صاحب سند : آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرجع تصویب کننده : وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

مخاطب : دانشجوی کارشناسی

زمان تصویب - زمان ابلاغ : 1391/07/01 - 1391/07/01

بازه اثرگذاری : 1391/07/01 -- 1392/06/10

اطلاعات سند
تعداد بازدید
4
تعداد دریافت
0


آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۱

این آیین نامه در جلسه 803 مورخ 91/5/8 شورای برنامه ریزی آموزش عالی به تصویب رسیده و طی نامه شماره 21/153334 مورخ 1391/7/21 جهت اجرا برای کلیه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1392-1391 به بعد ابلاغ شده است. 


 • آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۱
  • متن آیین نامه
   • ماده 1: هدف

     هدف از تدوین این آیین نامه، تنظیم امور آموزش دانشگاهی برای تربیت نیروی انسانی متعهد، متخصص و متناسب با نیازهای جامعه و ایجاد هماهنگی در فعالیت های آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در جهت ارتقای سطح کیفی آموزش دانشجویان است.

     ثبت نظر
   • ماده 2. تعاریف

     1-2 وزارت:  وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری

     2-2 موسسه: منظور کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مجری یک یا چند دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته مورد تایید وزارت است.

     3-2 شورای آموزشی: منظور شورای آموزشی ((موسسه)) است.

     4-2 دوره: منظور دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته است که به صورت روزانه ، نوبت دوم، نیمه حضوری، طبق ضوابط مربوط برگزار می شود.

     5-2 روزانه: منظور شیوه آموزشی است که دانشجو با بهره گیری از قانون آموزش رایگان و یا با پرداخت شهریه(حسب مورد) و به صورت حضوری در یکی از موسسه های آموزش عالی تحصیل می کند.

     6-2 نبت دوم : منظور شیوه آموزشی است که دانشجو بدون بهره مندی از آموزش رایگان با پرداخت شهریه و به صورت حضوری، در دانشگاههای دولتی تحصیل می کند.

     7-2 آموزش نیمه حضوری: آموزشس است که بخشی از فرایند یادگیری، با استفاده از رسانه های نوشتاری، صوتی-تصویری و الکترونیکی انجام و تنها کلاس های رفع اشکال به صورت چهره به چهره برگزار می شود.

     8-2 آموزش مهارتی: آموزشی است که برای ارتقای سطح دانش فنی، کارای  و توانایی دانشجو در رشته مربوط برگزار می شود.

     9-2 راهنمای تحصیلی: عضو هئیت علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی است که از سوی موسسه مربوط  انتخاب می شود تا راهنمای دانشجویان در امور علمی، فرهنگی و تحصیلی باشد.

     10-2 واحد درسی: مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری 16 ساعت، عملی یا آزمایشگاهی 32 ساعت، کارگاهی یا عملیات میذانی 48 ساعت، کارآموزی و کارورزی یا کار در حوزه کاربرد 64 ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه مصوب درسی ارائه می شود. رشته هایی که دارای پروژه هستند، مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن از سوی استاد مربوط تعیین می شود.

     11-2 درس جبرانی: درسی است که به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش و یا مهارت دانشج.، در آغاز یا طی دوره تحصیلی مربوط ضروری است. 

     12-2 رشته تحصیلی: مجموعه به هم پیوسته ای از دروس دانشگاهی است که با محتوا و روش شناسی خاص در قالب برنامه های درسی در دوره های تحصیلی مختلف به اجرا گذاشته می شود.

     13-2 دوره کاردانی: دوره تحصیلی است که پساز دوره متوسطه آغاز می شود و دانشجو با گذراندن 68 تا 72 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب رشته تحصیلی به دریافت مدرک کاردانی نائل می شود.

     14-2 دوره کارشناسی پیوسته: دوره تحصیلی است که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و دانشجو با گذراندن 130 تا 140 واحد درسی و طبق برنامه درسی مصوب(حسب رشته، طرح پژوهشی یا پایان نامه را نیز شامل شود) به دریافت مدرک کارشناسی نائل می شود.

     15-2 دوره کارشناسی ناپیوسته : دوره تحصیلی است که پس از دوره کاردانی آغاز می شود و دانشجو با گذراندن تعداد 68 الی 72 واحد درسی و طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کارشناسی ناپیوسته نائل می گردد.

     16-2 گرایش تحصیلی: مجموعه رشته های مختلف تحصیلی است که برای ورود به تحصیل آنان، مواد آزمونی مشترک برگزار می شود.

     17-2 گروه آزمایشی: مجموعه رشته های مختلف تحصیلی است که برای ورود به تحصیل آنان، مواد آزمونی مشترک برگزار می شود.

     18-2 گروه آزموشی: بنیادی ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیئت علمی است که با تاکید بر آموزش، به تولید، ترویج و انتشار علم در یک حوزه تخصصی می پردازد.

     19-2 دانشجو : فرد پذیرفته شده ی است که در مهلت مقرر و بر اساس ضوابط و مقررات جاری، در موسسه ثبت نام می کند.

     20-2 دانش آموخته: فردی است که یکی از دوره های تحصیلی را با موفقیت به پایان برساند و برابر ضوابط معین، گواهی یا مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کند.

      

     ثبت نظر
   • ماده 3: ضوابط عمومی و اختصاصی ورود به دوره

     1-3داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات و مقررات مراجع ذی صلاح،

     2-3 احراز توانمندی علمی مطابق مقررات وزارت

     ثبت نظر
   • ماده 4.

     هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و به انتخاب موسسسه یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایان دوره است.

     ثبت نظر
    • تبصره:
     • در ارائه دروس دوره تابستان، دروس مهارتی اولویت دارند.

      ثبت نظر
   • ماده 5.

     آموزش در ((موسسه )) مبتنی بر نظام واحدی است.

     ثبت نظر
   • ماده6.

     موسسه موظف است، برنامه های آموزشی و درسی مصوب شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت را برای دوره ای که پذیرش دانشجو داشته است، اجراء نماید.

     ثبت نظر
   • ماده 7.

     دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل 14 و حداکثر 20 واحد درس انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی 6 واحد است.

     ثبت نظر
    • تبصره 1:
     • اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد، در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا 24 واحد درسی را اخذ نماید.

      ثبت نظر
    • تبصره 2
     • در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند صرف نظر از معدل کل(کمتر از 10 نباشد) و مشروطی تا 24 واحد اخذ نماید.

      ثبت نظر
    • تبصره 3:
     • در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر 8 واحد درسی باقی مانده باشد، می تواند واحد های مذکور را در دوره تابستانی انتخاب نماید.

      ثبت نظر
    • تبصره 4:
     • واحدهای انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی (به جز اخرین نیمسال تحصیلی) به هر دلیلی نباید کمتر کمتر از 14 واحد درسی باشد.در صورتی که واحهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو(به تشخیص موسسه) به کمتر از 14 واحد درسی برسد، این نیمسال به عنوان یک نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود،(اما به منظور بررسی وضعیت مشروطی یا ممتازی دانشجو، نمرات واحدهای این نیمسال با نمرات دروس نیمسال بعدی دانشجو در محاسبه معدل دو نیمسال منظور خواهد شد).

      ثبت نظر
   • ماده 8:

     در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقیمانده داشته بشد، می تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.

     ثبت نظر
    • تبصره 8:
     • در صورتی که دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد نباید (با رعایت تبصره 3 ماده 7) از 8 واحد درسی تجاوز نماید.

      ثبت نظر
   • ماده 9.

     چگونگی و ترتیب ارائه کلیه دروس هر دوره با رعایت پیش نیاز(تقدم و تاخر) دروس (طبق برنامه درسی مصوب) بر عهده شورای آموزشی گروه است.

     ثبت نظر
    • ماده 9:
     • دانشجو در اخرین نیمسال تحصیلی، از رعایت مقررات مربوط به پیش نیاز (تقدم و تاخر)  دروس معاف است.

      ثبت نظر
   • ماده 10.

     تعداد واحد های جبرانی برای رشته های غیر مرتبط در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 6 واحد و برای دوره های کارشناسی حداکثر 10 واحد می باشد.نمره دروس جبرانی در معدل نیمسال و کل محاسبه می شود.

     ثبت نظر
   • ماده 11.

     تحصیل دانشجو در هر زمان و فقط در یک دوره و یک رشته تحصیلی امکان پذیر است.

     ثبت نظر
    • تبصره:
     • تحصیل همزمان دانشجویان برگزیده علمی تابع ضوابط مصوب وزارت است.

      ثبت نظر
   • ماده 12.

     برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم درباره موارد حذف، اضافه و حذف اضطراری دروس بر عهده شورای آموزشی موسسه است.

     ثبت نظر
    • تبصره:
     • در شرایط خاص:حذف کلیه دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید شورای آموزشی موسسه تاقبل از شروع امتحانات امکان پذیر است.

      ثبت نظر
   • ماده 13.

     حداکثر مدت مجاز تحصیل دردوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 2/5 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته 5(پنج) سال است.

     ثبت نظر
   • ماده 14.

     گروه آموزشی موظف است برای هدایت علمی و فرهنگی دانشجو از بدو ورود یکی از اعضای هئیت علمی را به عنوان استاد راهنمای تحصیلی تعیین و علام نماید.

     ثبت نظر
   • ماده 15.

     حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • اگر دانشجو در درسی بیش از 3/16 جلسات و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشد، با تشخیص شورای آموزشی موسسه، آن درس حذف می شود.

      ثبت نظر
   • ماده 16.

     ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس بر اساس حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف آموزشی- پژوهشی و نتایج امتحانات میان نیمسال و پایان نیمسال انجام می گیرد.

     ثبت نظر
    • تبصره 1:
     • مرجع ارزیابی دانشجو در هر درس، مدرس آن درس است.

      ثبت نظر
    • تبصره 2:
     • برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس نظری، الزامی است.

      ثبت نظر
   • ماده 16.

     ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درذس بر اساس حضور و فعالیت در کلاس، انجام  تکالیف آموزشی -پژوهشی و نتایج امتحانات میان نیمسال و پایان نیمسال انجام می گیرد.

     ثبت نظر
   • ماده 17.

     معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است که به صورت عددی از صفر تا بیست (20-0) می باشد.

     ثبت نظر
    • تبصره1:
     • مدرس هر درس موظف است، گزارش نمره ارزیابی نهایی درس دانشجویان را ظرف مدت 10 روز از تاریخ برگزاری امتحان پایان نیمسال آن درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط اعلام نماید.

      ثبت نظر
    • تبصره 2:
     • دانشجویی که به نمره ارزیابی درس ، تقاضای تجدید نظر داشته باشد ، می تواند ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام نمره، تقاضای تجدید نظر کتبی خود را به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط تسلیم کند. مدرس هر درس نیز موظف است، ظرف مدت یک هفته ، از تاریخ دریافت تقاضای تجدید نظر دانشجویان، به اعتراضات دانشجویان رسیدگی و اشتباهات احتمالی را برطرف و نمره قطعی را به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط اعلام کند.

      ثبت نظر
    • تبصره 3:
     • نمرات دروس تمرین دبیری، کارآموزی، کارورزی، عملیات صحرای، کارز در عرصه و دروسی که در برنامه درسی مصوب توام با تکلیف پژوهشی ارائه می شود، در صورتی که به تشخیص مدرس و تایید گروه آموزشی مربوط، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می شود. نمره ناتمام باید حداکثر ظرف مدت چهل و پنج(45) روز از تاریخ پایان امتحانات، با رعایت مهلت های مذکور در تبصره 2 این ماده به نمره قطعی تبدیل شود.

      ثبت نظر
    • تبصره4:
     • نمره درس پس از قطعی شدن، غیر قابل تغییر است.

      ثبت نظر
    • تبصره 5:
     • مدرس موظف است ، برگه های امتحانی هر درس را به عنوان سابقه درس، حداقل تا دو نیمسال تحصیلی بعد نگهداری نماید.

      ثبت نظر
   • ماده 18.

     حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است و معدل نمرات  دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد.

     ثبت نظر
    • تبصره:
     • دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکندف چنانچه در نیمسال های بعدی دروس فوق دروس فوق را با حداقل نمره 14 بگذارند، نمره قبلی از کارنامه دانشجو حذف می شود و در معدل نیمسال فوق و کل محاسبه نخواهد شد.

      ثبت نظر
   • ماده 19.

     چنانچه معدل نمرات هر نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود. دانشجوی مشروط ، در نیمسال بعد(جز در آخرین نیمسال تحصیلی) حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد.

     ثبت نظر
   • ماده 20.

     حداکثر نیمسال های مشروطی مجاز در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشتاسی پیوسته 3 نیمسال اعم از متوالی یا متناوب است.در مواردی که معدل کل دانشجو 12 یا بالاتر باشد، در سقف سنوات مجاز می تواند تا زمانی که در نیمسال  های بعدی مشروط نشود، به تحصیل ادامه دهد، در غیر اینصورت ، از تحصیل محروم می شود.

     ثبت نظر
   • ماده 21.

     دانشجو می تواند در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

     ثبت نظر
    • تبصره1:
     • موسسه می تواند با رعایت سقف مدت مجاز تحصیل دانشجو، نسبت به صدور مرخصی تحصیلی وی تصمیم بگیرد.

      ثبت نظر
    • تبصره2:
     • حداکثر مدت مجاز مرخصی زایمان دانشجو دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

      ثبت نظر
    • تبصره3:
     • مدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجو، در صورت تایید پزشک معتمد موسسه و شورای آموزشی، دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

      ثبت نظر
   • ماده 22.

     دانشجویان مشمول تحصیل رایگان، در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف درس، برای انتخاب مجددآن درس، موظف به پرداخت هزینه مربوط تعرفه مصوب هستند.

     ثبت نظر
   • ماده 23.

     عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی(بدون کسب اجازه از موسسه) انصراف از تحصیل محسوب می شود.

     ثبت نظر
    • تبصره:
     • تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده شورای آموزشی موسسه است.

      ثبت نظر
   • ماده 24.

     دانشجوی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشد، باید درخواست انصراف خود را به اداره آموزش موسسه تسلیم کند. این دانشجو مجاز است، تا شروع نیمسال بعدی، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. در غیر اینصورت ، پس از انضای این معلت ، حکم انصراف وی از تحصیل صادر می شود.

     ثبت نظر
   • ماده 25.

     دانشجوی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصلی در آن گروه آزمایشی یا در یک گروه آزمایشی دیگر و در همان موسسه تغییر رشته یا گرایش دهدک

     الف)وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در همان موسسه

     ب)کمتر نبودن نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره کشوری آن رشته یا گرایش در موسسه(در سال پذیرش)

     ج)امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات مجاز باقیمانده

     د)موافقت گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی موسسه

     ثبت نظر
    • تبصره:
     • دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط برای یکبار میتواند با رعایت شرایط فوق، تغییر رشته یا گرایش دهد.

      ثبت نظر
   • ماده 26.

     تغییر رشته در دوره کارشناسی ناپیوسته ممنوع است، اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذکر شده در ماده 25 امکان پذیر است.

     ثبت نظر
   • ماده 27.

     میهمانی و انتقال دانشجو مطابق آیین نامه میهمالنی و انتقال دانشجویان دو.ره های کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی مصوب وزارت (ابلاغیه شماره /18503 و مورخ 89/7/10 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن) میسر می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 28.

     انتقال توام با تغییر رشته یا گرایشف مشروط به احراز همزمان شرایط تغییر رشته یا گرایش و انتقال(موضوع مواد 25،26،و 27) و با توافق موسسات  مبدا و مقصد تنها برای یک بار امکان پذیر است.

     ثبت نظر
   • ماده 29.

     دروسی که دانشجو در رشته یا گایش قبلی گذرانده است، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید، اشتراک محتوایی(طبق برنامه درسی مصوب) داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس کمتر از 12 نباشد. در این صورت ، فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقی می ماند.

     ثبت نظر
   • ماده 30.

     تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو ، روزی است که آخرین نمره قطعی درس دانشجو در آموزش موسسه ثبت می شود.

     ثبت نظر
   • ماده 31.

     به دانشجویی که کلیه واحد های درسی دوره را با میانگین حداقل 12 گذرانده باشد.حسب مورد مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ناپیوسته ارائه می شود.

     ثبت نظر
   • ماده 32.

     در صورتی که تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته ، برابر یا بیشتر از واحدهای مورد نیاز دوره کاردانی با معل نمره 12 یا بالاتر باشد، می تواند مدرک کاردانی در همان رشته دریافت کند. در غیر این صورت ، به دانشجوی مذکور و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی، فقط یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده با درج نمراتو معدل کل داده خواهد شد.

     ثبت نظر
    • تبصره 1:
     • در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز برای دوره کاردانی را گذرانده باشد، موسسه می تواند دروسی را که دانشجو با نمره 12 یا بالاتر گذرانده است، ملک سنجش مدرک کاردانی قرار دهد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2:
     • صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن موسسه محل تحصیل دانشجو انجام می گیرد.

      ثبت نظر
   • ماده 33.

     این آیین نامه حاوی اصول و ضوابط کلی حاکم بر دوره کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته است و موسسه موظف است شیوه نامه های اجرایی مربوط را صرفا در چارچوب مفاد آیین نامه تدوین و ضمن اطلاع رسانی اجرا نماید.

     ثبت نظر
   • ماده 34.

     هر گونه تفسیر مفاد این آین نامه و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت آموزشی  وزارت است.

     ثبت نظر
   • ماده 35.

     این آیین نامه در 25 ماده و 26 تبصره در جلسه 803 مورخ 91/5/8 به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1391-92 به بعد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن لغو و بلااثر اعلام می شود.

     ثبت نظر

ثبت نظر
"اگر پیشنهاد یا ملاحظه خاصی برای بهبود یا اصلاح این ماده یا تبصره در ویرایشهای بعدی دارید در این بخش ذکر فرمایید."
     
سوالات متداول این سند