صاحب سند : آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرجع تصویب کننده : وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

مخاطب : دانشجوی کارشناسی-مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی

زمان تصویب - زمان ابلاغ : 1392/03/20 - 1392/02/28

بازه اثرگذاری : 1392/07/01 -- 1402/03/31

سند مرتبط قبلی: ندارد

سند مرتبط بعدی: ندارد

اطلاعات سند
تعداد بازدید
0
تعداد دریافت
0


آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی ابلاغی سال 92

"هرکس حاجتی از مومنی را برآورده سازد، خداوند نیز در مقابل، حوائج و درخواستهای فراوانی را از او برآورده می سازد که کمترین آنها بهشت است." (رسول اکرم (ص))


 • آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی ابلاغی سال 92
  • مقدمه:
   • توضیحات:

     با توجه به اتمام مهلت اجرای آیین نامه میهمانی و انتقال مصوب 89/7/10 و نتایج ارزنده و اثربخشی مطلوب حاصل از اجرای آن و براساس نظرات و پیشنهادات اصلاحی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی آیین نامه مذکور با هدف تسهیل هر چه بیشتر در فرآیند میهمانی و انتقال دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر بازنگری، تدوین، تصویب و ابلاغ می گردد.

     ثبت نظر
  • الف: کلیات
   • ماده 1) تعاریف:

     سازمان: سازمان امور دانشجویان

     موسسه: کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی

     میهمان مبنا: مواردی که دانشجو براساس نمره آزمون و طبق دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور به موسسه دیگری معرفی می شود.

     میهمان: مواردی که دانشجو برای نیمسال های تحصیلی مشخصی به صورت موقت اقدام به تغییر محل تحصیل خود می نماید، به عنوان دانشجوی میهمان برای همان نیمسال ها در موسسه مقصد شناخته می شود.

     میهمان دائم: دانشجویی که تمام واحدهای باقیمانده تحصیلی را در مقصد به صورت میهمان می گذراند و در پایان هر نیمسال تحصیلی ریزنمرات وی به موسسه مبدأ ارسال و در صورت تأیید پایان تحصیلات توسط موسسه مقصد، مدرک دانشجو توسط موسسه مبدأ صادر می گردد.

     انتقال: تغییر محل تحصیل از یک موسسه به موسسه دیگر در همان رشته، همان دوره و همان مقطع تحصیلی

     سامانه: سامانه هایی که توسط سازمان با هدف تسهیل امور متقاضیان و نظارت بر عملکرد موسسات در خصوص میهمانی و انتقال طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

     کمیته نظارت بر میهمانی و انتقال: کمیته نظارت بر میهمانی و انتقال به منظور نظارت بر عملکرد میهمانی و انتقال کلیه موسسات و ارائه پیشنهادهای تشویقی و تنبیهی به سایر حوزه های ستادی تشکیل می گردد. حسب اقتضا این کمیته در خصوص نهایی شدن موارد اختلافی میهمانی و انتقال بین موسسات تصمیم گیری نموده و آرای صادره برای کلیه موسسات لازم الاجرا می باشد.

     ثبت نظر
  • ب: میهمانی
   • ماده 2) میهمان مبنا:

     در صورتی که سکونت دائمی خانواده دانشجو در نزدیک ترین محل به شهر موسسه مقصد باشد، دانشجو می تواند پس از اعلام قبولی از طرف سازمان سنجش آموزش کشور طبق جدول زیر و براساس دستورالعمل اجرایی این ماده که توسط سازمان سنجش تنظیم خواهد شد، میهمان مبنا شود. براین اساس دانشجویان در صورت داشتن 90% نمره آزمون سراسری آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته در موسسه مقصد می توانند از ابتدای شروع به تحصیل حداکثر برای مدت چهار نیمسال در مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته میهمان مبنا شوند. پس از آن دانشجو در صورت احراز شرایط، انتقال یافته و در صورت عدم احراز شرایط انتقال، می تواند از طریق سامانه برای تمدید میهمانی اقدام نماید.

     قبولی در آزمون قابل معرفی جهت میهمانی مبنا ملاحظات
     روزانه یا نوبت دوم روزانه یا نوبت دوم پس از اتمام مدت میهمانی مبنا در صورت احراز شرایط، انتقال یافته و در صورت عدم احراز شرایط انتقال، می تواند از طریق سامانه برای تمدید میهمانی اقدام نماید.
     غیرانتفاعی غیرانتفاعی، پردیس های خودگردان دانشگاهی پس از اتمام مدت میهمانی مبنا می تواند از طریق سامانه برای تمدید میهمانی اقدام نماید.
     پردیس های خودگردان دانشگاهی پردیس های خودگردان دانشگاهی، غیرانتفاعی میهمانی مبنا به موسسات غیرانتفاعی توام با انتقال می باشد.
     نیمه حضوری نیمه حضوری -
     مجازی مجازی -
     دانشگاه فرهنگیان دانشگاه فرهنگیان -
     فنی حرفه ای فنی حرفه ای و غیرانتفاعی -

      

     ثبت نظر
    • تبصره 1:
     • ثبت تقاضای میهمانی مبنا صرفاً برای پذیرفته شدگان همان سال ورود و همان دوره امکان پذیر می باشد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2:
     • ظرفیت میهمانی مبنا 5% تعداد پذیرش کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی می باشد.

      ثبت نظر
   • ماده 3) میهمان:

     در صورتی که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی را در موسسه مبدأ با میانگین کل حداقل 13 گذرانده باشد، می تواند تقاضای دو نیمسال میهمان شدن را از طریق سامانه ارائه نماید.

     ثبت نظر
    • تبصره 1:
     • حداکثر مدت میهمانی:

      مقطع کارشناسی پیوسته: چهار نیمسال

      مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته: دو نیمسال تحصیلی

      ادامه وضعیت میهمانی در صورت موافقت مبدأ و مقصد تا پایان دوره بلامانع است.

      ثبت نظر
    • تبصره 2:
     • انتخاب واحدهای درسی دانشجوی میهمان، چه به صورت تکدرس و چه به صورت نیمسال تحصیلی کامل، باید با تأیید موسسه مبدأ و طبق شرایط موسسه مقصد باشد.

      ثبت نظر
    • تبصره 3:
     • واحدهایی را که دانشجوی میهمان در موسسه مقصد می گذراند، عیناً در کارنامه او در موسسه مبدأ ثبت و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد.

      ثبت نظر
    • تبصره 4:
     • مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان در کلیه حالتهای میهمانی توسط موسسه مبدأ صادر می شود.

      ثبت نظر
   • ماده 4) شرط میهمانی از موسسات غیردولتی به موسسات دولتی:

     میهمانی از موسسات غیردولتی به موسسات دولتی در صورت موافقت مبدأ و مقصد بلامانع ولی بالعکس آن ممنوع است. شهریه موسسه مقصد براساس شهریه دانشجویان نوبت دوم خواهد بود.

     ثبت نظر
   • ماده 5) منع میهمانی به مراکز علمی کاربردی:

     میهمانی از موسسات دولتی و غیردولتی به مراکز علمی کاربردی ممنوع است.

     ثبت نظر
   • ماده 6) بلامانع بودن میهمانی به دانشکده های فنی حرفه ای:

     میهمانی از موسسات غیردولتی به دانشکده های فنی و حرفه ای و بالعکس بلامانع می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 7) سقف پذیرش دانشجوی میهمان:

     سقف پذیرش دانشجوی میهمان موضوع این آیین نامه در هر سال تحصیلی برای کلیه موسسات دولتی 20% و برای موسسات غیردولتی 15% تعداد پذیرش کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی می باشد. موسسات مبدأ موظفند در صورت تطبیق درخواست میهمانی دانشجو با مفاد این آیین نامه، تا سقف فوق الذکر با تقاضاها موافقت نمایند.

     ثبت نظر
   • ماده 8) میهمان دائم:

     دانشجوی میهمان در صورت کسب معدل کل 13 در چهار نیمسال در مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در موسسه مقصد می تواند با موافقت موسسات مبدأ و مقصد میهمان دائم شود.

     ثبت نظر
    • تبصره:
     • در صورت میهمانی دائم، نیازی به مراجعه دانشجو در هر نیمسال به موسسه مبدأ نمی باشد و صرفاً در پایان هر نیمسال، کارنامه دانشجو به موسسه مبدأ ارسال و در پایان تحصیل با اعلام فراغت از تحصیل دانشجو توسط موسسه مقصد، مدرک توسط موسسه مبدأ صادر خواهد شد.

      ثبت نظر
   • ماده 9) مغایرت نظر موسسه مقصد با نظر موسسه مبدأ در مورد میهمانی یا انتقال دانشجو:

     در صورتی که نظر موسسه مقصد در مورد میهمانی یا انتقال مغایر با نظر موسسه مبدأ باشد، دانشجو برای یک نیمسال در موسسه مقصد میهمان شده و موسسه مقصد موظف است حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی دانشجوی میهمان، مراتب را کتباً به موسسه مبدأ اعلام و هماهنگی لازم برای رفع اختلاف نظر بین دو موسسه معمول و نتیجه نهایی را به دانشگاه ابلاغ نماید، در غیراینصورت ملاک، اظهارنظر موسسه مبدأ خواهد بود.

     ثبت نظر
   • ماده 10) شرایط اولویت میهمان شدن:

     در شرایط برابر، اولویت میهمان شدن با متقاضیانی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

     الف) دانشجوی دختر

     ب) فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده و یا از کارافتادگی پدر و مادر در زمان دانشجویی به طوری که عملاً منجر به سرپرستی خانواده توسط دانشجو شده و یا دانشجو به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

     ج) بیماری خاص، صعب العلاج و لاعلاج دانشجو به تأیید مراجع ذیصلاح

     د) معلولیت موثر در زمان دانشجویی و یا دانشجویان معلولی که قبل از زمان دانشجویی تحت حمایت سازمان بهزیستی می باشند.

     ه) ازدواج دانشجوی دختر (در زمان دانشجویی) در صورتی که محل اشتغال دائم همسر دانشجو، قبل از ازدواج، در نزدیک ترین محل به موسسه مقصد باشد.

     و) در مواردی که یکی از والدین دارای شرایط خاص و یا بیماری خاص به تشخیص مراجع ذیصلاح می باشند.

     ز) دانشجویان خانم متاهل دارای فرزند در صورتی که محل اشتغال دائم همسر دانشجو در نزدیک ترین محل به موسسه مقصد باشد.

     ح) دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد

     ت) دانشجویان پسر متاهل (ازدواج بعد از قبولی) که همسر وی نیز دانشجو باشد.

     ثبت نظر
    • تبصره:
     • حسب تشخیص موسسات می توانند بدون لحاظ شرایط فوق برای میهمانی دانشجو اقدام نمایند.

      ثبت نظر
  • ج: انتقال
   • ماده 11) شرایط انتقال دانشجو به موسسه دیگر:

     انتقال دانشجو به موسسه دیگر، مشروط به کسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان ورودی های همان سال و همان رشته در موسسه مقصد، در مدت حداقل چهار نیمسال میهمانی برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و موافقت مبدأ و مقصد می باشد.

     ثبت نظر
    • تبصره:
     • دانشجویان متقاضی انتقال توأم با تغییر رشته می توانند کما فی السابق و خارج از سامانه تعیین شده تقاضای خود را به موسسه مبدأ ارائه تا در صورت احراز شرایط مطابق آیین نامه آموزشی و شورای بررسی موارد خاص با موافقت مبدأ و مقصد، انتقال توأم با تغییر رشته آنها انجام شود.

      ثبت نظر
   • ماده 12) موارد ممنوعیت انتقال:

     انتقال از دوره شبانه به روزانه، از پیام نور به دوره های روزانه و شبانه، از غیرانتفاعی به دولتی و از غیردولتی به دانشکده های فنی و حرفه ای و مراکز علمی کاربردی ممنوع می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 13) انتقال از دانشکده های فنی حرفه ای به موسسات غیردولتی:

     انتقال از دانشکده های فنی و حرفه ای به موسسات غیردولتی بلامانع است.

     ثبت نظر
   • ماده 14) انتقال از موسسات دولتی به مراکز پیام نور و موسسات غیردولتی:

     انتقال از موسسات دولتی به مراکز پیام نور و موسسات غیردولتی بلامانع می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 15) شرط معاف از پرداخت شهریه دانشجویان میهمان یا انتقال به موسسات دیگر:

     دانشجویانی که به دلیل عدم حدنصاب لازم تعداد دانشجو برای تشکیل کلاس در موسسه مبدأ، به عنوان میهمان و یا انتقال به موسسات دیگر معرفی می شوند، از پرداخت هرگونه شهریه ثابت و متغیر به موسسه مبدأ معاف می باشند.

     ثبت نظر
   • ماده 16) اعضای کمیته نظارت بر میهمانی و انتقال:

     اعضای کمیته نظارت بر میهمانی و انتقال با ترکیب زیر و با حکم معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان فعالیت می نمایند:

     - معاون امور دانشجویان داخل سازمان (رئیس)

     - مدیرکل امور دانشجویان داخل (دبیر)

     - رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم

     - معاون فنی و آماری سازمان سنجش

     - مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی

     - مدیرکل بودجه و تشکیلات وزارت علوم

     - مدیرکل دفتر موسسات آموزش عالی غیردولتی

      

      

     ثبت نظر
  • د: شهریه
   • ماده 17) نحوه پرداخت شهریه دانشجویان روزانه در دوران میهمانی و انتقال:

     دانشجویان دوره روزانه در دوران میهمانی و انتقال ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم به مقصد می باشند.

     ثبت نظر
    • تبصره:
     • دانشجویان دوره روزانه متقاضی انتقال در صورت دارا بودن نمره قبولی دوره روزانه در مقصد از پرداخت شهریه معاف می باشند.

      ثبت نظر
   • ماده 18) نحوه پرداخت شهریه دانشجویان نوبت دوم در میهمانی مبنا و میهمانی:

     دانشجویان نوبت دوم در طول دوره میهمانی مبنا و میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه ثابت به مبدأ و کل شهریه ثابت و متغیر به مقصد می باشند.

     ثبت نظر
   • ماده 19) نحوه پرداخت شهریه دانشجویان موسسات غیردولتی در دوره میهمانی:

     دانشجویان موسسات غیردولتی در طول دوره در کلیه حالت های میهمانی ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغیر (متناسب با واحدهای اخذ شده در مقصد) به موسسه مبدأ و پرداخت شهریه متغیر به موسسه مقصد می باشند.

     ثبت نظر
  • ه: شیوه اجرا
   • ماده 20) زمان ثبت درخواست دانشجویان متقاضی میهمانی در سامانه:

     دانشجویان متقاضی میهمانی باید درخواست خود را در اردیبهشت ماه هر سال برای دو نیمسال (نیمسال اول و دوم سال تحصیلی) در سامانه ثبت نمایند.

     ثبت نظر
   • ماده 21) روال میهمانی و انتقال پس از ثبت درخواست دانشجو در سامانه توسط موسسه مبدأ و مقصد:

     موسسه مبدأ موظف است براساس مفاد این آیین نامه، درخواست دانشجو را بررسی و در صورت داشتن شرایط حداکثر تا پانزدهم تیر (برای دو نیمسال تحصیلی) موافقت خود را از طریق سامانه اعلام و ریزنمرات دانشجو را به موسسه مقصد ارسال نماید. موسسه مقصد مکلف است حداکثر تا پایان مردادماه نظر خود را (برای دو نیمسال تحصیلی) از طریق سامانه به موسسه مبدأ و متقاضی اعلام نماید.

     ثبت نظر
    • تبصره 1:
     • در صورت عدم موافقت با درخواست دانشجو از طرف مبدأ و مقصد، اعلام دلایل عدم موافقت با درخواست دانشجو از طریق سامانه ضروری می باشد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2:
     • پس از عدم موافقت مبدأ و یا مقصد در صورتی که دانشجو خود را واجد شرایط خاص بداند می تواند با ارائه مدارک از شورای بررسی موارد خاص موسسه یا استان تقاضای رسیدگی نماید. در صورت عدم موافقت شوراهای مذکور، دانشجو می تواند مجدداً مدارک مربوطه را با رای مخالفت شورای بررسی موارد خاص استان برای بررسی نهایی به کمیته نظارت ارائه نماید. در هر حال آرای شورای بررسی موارد خاص استان و کمیته نظارت برای کلیه موسسات و دانشجوی متقاضی لازم الاجرا می باشد.

      ثبت نظر
   • ماده 22) اعلام نظر موسسات به درخواست های میهمانی و انتقال و ثبت در سامانه:

     اعلام نظر موسسات به درخواستهای دانشجویان بایستی در زمان مقرر و به صورت موافقت یا مخالفت در سامانه ثبت شود. عدم اظهارنظر به منزله مخالفت با درخواست دانشجویان متقاضی تلقی شده و در ارزیابی موسسات لحاظ می شود.

     ثبت نظر
   • ماده 23) نحوه اعمال واحدهای گذرانده دانشجو در صورت انتقال:

     در صورت انتقال، واحدهای گذرانده شده دانشجو در مبدأ که با نمره 12 و بالاتر می باشد عیناً در مقصد پذیرفته می شود. پذیرفتن واحدهای با نمره کمتر از 12 در اختیار موسسه مقصد می باشد.

     ثبت نظر
    • تبصره:
     • تمام نمرات درسی دانشجو (در موسسه مبدأ و مقصد) اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی، عیناً در کارنامه دانشجوی انتقالی ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده در محاسبه میانگین کل او محسوب می شود.

      ثبت نظر
   • ماده 24) صدور مدرک دانشجوی انتقالی توسط موسسه مقصد:

     مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط موسسه مقصد صادر می شود.

     ثبت نظر
   • ماده 25) تعداد دفعات مجاز برای انتقالی:

     انتقال دانشجو در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 26) منع انجام میهمانی و انتقال از یک موسسه به موسسه دیگر در یک شهر:

     انجام میهمانی و انتقال در کلیه حالتهای میهمانی از یک موسسه به موسسه دیگر در یک شهر ممنوع بوده و صرفاً برای دروس تکدرس مجاز می باشد.

     ثبت نظر
    • تبصره:
     • در شرایط خاص موضوع در شورای بررسی موارد خاص استان قابل بررسی می باشد.

      ثبت نظر
   • ماده 27) اولویت در نقل و انتقالات و میهمانی:

     در تمامی موارد میهمانی مبنا، میهمانی، میهمانی دائم و انتقال اولویت با دانشجویان دختر می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 28) بررسی تقاضای میهمانی و انتقال دانشجویان مشمول آیین نامه مذکور:

     بررسی تقاضای میهمانی و انتقال دانشجویانی که مشمول یکی از بندهای این آیین نامه می باشند، احتیاجی به طرح در جلسات شورای بررسی موارد خاص و یا شورای انتقال موسسات نداشته و ایجاد تسهیل در امر میهمانی و یا انتقال براساس بندهای این آیین نامه، برای کلیه موسسات لازم الاجرا می باشد. مسئولیت نظارت و حسن اجرای این آیین نامه در هر موسسه به عهده رئیس آن موسسه می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 29) تخلف اداری در صورت عدم اجرای مفاد آیین نامه:

     هرگونه تخلف از این آیین نامه یا عدم اجرای مفاد آن، تخلف اداری محسوب شده و وفق مقررات اقدام می گردد.

     ثبت نظر
   • ماده 30) سازمان ناظر بر حسن اجرای آیین نامه مذکوز:

     نظارت عالی بر اجرای این آیین نامه بر عهده سازمان امور دانشجویان بوده و نتایج ارزیابی عملکرد موسسات، برای کلیه معاونتهای حوزه ستادی در تخصیص اعتبارات، صدور مجوز ایجاد رشته و سایر خدمات قابل ارائه، ملاک عمل واقع می گردد.

     ثبت نظر
   • تاریخ تصویب و تعداد ماده و تبصره آیین نامه:

     این آیین نامه در 30 ماده و 14 تبصره در تاریخ 92/2/28 به تأیید وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری رسیده و از تاریخ تأیید برای مدت دو سال لازم الاجراست و از تاریخ تصویب جایگزین آیین نامه قبلی می گردد.

     ثبت نظر

ثبت نظر
"اگر پیشنهاد یا ملاحظه خاصی برای بهبود یا اصلاح این ماده یا تبصره در ویرایشهای بعدی دارید در این بخش ذکر فرمایید."
     
سوالات متداول این سند