صاحب سند : آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرجع تصویب کننده : وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

مخاطب : دانشجوی دکتری-دانشجوی ارشد-دانشجوی کارشناسی

زمان تصویب - زمان ابلاغ : 1399/11/01 - 1399/11/01

بازه اثرگذاری : 1399/11/01 -- 1402/06/31

سند مرتبط قبلی: ندارد

سند مرتبط بعدی: ندارد

اطلاعات سند
تعداد بازدید
1
تعداد دریافت
0


 شیوه نامه برگزاری امتحانات دانشگاه بیرجند

این شیوه نامه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ به تصویب شورای آموزشی دانشگاه بیرجند رسیده و از همین تاریخ به بعد اجرای آن برای کلیه مقاطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) الزامی است.


 • شیوه نامه برگزاری امتحانات دانشگاه بیرجند
  • بخش اوّل: مقدمه
   • مقدمه

     ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در طول دوره آموزشی امری ضروری است و این مهم مستلزم برنامه‌ریزی دقیق توأم با برگزاری  نظام‌مند آزمون‌ها می‌باشد. به همین منظور برای دستیابی به وحدت رویه در راستای ارتقای سطح کیفی آموزش، مجموعه مقررات و شیوه‌نامه برگزاری امتحانات در دانشگاه بیرجند به شرح ذیل تدوین می‌گردد. لازم به ذکر است مجموعه حاضر شامل آزمون جامع دوره دکتری نبوده و آزمون مذکور مطابق با آیین‌نامه مربوطه خواهد بود.

     ثبت نظر
  • بخش دوّم: کادر اجرایی برگزارکنندۀ امتحانات و وظایف محوله
   • ماده 1

     کادر اجرایی برگزارکننده امتحانات در هر حوزه امتحانی عبارت از مدیر حوزه، کارشناس مسئول حوزه، مدیران و کارشناسان گروه‌های آموزشی و مراقبان است.

     ثبت نظر
    • تبصره
     • مدیر حوزه امتحانی با ابلاغ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین شده و مدیریت و نظارت بر کلیه امور مربوط به برگزاری آزمون در حوزه امتحانی و تصمیم‌گیری در شرایط خاص توسط وی انجام می‌شود. ابلاغ سایر عوامل اجرایی در صورت نیاز توسط مدیر حوزه امتحانی صادر خواهد شد.

      ثبت نظر
   • ماده 2

     وظایف کارشناس مسئول حوزه امتحانی قبل و هنگام برگزاری امتحانات به شرح زیر است:

     الف- قبل از شروع امتحانات:

     1.     استخراج آمار و برنامه امتحانات گروه‌های آموزشی به تفکیک روز و ساعت برگزاری و تعداد دانشجو از سامانه آموزش و ارائه آن به مدیر حوزه امتحانی.
     2.     اختصاص شمارۀ کلاس و صندلی برای دانشجویان امتحان هر درس در سامانه آموزش.
     3.     استخراج لیست حضور و غیاب عکس‌دار جهت امضای دانشجو در جلسه امتحان و صورتجلسه برگزاری امتحان.
     4.     آماده‌سازی فیزیکی محل برگزاری امتحان (جابجایی، برچسب زدن صندلی و نصب اطلاعیه‌های مورد نیاز و غیره).
     5.     صدور ابلاغ مراقبان.
     6.     هماهنگی قبلی با مدرسان دروس برای حصول اطمینان از حضور آن‌ها در جلسه امتحان با عنایت به الزام حضور مدرسان در جلسات امتحان.
     7.     هماهنگی جهت آماده نمودن و تکثیر سؤالات آزمون و کوشش در حفظ و محرمانه بودن آن‌ها درصورت عدم حضور مدرس.
     8.     تعیین محل و مسئول برای تحویل امانات دانشجویان از قبیل گوشی همراه و غیره.
     9.     هماهنگی جهت اجرای دو امتحان درخصوص دانشجویانی که با مجوز قبلی امتحان همزمان دارند.
     10.     هماهنگی با کلیه گروه‌های آموزشی و ارسال برنامه نهایی دو هفته قبل از شروع امتحانات.

     ب- هنگام برگزاری امتحانات

     1.     هماهنگی بین مراقبان جلسه آزمون.
     2.     تطبیق مدارک شناسایی دانشجو.
     3.     اخذ امضای حضور در جلسه دانشجویان در لیست حضور و غیاب.
     4.     بررسی دقیق اسامی دانشجویان غایب و درج نام آن‌ها در صورتجلسه امتحان.
     5.     شمارش و تحویل برگه‌های امتحان به مدرسان و اخذ امضا از آن‌ها پس از پایان زمان امتحان.
     6.     تنظیم و تکمیل صورتجلسه برگزاری آزمون و اخذ امضای مدرس، مراقبان و کارشناس مسئول حوزه امتحانی.
     ثبت نظر
   • ماده 3

     امور خدماتی مربوط به برگزاری امتحانات زیر نظر کارشناس مسئول حوزه امتحانی انجام می‌گردد. این امور عبارتند از:

     •     آماده‌سازی قبلی محل برگزاری امتحان از جمله نظافت مداوم آن‌ها.
     •     هماهنگی با حوزه تأسیسات جهت تأمین روشنایی، کنترل سامانه سرمایش و گرمایش در طول مدت برگزاری امتحان و آمادگی واحدهای مربوط برای رفع فوری نواقص احتمالی.
     •     کنترل سالن‌های امتحانی (پیش از شروع امتحان) از نظر تأمین روشنایی، دمای مطلوب، تنظیم ساعت‌ها، مرتب بودن صندلی‌ها و غیره.
     ثبت نظر
   • ماده 4

     مراقبان امتحان افرادی هستند که با پیشنهاد مدیران گروه یا کارشناس مسئول حوزه امتحانی و تأیید مدیر حوزه از بین اعضای هیأت علمی و یا کارکنان شاغل در واحدهای مختلف دانشگاه انتخاب شده، مسئولیت حفظ نظم در زمان برگزاری امتحانات را بر عهده دارند.

     ثبت نظر
    • تبصره
     • هر مراقب مسئولیت حفظ نظم حداکثر 50 دانشجو را برعهده دارد.

      ثبت نظر
   • ماده 5

     وظایف مراقبان عبارت است از:

     •      کنترل محل برگزاری امتحان و مراقبت از برگزاری درست و سالم امتحان.
     •     همکاری در توزیع و جمع‌آوری برگه‌های امتحانی.
     •     همکاری در شمارش برگه‌های امتحان و تنظیم صورتجلسه برگزاری آزمون و اخذ امضا از دانشجویان.
     •     تحویل موارد تقلب کشف شده به کارشناس مسئول حوزه امتحانی برای الصاق به صورتجلسه و یا درج موارد غیرمستند.
     ثبت نظر
   • ماده 6

     تکثیر سؤالات آزمون حتی‌الامکان با حضور مدرس مربوط انجام می‌گردد. در صورتی‌که به هر دلیلی امکان حضور مدرس میسر نگردد، سؤالات باید در پاکت مخصوص و به‌صورت کاملاً سربسته به واحد آموزش تحویل گردد.

     ثبت نظر
  • بخش سوّم: برگزاری امتحانات پایان نیمسال تحصیلی
   • ماده 7

     امتحانات پایان هر نیمسال باید مطابق زمان مقرر و مندرج در تقویم آموزشی دانشگاه برگزار شود و غیر قابل تغییر است. در مواقعی مانند تغییر کلی تقویم آموزشی یا اعلام ایامی که در تقویم آموزش تعطیل نبوده ولی توسط مراجع ذیصلاح در سراسر کشور تعطیل رسمی اعلام می‌شود، برنامه امتحانی با نظر و تصویب شورای آموزشی دانشگاه بررسی و درصورت لزوم تغییر خواهد کرد.

     ثبت نظر
    • تبصره
     • طراحی و تدوین سئوالات امتحانی مطابق با الگو و سربرگ هر حوزه امتحانی و منطبق بر استانداردهای ابلاغی توسط مدیر حوزه امتحانی بایستی انجام شود و مدرسان، کادر اجرایی برگزاری امتحانات و مراقبان ملزم به رعایت آن می‌باشند.

      ثبت نظر
   • ماده 8

     دانشجو باید کارت ورود به جلسه امتحان خود را از سامانه آموزش دریافت و چاپ نماید و هنگام ورود به جلسه همراه داشته باشد و قبل از استقرار بر روی صندلی، شماره صندلی را با شماره اعلام شده تطبیق دهد.

     ثبت نظر
   • ماده 9

     ضروری است دانشجویان حداقل 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در جلسه حاضر باشند. پس از شروع امتحان از ورود دانشجو به سالن جلسات جلوگیری به عمل می‌آید.

      

     ثبت نظر
    • تبصره
     • پس از شروع امتحان، دانشجویی که با تأخیر حضور پیدا کرده، تنها درصورت موافقت مدرس درس و تأیید مدیر حوزه امتحانی می‌تواند در جلسه امتحان شرکت نماید؛ مشروط بر اینکه هیچ دانشجویی جلسه امتحان را ترک نکرده باشد.

      ثبت نظر
   • ماده 10

     کلیه دانشجویان موظفند قبل از خروج از جلسه امتحان لیست حضور و غیاب جلسه آزمون را امضا کنند در غیر این صورت غایب محسوب خواهند شد.

      

     ثبت نظر
   • ماده 11

     در شرایط خاص، چنانچه دانشجویی در یک زمان دو امتحان متفاوت داشته باشد، باید مدیر حوزه امتحانی را از حداقل دو روز قبل مطلع نماید تا امکان ایجاد هماهنگی برای ارسال برگه امتحانی دوّم توسط مدرس درس مربوط فراهم باشد. در این حالت دانشجو باید در زمان امتحان، کارشناس مسئول امتحانات را نیز مطلع نماید تا بدون ترک کردن جلسه برگه سؤال امتحان دوّم در اختیار وی قرار داده شود. دانشجو در صورت خروج از جلسه امتحان اوّل، حق شرکت در امتحان دوّم را نخواهد داشت.  

      

     ثبت نظر
   • ماده 12

     دانشجویان موظفند در طول برگزاری امتحان سکوت و آرامش را رعایت و از انجام اعمال یا رفتاری که موجب اختلال و یا وقفه در برگزاری امتحان می‌گردد پرهیز نمایند.

     ثبت نظر
  • بخش چهارم: تقلب در امتحانات/ تنبیهات
   • ماده 13

     مرجع رسیدگی و تصمیم‌گیری در موارد تخلفات آموزشی و امتحانات دانشجویان، کمیته انضباطی دانشگاه است و درصورت مشاهده هرگونه اقدامی که به منزله تقلب تلقی شود دانشجو به این مرجع معرفی خواهد شد.

      

     ثبت نظر
    • تبصره
     • مطابق با مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 24/2/98 با عنایت به اینکه احتمال دارد رای کمیته انضباطی فقط توبیخ و درج در پرونده باشد لذا جهت ضایع نشدن حقی از دانشجو، تا انتهای زمان امتحان مربوط تحت هیچ عنوان وی را ملزم به تحویل برگه امتحانی ننمایند.

      ثبت نظر
   • ماده 14

     تقلب عبارت است از استفاده دانشجو از اطلاعات، تجهیزات و یا امکانات به صورتی که مجاز نباشد با قصد قبلی برای ارائه یک نتیجه آموزشی یا پژوهشی موظف.

     برخی از مصادیق تقلب عبارتند از:

     •     استفاده از هرگونه نوشته، یادداشت، جزوه، کتاب و غیره (به استثنای مواردی که توسط مدرس درس مجاز اعلام شده باشد).
     •     رد و بدل کردن هرگونه نوشته با سایر دانشجویان.
     •     رد و بدل کردن هرگونه وسیله از جمله ماشین حساب و سایر نوشت‌افزارها بدون هماهنگی با مراقبان.
     •     آوردن و یا استفاده از گوشی همراه، ساعت هوشمند یا سایر وسایل الکترونیکی ارتباطی به محل امتحان.
     •     نگاه کردن به برگه امتحان دانشجویان دیگر و یا نشان دادن برگه به دیگری.
     •     نوشتن اطلاعات مربوط به درس بر روی دست، پا، لباس یا صندلی.
     •     برهم زدن نظم جلسه آزمون، عدم نشستن در محل تعیین شده و هرگونه مشاجره با مراقبان.
     •     خروج و بازگشت غیرمجاز به جلسه امتحان.
     •     فرستادن شخص دیگری به جای خود در جلسه و یا شرکت در امتحان به جای دیگری.
     •     سایر موارد به تشخیص مدیر حوزه امتحانی.
     ثبت نظر
   • ماده 15

     الف) تنبیهاتی که با حکم شوراهای انضباطی دانشگاه یا شورای مرکزی انضباطی نسبت به دانشجویان می‌توانند اعمال شوند، عبارتند از:

     1- احضار و اخطار شفاهی

     2- تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو.

     3- اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو.

     4- تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو.

     5- توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو.

     6- دادن نمره 25/0 در درس یا امتحان مربوط به تخلف.

     7- محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه و یا ایجاد تغییر در آن‌ها از قبیل وام، خوابگاه و غیره از یک ماه تا مدت زمان باقی‌مانده از تحصیل.

     8- دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد.

     9- منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب در سنوات.

     10- منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب در سنوات.

     11- منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون احتساب در سنوات.

     12- منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب در سنوات.


     ب) تنبیهاتی که فقط با حکم شورای مرکزی انضباطی نسبت به دانشجو می­تواند اعمال شود:

     13- منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال بدون احتساب در سنوات.

     14- منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال با احتساب در سنوات.

     15- منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال بدون احتساب در سنوات.

     16- منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال با احتساب در سنوات.

     17- تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه.

     18- اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی.

     19- اخراج و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه‌ها از 1 تا 5 سال با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی.

     ثبت نظر
   • ماده 16

     متخلف، چنانچه از تقلب منتفع شده باشد، به تنبیه مندرج در بند 6 ماده 14 درخصوص امتحان یا تکالیف مربوط و متناسب با نوع تقلب به یکی از تنبیهات بندهای 1 تا 5  ماده 14 محکوم می­شود. درصورت تکرار تخلف، تنبیه به یکی از بندهای 9 تا 12 ماده 14 قابل تشدید است.

      

     ثبت نظر
    • تبصره
     •  متخلف در صورت فرستادن شخص دیگری به‌جای خود به امتحان یا شرکت به‌جای دیگری در امتحان، به تنبیه مندرج در بند 6  ماده 14 در درس مربوط و یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9 تا 12 ماده 14 محکوم می‌شود.

      ثبت نظر
  • بخش پنجم: غیبت در امتحان
   • ماده 17

     شرکت در امتحانات پایان ترم الزامی است.

     ثبت نظر
   • ماده 18

     درصورت غیبت، امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد.

     ثبت نظر
    • تبصره1
     •  در صورتی که غیبت در امتحان موجه و خارج از اراده دانشجو تشخیص داده شد، مطابق با آیین‌نامه آموزشی و مصوبات شورای آموزشی دانشگاه عمل خواهد شد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2
     • مطابق با بند 2 صورتجلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 24/2/98 از مصادیق خارج از اراده دانشجو می‌توان به بستری در بیمارستان (با ارائه گواهی بستری)، فوت بستگان درجه 1 و زایمان اشاره کرد. در خصوص سایر مصادیق احتمالی خارج از اراده دانشجو بصورت موردی شورای آموزشی دانشگاه تصمیم‌گیری خواهد کرد.

       

      ثبت نظر
      الحاقیه:
      متن :

      تست


      تاریخ ابلاغ : 1399/07/23شماره ابلاغ : 23
      مرجع ابلاغ کننده : وزارت علوم،تحقیقات و فناوری دانلود دانلود

   • ماده 19

     چنانچه درس دارای دو بخش نظری و عملی بوده و با یک کد درس ارائه شود، در صورت عدم شرکت دانشجو در امتحان پایانی بخش نظری، وضعیت غیبت و نمره صفر برای آن درس دانشجو درج می‌شود. در این حالت با نظر مدرس درس و طبق فرآیند مصوب شورای آموزشی دانشگاه، نمره بخش عملی درس میتواند کمتر از نمره قبولی منظور و در کارنامه ثبت شود.

      

     ثبت نظر
  • بخش ششم: ثبت و تأیید نمره و درخواست تجدیدنظر
   • ماده 20

     مدرس موظف است ضمن کنترل وضع حضور و غیاب دانشجویان، نمرات ارزیابی نهایی را ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ برگزاری امتحان پایان نیمسال آن درس ثبت نموده، 72 ساعت پس از زمان ثبت نمرات در سامانه، نمرات وارد شده را تأیید کند.

     ثبت نظر
   • ماده 21

     هر دانشجو می‌تواند پس از ثبت نمره توسط مدرس در پرتال دانشجویی خود تقاضای تجدید نظر را ثبت کند. مدرس پس از دریافت تقاضای تجدیدنظر دانشجو باید تقاضا را بررسی نموده و پاسخ دهد.

      

     ثبت نظر
   • ماده 22

     درصورتی که دانشجو در خواست رؤیت برگه امتحانی خود را داشته باشد، مدرس موظف به انجام آن است.

     ثبت نظر
   • ماده 23

     نمرات تأیید شده توسط مدرس باید حداکثر تا قبل از شروع انتخاب واحد نیمسال بعدی توسط واحد رایانه مدیریت آموزشی دانشگاه قفل گردد. لازم به ذکر است نمره هر درس پس از قفل شدن، غیرقابل تغییر است.

      

     ثبت نظر
   • ماده 24

     مدرس موظف است برگه‌های آزمون هر درس را به عنوان سابقه درس حداقل تا یک نیمسال تحصیلی آینده نگهداری نماید.

     ثبت نظر
  • پیوست: مواد قابل استناد از آیین نامه آموزشی
   • ماده 9 شیوه‌نامه جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی

     پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس، توسط عضو هیئت علمی یا مدرسِ همان درس و بر اساس حضور، شرکت در فعالیتهای کلاسی و نتایج امتحانات میشود. نمره ارزشیابی از هر درس به صورت عددی از صفر تا 20 محاسبه میشود.

      

     ثبت نظر
    • تبصره 1
     •  برگزاری آزمون کتبی برای درسهای نظری الزامی است.

      ثبت نظر
    • تبصره2
     •  دانشجويي که در هر نيمسال در يک يا چند درس نمره قبولي کسب نکند، چنانچه در نيمسالهاي بعدي، درس يا دروس مذکور را با نمره قبولي بگذراند، نمره يا نمرههاي مردودي قبلي در ريزنمرات تحصيلي دانشجو فقط ثبت و باقي ميماند؛ اما اين نمرهها در محاسبه ميانگين کل دوره بياثر و صرفاً آخرين نمره قبولي در آن درس ملاک محاسبه ميانگين کل دوره خواهد بود.

      ثبت نظر
    • تبصره3
     •  گذراندن دروس با استفاده از تبصره 2، مشروطي دانشجو در نيمسالهاي قبل را خنثي نميکند.

      ثبت نظر
    • تبصره 4
     • تسهيلات تبصره 2 شامل دانشجوياني که به دليل تقلب و يا حکم کميته انضباطي، نمره مردودي دريافت ميکنند، نميشود.

      ثبت نظر
    • تبصره 5
     •  نمرات درس تمرین دبیری، کارآموزی و کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه درسی مصوب، با پروژه ارائه می‌شود، در صورتی که به تشخیص مدرس و تأیید گروه آموزشی مربوط، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می‌شود، مهلت قطعی شدن نمره ناتمام طبق مصوبات شورای آموزشی دانشگاه خواهد بود و پس از آن، دروس ناتمام حذف آموزشی خواهند شد.

      ثبت نظر
   • ماده 8 شیوه‌نامه جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی

     حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس درس دوره های تحصیلی حضوری الزامی است.

      

     ثبت نظر
    • تبصره
     • اگر دانشجو در درسی بیش از سه شانزدهم جلسات کلاس و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال همان درس، غیبت کند، نمره آن درس صفر خواهد شد (با تأثیر در میانگین نیمسال و بدون تأثیر در میانگین کل). در صورتی که به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، غیبت دانشجو موجه (خارج از اراده وی) تشخیص داده شود، آن درسِ صفر، از مجموع درسهای آن نیمسال حذف میشود.

      ثبت نظر

ثبت نظر
"اگر پیشنهاد یا ملاحظه خاصی برای بهبود یا اصلاح این ماده یا تبصره در ویرایشهای بعدی دارید در این بخش ذکر فرمایید."
     
سوالات متداول این سند

آیین نامه آموزشی فوق، مخصوص دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1394-1393 و بعد از آن، تا ورودی های 1398-1397 است. ورودی های 1398-1397 تابع شیوه نامه جامع آموزشی دانشگاه ابلاغی سال 1397 خواهند بود. البته این آیین نامه در زمان ابلاغ میتوانست برای دانشجویان شاغل به تحصیل در همان زمان هم اعمال شود (منظور دانشجویان ماقبل ابلاغ) منتها به شرط آنکه خللی در تحصیل آنها ایجاد نکند.