لیست آیین نامه ها

شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه بیرجند

UB-EDU-R97

شیوه نامه برگزاری امتحانات دانشگاه بیرجند (منسوخ)

UB-EDU-R99

شیوه نامه اجرایی استاد راهنمای تحصیلی (منسوخ)

UB-CUL-E96

آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی ابلاغی سال 92 (منسوخ)

UB-EDU-R92

دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان (منسوخ)

UB-EDU-G96

ابلاغیه 20 بندی معاون آموزشی وزارت عتف برای دوران شیوع بیماری کووید 19 (منسوخ)

UB-EDU-R99

آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۳ (منسوخ)

UB-EDU-R00

آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۱ (منسوخ)

UB-EDU-R91

آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۷۶ (منسوخ)

UB-EDU-R76