نتایج جستجو

جستجوی برای ارزیابی جامع شامل 4 نتیجه بود.

آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۳(منسوخ)

UB-EDU-R00

شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه بیرجند

UB-EDU-R97

آيين نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-95 و پس از آن(منسوخ)

0

آيين نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹0-89 و پس از آن(منسوخ)

0