توسط موسسه :

     ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ و ﺣﻮادث اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺆﺳﺴﻪ می ﺑﺎﺷﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 4 ) پرداخت کمک هزینه غیرنقدی به مناسبت های مذهبی و ملی به اعضای شاغل توسط موسسه :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ میﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎل وﺟﻮهی را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان کمک ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﻴﺮنقدی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎی وﻳﮋه ﻣﺬهبی و ملی ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﺎﻏﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 5 ) افتتاح حساب پس انداز برای عضو شاغل رسمی و پیمانی بنا به درخواست وی توسط موسسه :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﻳﻖ ﭘﺲاﻧﺪاز و ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺪوﺧﺘﻪ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮ ﺷﺎﻏﻞ رسمی و ﭘﻴﻤﺎنی ﺣﺴﺎب ﭘﺲاﻧﺪاز ﺳﻬﻢ ﻋﻀﻮ ﻧﺰد یکی از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی دولتی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻀﻮ اﻓﺘﺘﺎح و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ٣٥ درﺻﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﭘﺎﻳﻪ وی را در ﻫﺮ ﻣﺎه  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺳﻬﻢ ﭘﺲاﻧﺪاز ﻋﻀﻮ" از درﻳﺎفتی وی ﻛﺴﺮ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺰﺑﻮر وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﻫﺮ ﻣﺎه ١٠٠ درﺻﺪ "ﺳﻬﻢ ﭘﺲاﻧﺪاز ﻋﻀﻮ" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺳﻬﻢ ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﺆﺳﺴﻪ" از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﺮسنلی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺿﻤﻦ درج در ﺑﻮدﺟﻪ تفصیلی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ، ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻀﻮ اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، وارﻳﺰ می ﺷﻮد.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده در زﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﻋﻀﻮ، ﻏﻴرﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ می ﺑﺎﺷﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 6 ) شرط اعطا کمک یا وام به صندوق قرض الحسنه اعضا، تعاونی مسکن، مصرف و یا پرداخت وام به اعضا توسط موسسه :

     ﻣﺆﺳﺴﻪ میﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ مبلغی را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر کمک ﻳﺎ وام ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ، ﺗﻌﺎونی ﻫﺎی ﻣﺴﻜﻦ، ﻣﺼﺮف و ﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ وام ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ تفصیلی ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ، ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     دانشگاه می تواند هر ساله مبلغی را به منظور کمک یا وام به صندوق قرض الحسنه اعضای دانشگاه، تعاونی های مسکن، مصرف و یا اعتباری در بودجه تفصیلی با تصویب هیأت امنا منظور نماید.

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

    • تبصره :
     • ﻣﻴﺰان کمک و ﺳﻘﻒ وام ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب می ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﺮدش ﻣﺎلی آن ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮرالعملی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ می رﺳﺪ.

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

      میزان کمک و سقف وام قابل پرداخت در قالب اعتبارات مصوب می باشد و نحوه پرداخت و گردش مالی آن مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه می رسد.

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
      پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی
   • ماده 7 ) تاریخ تصویب و تعداد ماده و تبصره دستورالعمل :

     اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ٧ ﻣﺎده و ٢ ﺗﺒﺼﺮه، در ﺗﺎرﻳﺦ …………ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی ……………. رﺳﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزﻳﺮ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری از ﺗﺎرﻳﺦ ……………ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا می ﺑﺎﺷﺪ.

     ثبت نظر
  • ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺞ : دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎزﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "١١٨" آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪامی اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی
   • توضیحات :

     ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ اﺳﺘﺎدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ, اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ ﻓﺮهنگی، ﺗﺮبیتی، اﺟﺘﻤﺎعی، آﻣﻮزشی، علمی و ﭘﮋوهشی و .... در ﺳﻄﺢ ملی و ﻳﺎ ﺑﻴﻦ المللی رﺳﻴﺪه اﻧﺪ و دارای ﻛﻴﻔﻴـﺖ آﻣﻮزشی و ﺣﺴـﻦ ﺷـﻬﺮت اﺧﻼقی و ﻣﻌﻨﻮی میﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎز اﻧﺘﺨﺎب و طی ﻣﺮاﺳﻢ وﻳﮋه ای درﺟﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎزی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻋﻄﺎ میﺷﻮد.

     ثبت نظر
   • ماده 1 ) فعالیتهای فرهنگی - تربیتی - اجتماعی :

     ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻣﺎده یک آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻓﺮهنگی - ﺗﺮبیتی - اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .

     ثبت نظر
   • ماده 2 ) فعالیتهای آموزشی :

     داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﺮای ﻛﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎزی ﺿﺮوری می ﺑﺎﺷﺪ.

     1-2) ﺣﺪاﻗﻞ ١٠ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﭘﺲ از ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدی. (ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎتی ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ١٠ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻓﺰوده می ﺷﻮد.)
     2-2) اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎیی ﺣﺪاﻗﻞ ١٠ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ در ﺳﻄﺢ دﻛﺘﺮی تخصصی و ٢٠ داﻧـﺶ آﻣﻮﺧﺘـﻪ در ﺳـﻄﺢ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷـﺪ. (راﻫﻨﻤﺎیی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ در ﺳﻄﺢ دﻛﺘﺮی تخصصی می ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ "یک ﺑﻪ ﺳﻪ" ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎیی داﻧـﺶآﻣﻮﺧﺘـﻪ در ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

     3-2) ﻛﺴﺐ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزشی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎ اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺄت علمی ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدی.

     4-2) ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ٦ اﻣﺘﻴﺎز از ﻛﻤﻴﺖ آﻣﻮزشی در ﻫﺮ ﺳﺎل تحصیلی.

     5-2) ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ٣ اﻣﺘﻴﺎز از ﻛﻤﻴﺖ آﻣﻮزشی در ﻫﺮ ﺳﺎل تحصیلی ﺑﺮای اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻳﺎ اﺳﺘﺎد واﺑﺴﺘﻪ.
      

     ثبت نظر
   • ماده 3 ) فعالیتهای پژوهشی - فناوری :

     ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ٢٥٠ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻌﺪ از اﺣﺮاز ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدی از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی، از ﻛﺘﺎﺑﻬﺎی تخصصی اﺻﻴﻞ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻘﺎﻻت اﺻﻴﻞ ﭘﮋوهشی ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻧﺸﺮﻳﺎت علمی و ﭘﮋوهشی ﻣﻌﺘﺒﺮ ملی و ﻳﺎ ﺑﻴﻦ المللی

     ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع و ﻧﻮآوری و ﮔﺰارش ﻃــﺮح ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی و ﺟﻮاﻳﺰ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ علمی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﺪرج در ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی اﻳﻦ ﻣـﺎده ﺑﺮای ﻛﺴﺐ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎزی ﺿﺮوری می ﺑﺎﺷﺪ.

     اﻣﺘﻴﺎزات ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺴﺐ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ اﺳﺖ:
     1-3) ﻛﺘﺎﺑﻬﺎی ﺗﺄلیفی اﺻﻴﻞ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ١٠٠ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮبی و١٥٠ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎنی.
     2-3) ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع و ﻧﻮآوری: به ازاء ﻫﺮ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع و ﻧﻮآوری در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ المللی ١٠ اﻣﺘﻴـﺎز و در ﺳـﻄﺢ داخلی ٣ اﻣﺘﻴـﺎز و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ٥٠ اﻣﺘﻴﺎز می ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺘﻴﺎزات اﻳﻦ ﺑﻨﺪ، ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ علمی ﺛﺒﺖ اﺧﺘـﺮاع و ﻧﻮآوری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﺿﺮوری می ﺑﺎﺷﺪ.
     3-3) ﻧﻴﻤﻪ صنعتی ﻛﺮدن: ﻧﻴﻤﻪ صنعتی ﻛﺮدن ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﻫﺮ ﻣﻮرد ١٠ اﻣﺘﻴﺎز و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ٢٠ اﻣﺘﻴﺎز دارد.
     4-3) ﺟﻮاﻳﺰ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی علمی داخلی: ﻫﺮ ﻣﻮرد یک اﻣﺘﻴﺎز و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ٥ اﻣﺘﻴﺎز.
     5-3) ﺟﻮاﻳﺰ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﺑﻴﻦ المللی ﻣﻌﺘﺒﺮ (داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر): ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺳﻪ اﻣﺘﻴﺎز و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ٥٠ اﻣﺘﻴﺎز.

     6-3) ﮔﺰارش علمی ﻧﻬﺎیی ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﮋوهشی ﻛﺎرﺑﺮدی: ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮔﺰارش علمی ﻧﻬﺎیی ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﮋوهشی ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﻮﺿـﻮع ﻗﺮارداد ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ و دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮایی ﻛﻪ دارای ﮔﻮاهی اﺧﺘﺘﺎم ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه از دﺳﺘﮕﺎه ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺎﺷﺪ،٢ اﻣﺘﻴـﺎز و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺎ ٢٥ اﻣﺘﻴﺎز.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎﻻت در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت تخصصی و رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮاﺳﺎس آﻣـﺎر اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮاﺟـﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦالمللی، اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن تخصصی ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺮرسی ﻛﻨﻨﺪه می ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ١٥% اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ٢٠ اﻣﺘﻴﺎز از ﭼﺎپ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎی ﺗﺄلیفی اﺻﻴﻞ اﻟﺰامی اﺳﺖ.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻘﺎﻻت اﺻﻴﻞ ﭘﮋوهشی ﻛﻪ در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﮋوهشی ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﺳﻘﻒ ﻧﺪارد.

      ثبت نظر
    • تبصره 4 :
     • داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ١٠٠ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦالمللی ﺑﺮای رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮبی و ٥٠ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺳـﻄﺢ ملی و ﻳـﺎ ﺑﻴﻦالمللی ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎنی ﺿﺮوری اﺳﺖ.

      - ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﺘﻨﺎد در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦالمللی ﺑﺮای رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮبی، ارﺟﺎع ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺑـﻴﻦالمللی ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎزی در ﻛﺘﺐ و ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﮋوهشی در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ المللی اﺳﺖ.
      - ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﺘﻨﺎد در ﺳﻄﺢ ملی و ﻳﺎ ﺑﻴﻦالمللی ﺑﺮای رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎنی، ارﺟﺎع ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺳـﻄﺢ ملی و ﻳـﺎ ﺑـﻴﻦالمللی و ﻣﺮﺟـﻊ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎزی در ﻛﺘﺐ درسی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ پژوهشی در ﺳـﻄﺢ ملی و ﻳـﺎ ﺑﻴﻦالمللی است.

      ثبت نظر
   • ماده 4 ) فعالیتهای علمی - اجرایی :

     اﻣﺘﻴﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی علمی - اﺟﺮایی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺄت علمی ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٢٠ اﻣﺘﻴﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ می ﺑﺎﺷﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 5 ) ارزیابی موضوع مواد 1 تا 4 توسط کمیسیون های تخصصی هیأت ممیزه ذیربط :

     ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد یک ﺗﺎ ﭼﻬﺎر اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎی تخصصی هیأت ﻣﻤﻴﺰه ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻮرد ارزﻳﺎبی ﻗﺮار میﮔﻴﺮد.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎوی اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﻛﺴﺎنی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘه اﺟﺮایی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 6 ) نحوه انتخاب (اجرا) :

     ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮایی اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎدان ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ :

     ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎ، داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی، اﺳﺘﺎدان واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻌﺮفی میﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اﻋﻄﺎی ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎزی ﻣﻌﺮفی ﺷﻮﻧﺪ.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎیی، رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ میﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻄـﺎی درﺟـﻪ اﺳـﺘﺎد ﻣﻤﺘـﺎزی را ﺑـﻪ اﺳﺘﺎدی ﻛﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺸﺨﻴﺺ می دﻫﺪ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٧ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • ﺑﺮای اﺳﺘﺎدانی ﻛﻪ درﺟﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎزی آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎدان ﻣﻤﺘﺎز رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، ﺣﻜﻢ اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘـﺎزی ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺻﺎدر می ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻋﻨﻮان در ﺣﻜﻢ ﻛﺎرﮔﺰینی آﻧﺎن درج می ﮔﺮدد.

      ثبت نظر
   • ماده 7 ) ترکیب شورای انتخاب استاد ممتاز :

     1-7) رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ (رﻳﺎﺳﺖ ﺷﻮرا)
     2-7) ﻣﻌﺎون ﭘﮋوهشی و ﻓﻨﺎوری ﻣﺆﺳﺴﻪ (ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ و دﺑﻴﺮ ﺷﻮرا)
     3-7) ﻣﻌﺎون آﻣﻮزشی و ﺗﺤﺼﻴﻼت تکمیلی ﻣﺆﺳﺴﻪ
     4-7) ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ علمی ﭘﮋوهشی ﻛﺸﻮر (ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ یک ﻧﻔـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮرد در زﻣﻴﻨـﻪ تخصصی ذﻳـﺮﺑﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﻜﻢ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ
     5-7) ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺎم ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ یک ﻧﻔﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن تخصصی ذﻳﺮﺑﻂ هیأت ﻣﻤﻴﺰه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﻧﺘﺨـﺎب هیأت ﻣﻤﻴﺰه

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای اﻋﻄﺎی ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎزی در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوهشی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ بود.

      ثبت نظر
   • ماده 8 ) نحوه تشویق و قدردانی :

     1-8) ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎزی را طی ﻣﺮاﺳﻢ وﻳﮋه ای ﺗﻮﺳﻂ رئیس ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدان ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﻋﻄﺎء می ﻧﻤﺎﻳﺪ.
     2-8) اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎز می ﺗﻮاﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و درﺧﺸﺎن را ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی ﺑﺪون آزﻣﻮن ورودی ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮرالعملی ﻛـﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﻴﻼت تکمیلی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ تأیید هیأت اﻣﻨﺎ می رﺳﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     3-8) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺮﻳﻢ از ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎز، ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ٢ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺸﻮیقی ﺑﻪ وی اﻋﻄﺎء می ﺷﻮد و در ﺻﻮرتی ﻛﻪ اﺳـﺘﺎد ﻣﻤﺘـﺎز ﺣـﺪاﻗﻞ ٥٠ اﻣﺘﻴﺎز اﻋﺘﺒﺎر وﻳﮋه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻣﺘﻴﺎز اﻋﺘﺒﺎر وﻳﮋه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﮋوهشی او ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ٢ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار می ﮔﻴﺮد.

     4-8) اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎز می ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺒﻖ درﺧﻮاﺳﺖ، از اﻋﺘﺒﺎر وﻳﮋه ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ المللی و ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎتی اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ از اﺳﺘﺎدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻴﻦ المللی ﺑﺮای ﻫﻤﻜﺎری ﻫﺎی علمی دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ آورد.

     ثبت نظر
     اصلاحیه:
     اصلاحات پیشنهادی برای این ماده:

     2-8) استاد ممتاز می تواند دانشجویان توانمند و درخشان را برای مقطع دکتری بدون آزمون ورودی براساس دستورالعملی که توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهیه و به تأیید هیأت رئیسه دانشگاه می رسد، پذیرش نماید.

     تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1397/06/18
     پیشنهاد دهنده اصلاح: هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

    • تبصره :
     • اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﺎدان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ و اﺳﺘﺎدان واﺑﺴﺘﻪ واﺟﺪ ﺷﺮایط ﻧﻴﺰ می شود.

      ثبت نظر
   • ماده 9 ) اعطای کمک های مادی و معنوی :

     اﻋﻄﺎی کمک ﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎص اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻤﺘﺎز ﻛﻪ از ﺳﻮی ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ﺗﺪوﻳﻦ می ﮔـﺮدد، ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی کمک ﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﭘﮋوهشی اﻗﺪام می ﻧﻤﺎﻳﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 10 ) تاریخ تصویب و تعداد ماده و تبصره دستورالعمل :

     اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ١٠ ﻣﺎده و ٩ ﺗﺒﺼﺮه، در ﺗﺎرﻳﺦ ……………..ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی ……………. رﺳﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزﻳﺮ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری از ﺗﺎرﻳﺦ ……………… ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا میﺑﺎﺷﺪ.

     ثبت نظر
  • ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﺷﺶ : دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻋﻀﻮ واﺑﺴﺘﻪ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده "119" آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪامی اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی ﻣﺆﺳﺴﻪ
   • ماده 1 ) تعریف عضو وابسته :

     ﻋﻀﻮ واﺑﺴﺘﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ علمی می ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﻜﺪه/ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه/ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت اﺟﺮایی ﺟﺬب ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﺣﻜﻢ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ آﻣﻮزشی و ﭘﮋوهشی ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ می ﺷﻮﻧﺪ.

     ثبت نظر
   • ماده 2 ) شرایط عمومی عضو وابسته :

     ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮمی ﻋﻀﻮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ می ﺑﺎﺷﺪ:
     1-8) اﻋﻼم ﻧﻴﺎز واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط
     2-8) داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک تحصیلی دﻛﺘﺮی تخصصی
     3-8) ارﺗﺒﺎط تخصصی ﻓﺮد ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی علمی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز واﺣﺪ ﻣﺘﻘﺎضی
      

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم از ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ”ﻋﻀﻮ واﺑﺴﺘﻪ” می ﺑﺎﺷﺪ

      ثبت نظر
   • ماده 3 ) شرایط اختصاصی عضو وابسته :

     شرایط اختصاصی عضو وابسته به شرح ذیل می باشد :

     ردیف عنوان شرایط اختصاصی عضو هیأت علمی خارج از موسسه متخصص مقیم خارج از کشور
     1 مرتبه علمی حداقل دانشیار حداقل دانشیار
     2

     ﺳﺮﭘﺮستی ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ رﺳﺎﻟﻪ
     درﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻼت تکمیلی

     ﺣﺪاﻗﻞ ١٠ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ
     ﻳﺎ ٤ رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮی

     ﺣﺪاﻗﻞ ١٠ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ
     ﻳﺎ ٤ رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮی

     3

     ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت علمی ﭘﮋوهشی در
     ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ دارای ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﻴﻦ المللی
     از ﺟﻤﻠﻪ  ISC

     ﺣﺪاﻗﻞ ٨ ﻣﻘﺎﻟﻪ
     ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوهشی

     ﺣﺪاﻗﻞ 12 ﻣﻘﺎﻟﻪ
     ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوهشی

     4 ﺳﺮﭘﺮستی و اﻧﺠﺎم ﻃﺮﺣﻬﺎی ﭘﮋوهشی حداقل 4 طرح پژوهشی -

      

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • "ﻋﻀﻮ واﺑﺴﺘﻪ" میﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮی را ﺑﺎ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ علمی پژوهشی ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ دارای ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﻴﻦالمللی از ﺟﻤﻠﻪ ISC و .... ﻳﺎ دو patent ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • "ﻋﻀﻮ واﺑﺴﺘﻪ" میﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ را ﺑﺎ یک ﻣﻘﺎﻟﻪ علمی ﭘﮋوهشی ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ دارای ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﻴﻦالمللی از ﺟﻤﻠﻪ ISC و .... ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎیی ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺄت ﻣﻤﻴﺰه ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺷﺮط اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ دارای ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﻴﻦالمللی از ﺟﻤﻠﻪ ISC  و .... اﻟﺰامی ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻫﻴﺄت ﻣﻤﻴﺰه ذﻳﺮﺑﻂ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

      ثبت نظر
    • تبصره 4 :
     • داﺷﺘﻦ یک اﺧﺘﺮاع ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه علمی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذيرﺑﻂ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮﺿﻮع ردﻳﻒ "٣" ﺟﺪول اﻳﻦ ﻣﺎده می ﺷﻮد.

      ثبت نظر
    • تبصره 5 :
     • ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻫﻴﺄت علمی ﻛﻪ دارای ﺗألیفات، اﻧﺘﺸﺎرات و ﺳﻮاﺑﻖ علمی ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت اﺟﺮایی ﺟﺬب ﻣﺆﺳﺴﻪ می ﺑﺎﺷﻨﺪ، میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﻋﻀﻮ واﺑﺴﺘﻪ" ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 4 ) حوزه های فعالیت عضو وابسته :

     ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ "ﻋﻀﻮ واﺑﺴﺘﻪ" ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ می ﺑﺎﺷﺪ:

     1-8) راﻫﻨﻤﺎیی و ﻣﺸﺎوره ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ و رﺳﺎﻟﻪ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗکمیلی

     2-8) اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت علمی ﭘﮋوهشی در ﻧﺸﺮﻳﺎت علمی ﭘﮋوهشی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺆﺳﺴﻪ

     3-8) اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘاتی و ﭘﮋوهشی

     4-8) ﺗﺪرﻳﺲ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت تکمیلی

     5-8) اراﺋﻪ ﻣﺸﺎروه ﻫﺎی علمی و راﻫﺒﺮدی ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮوه (ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی)

     6-8) ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی تخصصی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺆﺳﺴﻪ

     ثبت نظر
   • ماده 5 ) نحوه ارزیابی عملکرد عضو وابسته توسط هیأت اجرایی جذب موسسه :

     ﻋﻤﻠﻜﺮد "ﻋﻀﻮ واﺑﺴﺘﻪ" در دوره ﻫﺎی دو ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت اﺟﺮایی ﺟﺬب ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎبی ﻗﺮار می ﮔﻴﺮد. در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد "ﻋﻀﻮ واﺑﺴﺘﻪ" ﻣﺜﺒﺖ ارزﻳﺎبی ﮔﺮدد، با ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﺣﻜﻢ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ وی ﺑﺮای دو ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺪﻳﺪ میﮔﺮدد.

     ثبت نظر
   • ماده 6 ) مزایای عضو وابسته :

     ﻋﻀﻮ واﺑﺴﺘﻪ از ﻣﺰاﻳﺎی ذﻳﻞ ﺑﺮﺧﻮردار می ﮔﺮدد:
     1-6) اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎر وﻳﮋه ﭘﮋوهشی ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط
     2-6) اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎداش ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻴﻦ المللی ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط
     3-6) درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻌﺎدل اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی ﻫﻢ رﺗﺒﻪ ﺧﻮد (اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت علمی ﺧﺎرج از ﻣﺆﺳﺴﻪ)
      

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • ﻣﻴﺰان ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ "ﻋﻀﻮ واﺑﺴﺘﻪ" ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه "٥" ﻣﺎده "٣" اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺎون آﻣﻮزشی و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت اﺟﺮایی ﺟﺬب ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ می ﮔﺮدد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ تأﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮای "ﻋﻀﻮ واﺑﺴﺘﻪ" ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ اصلی وی ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر می ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن اﻗﺪام می ﻧﻤﺎﻳﺪ.

      ثبت نظر
   • ماده 7 ) تاریخ تصویب ، تعداد ماده و تبصره دستورالعمل :

     اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ٧ ﻣﺎده و ٧ ﺗﺒﺼﺮه، در ﺗﺎرﻳﺦ ……………..ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی ……………. رﺳﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزﻳﺮ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری از ﺗﺎرﻳﺦ ……………… ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا می باشد.

     ثبت نظر

ثبت نظر
"اگر پیشنهاد یا ملاحظه خاصی برای بهبود یا اصلاح این ماده یا تبصره در ویرایشهای بعدی دارید در این بخش ذکر فرمایید."
     
سوالات متداول این سند