نتایج جستجو

جستجوی برای استعدادهای درخشان شامل 7 نتیجه بود.

آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۳(منسوخ)

UB-EDU-R00

شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه بیرجند

UB-EDU-R97

آیین نامه حمایت از فعالیت های کیفیت بخشی آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند(منسوخ)

UB-EDU-R9901/Rev01

شیوه نامه برگزاری مسابقات علمی دانشجویی و دانش آموزی دانشگاه بیرجند(منسوخ)

EDU_T03_v1

آیین نامه شناسایی و توانمندسازی دانشجویان ممتاز دانشگاه بیرجند(منسوخ)

E-To2_v1

آيين نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-95 و پس از آن(منسوخ)

0

شیوه نامه اجرایی آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان(منسوخ)

EDU_T03_v1