لیست آیین نامه ها

شیوه نامه برگزاری امتحانات دانشگاه بیرجند

UB-EDU-R99

آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۳ (منسوخ)

UB-EDU-R00

آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۱ (منسوخ)

UB-EDU-R91

آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۷۶ (منسوخ)

UB-EDU-R76

شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه بیرجند

UB-EDU-R97

ابلاغیه 20 بندی معاون آموزشی وزارت عتف برای دوران شیوع بیماری کووید 19 (منسوخ)

UB-EDU-R99

شیوه نامه اجرایی استاد راهنمای تحصیلی

UB-CUL-E96

دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

UB-EDU-G96

آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی ابلاغی سال 92

UB-EDU-R92

آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته (مصوب 1388/1/15) (منسوخ)

21/154

آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته (مصوب 1394/4/7)

162902/ و

شيوه نامه تعيين ظرفيت راهنمايی دانشجويان تحصيلات تکمیلی

UB-EDU- E9801/Rev01

دستورالعمل تشويق و جهت دهی پايان نامه های تحصيلات تکميلی دانشگاه بيرجند

UB-EDU- E9810/Rev01

آيين نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-95 و پس از آن

0

آيين نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹0-89 و پس از آن (منسوخ)

0