نتایج جستجو

جستجوی برای دانش آموختگان شامل 4 نتیجه بود.

آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۳(منسوخ)

UB-EDU-R00

دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان(منسوخ)

UB-EDU-G96

شیوه نامه برگزاری مسابقات علمی دانشجویی و دانش آموزی دانشگاه بیرجند(منسوخ)

EDU_T03_v1

آيين نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹0-89 و پس از آن(منسوخ)

0