صاحب سند : آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرجع تصویب کننده : شورای آموزشی دانشگاه

مخاطب : مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی

زمان تصویب - زمان ابلاغ : 1396/10/11 - 1396/10/11

بازه اثرگذاری : 1397/10/11 -- 1402/06/31

سند مرتبط قبلی: ندارد

سند مرتبط بعدی: ندارد

اطلاعات سند
تعداد بازدید
0
تعداد دریافت
0


شیوه نامه اجرایی استاد راهنمای تحصیلی


 • شیوه نامه اجرایی استاد راهنمای تحصیلی
  • متن شیوه نامه
   • ماده 1: تعریف

     استاد راهنمای آموزشی یكی از اعضاء هئیت علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی دانشگاه است که به پیشنهاد مدیر گروه آموزشی و حكم رئیس دانشكده، مسئولیت هدایت تحصیلی و راهنمایی دانشجویان کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و یا کارشناسی را در زمینه تحصیلی بر عهده میگیرد.

     ثبت نظر
   • ماده 2 : تکالیف استاد راهنما

     استاد راهنما موظف به انجام امور زیر می باشد:

     1. تسلط بر آخرین قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه
     2. شرکت در دوره های آموزشی مشاوره اولیه
     3. آشنا کردن دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و انضباطی
     4. آشنا کردن دانشجو با سرفصل دروس، ماهیت دروس تخصصی و اهمیت هر درس
     5. برگزاری یک نشست اولیه با دانشجویان تحت سرپرستی در شروع تحصیل
     6. ارزیابی مداوم و شناخت وضعیت تحصیلی دانشجو در گذشته و حال و پیگیری آن در آینده
     7. شناخت نسبت به استعدادها و توانایی های بالقوه دانشجو و کمک به شكوفایی منطقی آنها
     8. ارائه نظر مشورتی به مدیرگروه جهت هدایت برنامه ریزی درسی
     9. ارائۀ خدمات راهنمایی به دانشجویان در بازه های زمانی انتخاب واحد و حذف و اضافه
     10. تایید کلیه فرم های انتخاب واحد، حذف و اضافه، حذف تكدرس، حذف اضطراری، میهمانی ، انتقال و تغییررشته
     11. رصد و پایش وضعیت تحصیلی دانشجو و در صورت اُفت تحصیلی محسوس انجام اقدام مناسب (طرح در گروه، اطلاع به خانواده دانشجو، ارجاع به مرکز مشاوره و ...)
     12. مراقبت براطلاعات محرمانه دانشجو
     13. معرفی دانشجویان موفق به مدیر گروه
     14. درج 2 ساعت حضور جهت راهنمایی دانشجویان تحت سرپرستی در برنامه هفتگی
     15. بررسی و تحلیل وضعیت تحصیلی دانشجویان بر اساس فرم پیوست و ارسال آنها برای مدیر گروه آموزشی در ابتدای هر نیمسال قبل از پایان حذف و اضافه
     16. ارائه راهنمایی های لازم به دانشجو در زمینه افزایش توان اشتغال پذیری و نحوه ادامه تحصیل در گرایشهای مختلف رشته
     ثبت نظر
   • ماده 3: حقوق استاد راهنما

     در ازای خدمات راهنمایی دانشجویان حقوق زیر به استاد راهنما تعلق می گیرد:

     1. حق الزحمه استاد راهنما در هر نیمسال تحصیلی مطابق آیین نامۀ حق التدریس دانشگاه لحاظ خواهد شد.
     2. امتیاز اجرایی استاد راهنما براساس شیوه نامه مربوط به نحوه محاسبه امتیاز بند 13 ماده 4 آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی منظور خواهد شد
     ثبت نظر
   • ماده 4 : حقوق استاد راهنما (ادامه ...)

     امتیازات داده شده به اساتید راهنما بر اساس کمیّت و کیفیت عملكرد و انجام وظایف مربوطه با تأیید معاون آموزشی دانشكده به معاون آموزشی دانشگاه منعكس می شود.

     ثبت نظر
   • ماده 5 : شرح وظایف مدیر گروه آموزشی در خصوص اساتید راهنما

     مدیر گروه آموزشی در خصوص اساتید راهنمای گروه وظایف زیر را بر عهده دارد:

     1. تقسیم بندی متناسب دانشجویان بین اساتید راهنما در شروع هر سال تحصیلی
     2. دریافت کلیه آئین نامه ها و مقررات آموزشی، پژوهشی و رفاهی مرتبط و ارسال آن به کلیه اساتید راهنما جهت اطلاع و اجرا
     3. نظارت بر نحوه فعالیتهای اساتید راهنما
     4. ارزیابی اساتید راهنما و ارائه نتایج آن به معاون آموزشی دانشكده
     5. درخواست تشویق اساتید راهنمای موفق براساس ارزیابی
     6. گزارش فرمهای تكمیل شده توسط اساتید راهنما به معاون آموزشی دانشكده

      

     ثبت نظر
   • تاریخ شروع اجرا

     این شیوه نامه مشتمل بر 5 ماده در جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1397/10/11 به تصویب رسید و از نیمسال دوم 98-97 برای کلیه واحدهای آموزشی دانشگاه بیرجند لازم الاجرا می باشد.

     ثبت نظر

ثبت نظر
"اگر پیشنهاد یا ملاحظه خاصی برای بهبود یا اصلاح این ماده یا تبصره در ویرایشهای بعدی دارید در این بخش ذکر فرمایید."
     
سوالات متداول این سند