صاحب سند : آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرجع تصویب کننده : وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

مخاطب : دانشجوی دکتری-مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی

زمان تصویب - زمان ابلاغ : 1394/11/24 - 1394/11/24

بازه اثرگذاری : 1394/11/24 -- 1400/12/29

سند مرتبط قبلی: ندارد

سند مرتبط بعدی: ندارد

اطلاعات سند
تعداد بازدید
0
تعداد دریافت
0


آيين نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-95 و پس از آن


 • آيين نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-95 و پس از آن
  • متن آیین نامه :
   • مقدمه :

     به استناد بند 12 ماده 3 آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 1393/7/28) این آیین نامه تدوین و به اجرا گذاشته می شود:

     ثبت نظر
  • بخش اول ) اهداف و تعاریف :
   • ماده 1) هدف از تدوین آیین نامه :

     هدف از تدوین اين آيين نامه تعيين چارچوبی برای اجرای صحيح دوره دکتری تخصصی در تمامی زير نظام های آموزش عالی است.

     ثبت نظر
   • ماده 2 ) تعاریف :

     در اين آيين نامه و براي رعايت اختصار، تعاريف زير استفاده شده است.
     2-1) وزارت : وزارت علوم، تحقيقات و فناوری است.
     2-2) مؤسسه : دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غيردولتی است که دارای مجوز پذيرش دانشجوی دوره دکتری از وزارت هستند.
     2-3) آموزش رايگان : نظام آموزش عالی که دانشجويان بدون پرداخت شهريه و صرفاً با سپردن تعهد خدمت، تحصيل کنند.
     2-4) شورا : شورای عالی برنامه ريزی آموزشی وزارت است.
     2-5) دانشجو : فردی است که در يکی از رشته های دوره تحصيلی دکتری تخصصی، برابر ضوابط معين پذيرفته شود و در آن دوره ثبت نام کند و به تحصيل اشتغال ورزد.
     2-6) دانش آموخته : فردی است که يکی از دوره های تحصيلی آموزش عالی را با موفقيت به پايان رسانده و برابر ضوابط معين، مدرک تحصيلی آن دوره را دريافت کرده است.
     2-7) مرخصي تحصيلی : مدت زمان مشخصی است که دانشجو، برابر ضوابط معين و به طور موقت به تحصيل اشتغال ندارد.
     2-8) انصراف تحصيلی : فرآيندی است که در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تحصيل خودداری کند.
     2-9) آموزش حضوری : شيوه ای از آموزش است که دانشجو در آن، تمام تحصيل خود را به صورت تمام وقت انجام می دهد.
     2-10) ارزيابی جامع : آزمونی تخصصی است که پس از گذراندن واحدهای دوره آموزشی، با هدف ارزشيابی توانمندی های آموزشی و پژوهشی دانشجو برگزار می شود.
     2-11) مدرس : عضو هيأت علمی و يا کسانی که صلاحيت تدريس آنها به تأييد مؤسسه رسيده باشد.
     2-12) رشته تحصيلی : يکی از حوزه های تخصصی علوم براساس تقسيم بندی وزارت است.
     2-13) برنامه درسی : مجموعه به هم پيوسته ای از دروس و فعاليت های هر رشته تحصيلی است که اهداف مشخصی را دنبال می کند.
     2-14) واحد درسی : دانش يا مهارت هايی است که برای يادگيری دانشجو در طول يک نيمسال تحصيلی يا زمان معادل آن در نظر گرفته می شود.
     2-15) گروه آموزشی : مجموعه ای متشکل از تعدادی عضو هيأت علمی که دارای تخصص مشابه در يک رشته علمی هستند.
     2-16) دوره دکتری تخصصی : دوره تحصيلی که پس از دوره کارشناسی ارشد يا دکتری حرفه ای آغاز می شود و دانشجو طبق برنامه درسی مصوب، مدرک دکتری دريافت می کند.
     2-17) رساله : گزارش مکتوب حاصل از يک فعاليت پژوهشی دانشجوی دوره دکتری تخصصی است که در يک زمينه مشخص از يک رشته تحصيلی و با راهنمایی استاد/استادان راهنما و استاد/استادان مشاور تدوين می شود.
     2-18) هيأت داوران : مجموعه ای متشکل از اعضای هيأت علمی و يا متخصصان حرفه ای است که مسئوليت ارزيابی رساله دانشجو را برعهده دارند.
     2-19) متخصصان حرفه ای : صاحب نظران يا کارشناسان باتجربه غيرهيأت علمی در ساير بخشهای جامعه هستند که دارای مهارت و صلاحيت حرفه ای به تأييد مؤسسه هستند.
     2-20) استاد راهنما : يکی از اعضای هيأت علمی دارای مدرک دکتری تخصصی است که مسئوليت راهنمايی دانشجو را در طول دوره دکتری به عهده دارد.
     2-21) استاد مشاور : يکی از اعضای هيأت علمی دارای مدرک دکتری تخصصی يا متخصصان حرفه ای است که مسئوليت مشاوره دانشجو را در انجام رساله به عهده دارد.
     2-22) دوره بين المللی : هر يک از دوره های تخصصی دکتری است که براساس ضوابط مصوب وزارت و با مشارکت مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی غيرايرانی برگزار می شود.

     ثبت نظر
  • بخش دوم ) شرایط و ضوابط پذیرش :
   • ماده 3 ) شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دوره :

     شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دوره دکتری تخصصی عبارتند از :
     1) دارا بودن مدرک رسمی پايان دوره کارشناسی ارشد اعم از پيوسته، ناپيوسته يا دکتری حرفه ای مورد تأييد وزارتخانه های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
     2) داشتن صلاحيت های علمی ورود به مؤسسه برابر ضوابط معين
     3) داشتن صلاحيت های عمومی ورود به مؤسسه برابر ضوابط معين
     4) احراز توانايی در زبان خارجی، طبق شيوه نامه مصوب مؤسسه
      

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • پذیرش دانشجوی مشمول مقررات استعدادهای درخشان، طبق مصوبات شورای هدايت استعدادهای درخشان وزارت و پذيرش داوطلبان خارجی طبق مصوبات مراجع ذیربط  انجام می شود.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • دانشجوی دوره دکتری تخصصی مؤسسه خارج می تواند طبق آيين نامه انتقال دانشجويان خارج به داخل ، مصوب وزارت به يکي از مؤسسه های داخل منتقل شود.

      ثبت نظر
   • ماده 4 ) مدت مجاز بهره مندی از آموزش رایگان :

     آموزش رايگان برای هر دانشجو در دوره تحصيلی دکتری تخصصی صرفاً يک بار امکان پذير است.

     ثبت نظر
   • ماده 5 ) منع تحصیل همزمان در دوره های تحصیلی :

     تحصیل در دوره دکتری تخصصی به صورت تمام وقت است. همچنین تحصیل همزمان دانشجوی این دوره در همان دوره یا سایر دوره های تحصیلی ممنوع است.

     ثبت نظر
   • ماده 6 ) ممنوعیت تغییررشته و انتقال در دوره دکتری :

     تغيير رشته و انتقال دانشجوی دوره دکتری تخصصی در همان مؤسسه يا ساير مؤسسه ها اعم از دولتی و غيردولتی ، ممنوع است.

     ثبت نظر
  • بخش سوم ) ضوابط و مقررات آموزشی :
   • ماده 7 ) اجرای برنامه درسی مصوب دوره :

     مؤسسه موظف است، برنامه درسی مصوب را برای دوره ای که در آن با مجوز وزارت دانشجو پذيرفته است، اجرا کند.

     ثبت نظر
   • ماده 8 ) آموزش مبتنی بر نظام واحدی :

     آموزش در دوره دکتری تخصصی در موسسه مبتنی بر نظام واحدی انجام می شود.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • هر نيمسال تحصيلی 18 هفته، شامل 16 هفته آموزش و 2 هفته ارزشيابی پايان نيمسال است.

      ثبت نظر
   • ماده 9 ) مدت مجاز تحصیل :

     مدت تحصيل در دوره دکتری تخصصی، حداقل شش نيمسال تحصيلی و حداکثر هشت نيمسال تحصيلی است.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، موسسه اختيار دارد به پيشنهاد استاد راهنما ، مدت تحصيل را حداکثر تا دو نيمسال تحصيلی افزايش دهد. برای دانشجوی مشمول آموزش رايگان، تحصيل در نيمسال اول کماکان به صورت رايگان اما در نيمسال دوم منوط به پرداخت هزينه ثابت است که طبق تعرفه هيأت امنا تعيين و طبق شيوه نامه مصوب مؤسسه دريافت می شود. چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود، پرونده وی برای تصميم گيری در خصوص ادامه تحصيل به کميسيون موارد خاص مؤسسه ارجاع می شود.

      ثبت نظر
   • ماده 10 ) تعداد واحدهای درسی دوره :

     تعداد واحدهای درسی در دوره دکتری تخصصی 36 واحد است که از اين تعداد، 12 تا 18 واحد آموزشی و 18 تا 24 واحد پژوهشی است که در برنامه درسی هر رشته تحصيلی لحاظ می شود.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • دانشجو در هر نيمسال تحصيلی لازم است حداقل 6 و حداکثر 10 واحد درسی انتخاب کند.

      ثبت نظر
   • ماده 11 ) حداقل نمره قبولی و میانگین کل نمرات دوره :

     حداقل نمره قبولی در هر درس 14 از 20 و ميانگين کل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی 16 از 20 است.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • چنانچه ميانگين کل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی کمتر از 16 باشد، دانشجو موظف است با نظر استاد راهنما و تأييد گروه، فقط در يک نيمسال تحصيلی دروسی را برای ترميم ميانگين کل اخذ کند و با موفقيت بگذراند و در غير اين صورت از ادامه تحصيل محروم می شود.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • محاسبه ميانگين کل نمرات دانشجو صرفاً براساس آخرين نمره قبولی وی انجام می شود.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • دانشجوی مشمول آموزش رايگان، در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس يا حذف غيرموجه آن، موظف است برای انتخاب مجدد همان درس يا درس جايگزين، هزينه مربوط به آن را براساس تعرفه مصوب هيأت امناء مؤسسه پرداخت کند.

      ثبت نظر
   • ماده 12 ) ملاک ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو :

     ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانشجو در هر درس، از سوی مدرس (مدرسان) آن درس و براساس حضور و فعاليت در کلاس، انجام تکاليف و نتايج آزمون کتبی مرحله ای و پايانی برای دروس نظری و نظری - عملی در هر نيمسال تحصيلی صورت می پذيرد و بر مبنای عددی از صفر تا بيست تعيين می شود.

     ثبت نظر
   • ماده 13 ) غیبت سه شانزدهم درس :

     چنانچه دانشجو در طول نيمسال تحصيلی در يک درس، بيش از سه شانزدهم کلاسهای يک درس يا در جلسه امتحان پايان نيمسال آن درس غيبت کند، اين غيبت غيرموجه تلقی شده و آن درس حذف می شود. در اين صورت رعايت حداقل شش واحد در طول نيمسال برای دانشجو الزامی نيست ولی نيمسال مذکور، به عنوان يک نيمسال کامل جزو مدت مجاز دوره تحصيلی وی محسوب می شود.

     ثبت نظر
   • ماده 14 ) شرط ورود به مرحله ارزیابی جامع :

     برای ورود به مرحله ارزیابی جامع ، کسب میانگین کل حداقل 16 از تمام واحدهای آموزشی دوره الزامی است.

     ثبت نظر
   • ماده 15 ) حداقل نمره قبولی و مدت مجاز شرکت در آزمون ارزیابی جامع :

     حداقل نمره قبولی در ارزیابی جامع 16 است. در غیر این صورت دانشجو مجاز است ، صرفاً یک با دیگر، در ارزیابی جامع شرکت کند و آن را با موفقیت بگذراند و الا پرونده دانشجو برای تصمیم گیری در خصوص امکان شرکت مجدد در ارزیابی جامع به کمیسیون موارد خاص موسسه ارجاع می شود.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • نحوه اجرای ارزیابی جامع که به منظور توانمندی های آموزشی و پژوهشی دانشجو انجام می شود، طبق شیوه نامه مصوب موسسه خواهد بود.

      ثبت نظر
  • بخش چهارم ) ضوابط و مقررات پژوهشی :
   • ماده 16 ) شرط لازم برای شروع فعالیتهای پژوهشی دوره :

     گذراندن موفقيت آميز ارزيابی جامع و تصويب طرح پیشنهادی رساله در گروه آموزشی، شرط لازم برای شروع فعاليتهای پژوهشی در دوره دکتری تخصصی است.

     ثبت نظر
   • ماده 17 ) ملاک انتخاب استاد راهنمای اصلی :

     دانشجوی دوره دکتری تخصصی مجاز است علاوه بر استاد راهنمای اصلی، استاد راهنمای دوم نيز داشته باشد. استاد راهنمای اصلی به درخواست دانشجو و از ميان اعضای هيأت علمی مؤسسه محل تحصيل و با مرتبه علمی حداقل استادياری و با تأييد گروه آموزشی تعيين می شود.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • داشتن حداقل سه سال سابقه تدريس در دوره تحصيلات تکميلی و راهنمایی حداقل دو دانشجوی کارشناسی ارشد برای استاد راهنما با مرتبه استادياری ضروری است.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنمای دوم (داخل یا خارج از موسسه) طبق شیوه نامه مصوب موسسه انجام می شود.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • انتخاب استاد/استادان مشاور، به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه آموزشی، از بين اعضای هيأت علمی يا متخصصان حرفه ای مرتبط با رشته تحصيلی دانشجو امکان پذير است.

      ثبت نظر
   • ماده 18 ) استفاده از فرصت تحقیقاتی در زمان تدوین رساله :

     دانشجو مجاز است در زمان تدوين رساله دکتری و برای ادامه فعاليتهای پژوهشی خود، طبق آيين نامه مصوب وزارت در مدت مجاز تحصيلی با عنوان فرصت تحقيقاتی به يکی از مؤسسه های آموزش عالی داخلی يا خارجی سفر کند.

     ثبت نظر
   • ماد 19 ) ملاک دفاع از رساله در حضور هيأت داوران :

     دانشجو پس از تدوين رساله به شرط کفايت دستاوردهای علمی و چاپ يک مقاله علمی - پژوهشی مستخرج از رساله، با تأييد استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هيأت داوران از رساله خود دفاع کند.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • هيأت داوران متشکل از تعداد سه عضو هيأت علمی (علاوه بر استادان راهنما و مشاور) با حداقل مرتبه استادياری هستند که يک عضو از داخل و دو عضو نیز از خارج از گروه آموزشی انتخاب می شوند. یکی از داوران خارجی می تواند از متخصصان حرفه ای انتخاب شود .

       

      ثبت نظر
   • ماده 20 ) نحوه محاسبه و ارزشیابی نمره رساله :

     نمره رساله در ميانگين کل محاسبه نمی شود و ارزشيابی آن به شرح زير انجام می شود:
     1) مردود (کمتر از 16)
     2) قبول با درجه خوب (16 تا 17/99)
     3) قبول با درجه خيلی خوب (18 تا 18/99)
     4) قبول با درجه عالی (19 تا 20)
      

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • چنانچه ارزشيابی رساله مردود اعلام شود، با تأييد هيأت داوران، حداکثر يک نيمسال در سقف مدت مجاز تحصيل به دانشجو اجازه داده می شود تا دوباره در جلسه دفاع شرکت و از رساله خود دفاع کند.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • دانشجويی که در فرصت تعيين شده نتواند از رساله خود با درجه قبولی دفاع کند، فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطا می شود.

      ثبت نظر
   • ماده 21 ) تاریخ دانش آموختگی :

     تاريخ دانش آموختگی، روز دفاع و کسب درجه قبولی از رساله است.

     ثبت نظر
  • بخش پنجم ) ضوابط و مقررات نظارت بر اجرای آیین نامه :
   • ماده 22 ) تخلف علمی در حین تدوین رساله :

     چنانچه دانشجو در حين تدوين رساله اقدام به تخلف علمی (دستبرد ادبی، جعل، تقلب، رونوشت برداری) کند و اين موضوع طبق شیوه نامه مصوب موسسه برای موسسه اثبات شود، مطابق با قوانين و آيين نامه ها و دستورالعمل های مصوب اقدام خواهد شد.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام رساله، منجر به ابطال مدرک تحصيلی وی خواهد شد.

      ثبت نظر
   • ماده 23 ) اجرای کلیه ضوابط براساس شیوه نامه مصوب موسسه :

     ضوابط مربوط به بررسی و تصویب طرح پیشنهادی برای انجام رساله دکتری، حذف تموم دروس یک نیمسال تحصیلی، حضوروغیاب دانشجو، مرخصی تحصیلی، انصراف از تحصیل، تقویم آموزشی، چگونگی ثبت و اعلام نمره، تصمیم گیری در موارد خاص و سایر موارد اجرایی این آیین نامه براساس شیوه نامه اجرایی مصوب موسسه و اصول مندرج در این آیین نامه انجام می شود.

     ثبت نظر
   • ماده 24 ) مسئول حسن اجرای آیین نامه و پاسخگویی قانونی :

     مسئوليت حسن اجرای اين آيين نامه و پاسخگويی قانونی مترتب بر آن، برعهده مؤسسه است.

     ثبت نظر
   • ماده 25 ) مسئول نظارت بر حسن اجرا و تفسیر مفاد آیین نامه :

     نظارت بر حسن اجرا و تفسير مفاد اين آيين نامه برعهده معاونت آموزشی وزارت است.

     ثبت نظر
   • ماده 26 ) تاریخ تصویب و تعداد ماده و تبصره آیین نامه :

     اين آيين نامه مشتمل بر یک مقدمه، 26 ماده و 15 تبصره در جلسه شماره 871 مورخ 1394/11/24 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به تصويب رسيد و اجرای آن برای دانشجويان ورودی سال تحصيلی 96-1395 و پس از آن الزامی است.

     ثبت نظر

ثبت نظر
"اگر پیشنهاد یا ملاحظه خاصی برای بهبود یا اصلاح این ماده یا تبصره در ویرایشهای بعدی دارید در این بخش ذکر فرمایید."
     
سوالات متداول این سند