صاحب سند : آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرجع تصویب کننده : وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

مخاطب : مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی

زمان تصویب - زمان ابلاغ : 1400/01/01 - 1398/10/25

بازه اثرگذاری : 1398/09/20 -- 1401/12/29

سند مرتبط قبلی: ندارد

سند مرتبط بعدی: ندارد

اطلاعات سند
تعداد بازدید
0
تعداد دریافت
0


پیوست شماره یک هیات امنا 98/10/25 - (موضوع مصوبه اول)

این دستورالعمل به‌ منظور ارزیابی صحیح فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و اتخاذ رویه ای واحد در اجرای مقررات و کمک به بهبود کیفیت علمی دانشگاه و در چارچوب آیین‌ نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تدوین گردیده است.


 • آئین نامه اعطای پایه ترفیع سالانه به اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند
  • متن آیین نامه
   • اختصارات :

     عضو: منظور عضو هیأت علمی با وضعیت استخدامی رسمی و پیمانی می باشد.
     کمیته: منظور کمیته ترفیعات دانشگاه می باشد که متشکل از رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاون پژوهشی است.
     آیین‌ نامه: منظور آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شماره 15/273298 مورخ 1390/12/27 و اصلاحیه‌های آن است.

     ثبت نظر
  • ماده 1: شرایط دریافت پایه استحقاقی
   • 1-1) شرایط دریافت پایه استحقاقی برای عضو شاغل تمام وقت :

     به عضو شاغل تمام‌ وقت با یک سال خدمت علمی آموزشی و پژوهشی قابل ‌قبول و کسب حداقل امتیاز لازم براساس این دستورالعمل و تأیید کمیته، یک‌ پایه ترفیع استحقاقی اعطا می گردد.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • هر دو سال خدمت عضو نیمه‌ حضوری یا نیمه‌ وقت برای دریافت پایه ترفیع، معادل یک سال خدمت عضو تمام‌ وقت تلقی می گردد.

      ثبت نظر
   • 2-1) شروط لازم برای بررسی اعطای پایه سالانه :

     شرط لازم برای بررسی اعطای پایه سالانه، حضور تمام‌ وقت در دانشگاه به اندازة 40 ساعت در هفته، نظم در حضور و انجام تکالیف محوله طبق آیین‌ نامه است که باید توسط مدیرگروه آموزشی و رئیس دانشکده تأیید شود.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • بروز بودن صفحه‌ ی شخصی عضو (فارسی و انگلیسی)، شرط طرح پرونده ترفیع سالانه در کمیته است.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • هرگونه همکاری عضو، به‌ صورت تمام‌ وقت یا نیمه‌ وقت با سایر نهادها، سازمان ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی صرفاً با اخذ مجوز از دانشگاه و براساس ضوابط و مقررات مربوطه امکان پذیر است.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • عضوی که به سازمان ها و دستگاه های اجرایی غیرآموزشی مأمور می شود (به‌ استثناء مشمولین بند 4-1 این آیین‌ نامه) تنها در صورت حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و کسب امتیازات لازم براساس این دستورالعمل، پایه دریافت خواهد کرد.

      ثبت نظر
    • تبصره 4 :
     • ترفیع سالانه عضوی که بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مؤسسه دیگری (غیر از مؤسسات آموزش عالی) مأمور به خدمت می شود، حسب مورد و براساس نوع فعالیت در کمیته ترفیعات دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم گیری می شود.

      ثبت نظر
    • تبصره 5 :
     • ترفیع سالانه عضوی که با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مؤسسات آموزش عالی مأمور به خدمت می‌ شود؛ در صورت کسب امتیازات لازم امکان‌ پذیر است.

      ثبت نظر
   • 3-1) فعالیت های آموزشی :

     تدریس عضو حداقل به‌ اندازه‌ ی واحد موظف و کسب میانگین نمره‌ ی بیشتر از 16 از کیفیت تدریس در دو نیمسال مربوطه، از شرایط موردنیاز برای دریافت پایة سالانه است.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • کمبود امتیازات آموزشی، از واحد راهنمایی و مشاوره پایان‌ نامه و رساله تحصیلات تکمیلی، قابل جبران است. بدیهی است درصورتی‌ که امتیازات پایان‏ نامه و رساله به‌عنوان جبران کمبود امتیازات آموزشی استفاده شود، امتیاز پژوهشی به همان کار تعلق نمی ‏گیرد.

      ثبت نظر
   • 4-1) فعالیت های پژوهشی :

     1-4-1) حداقل امتیاز سالانه پژوهشی به شرح زیر است:

     مرتبه مربی استادیار دانشیار استاد
     امتیاز سالانه 3 6 7 8

     2-4-1) عضو با مرتبه استادیار به بالا دارای دانشجوی تحصیلات تکمیلی درصورتی‌ که در دو سال متوالی مقاله علمی - پژوهشی دارای نمایه خارجی یا داخلی معتبر وزارتین ارائه ننماید، از دریافت ترفیع سالانه سنوات بعد تا زمان ارائه مقاله محروم می گردد. برای سایر اعضای هیأت علمی با مرتبه استادیار به بالا که فاقد دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستند، این مدت، سه سال می باشد.

     3-4-1) صرفاً امتیازات ناشی از بند 1 (مقالات علمی پژوهشی)، ردیف 2 بند 9 (گزارش علمی طرح‌های پژوهشی خارج از مؤسسه)، بند 12 (منحصراً تألیف و تصنیف کتاب) و بند 8 (موارد ده گانه اشاره شده در آیین نامه ارتقا) می تواند ذخیره شود.

     4-4-1) امتیاز اعضای هیأت علمی پژوهشی، از محل فعالیت های آموزشی، حداقل یک‌ دوم امتیاز هیأت علمی آموزشی و از محل فعالیت های پژوهشی، حداقل 2 برابر اعضای هیأت علمی آموزشی است.

     ثبت نظر
    • تبصره (1-4-2) :
     • در صورتی‌ که عضو پس از انقضای دوره 3 یا 4 ساله ی مذکور، مقاله علمی - پژوهشی معتبر دارای نمایه داخلی یا خارجی ارائه نماید منجر به اعطای پایه سال های محروم شده ی گذشته نمی شود، ولی امتیاز مربوطه برای سنوات بعدی لحاظ می گردد.

      ثبت نظر
    • تبصره (1-4-3) :
     • اعطاء ترفیع با استفاده از ذخیره ی امتیاز پژوهشی، برای عضو هیأت علمی رسمی حداکثر برای سه سال بعد از آن امکان‌ پذیر است و عضو هیأت علمی برای ترفیع سال چهارم بایستی امتیاز لازم را کسب نماید.

      ثبت نظر
    • تبصره 1 (1-4-1) :
     • برای اعضای هیأت علمی دارای مرتبه استادیاری به بالا که دانشجوی تحصیلات تکمیلی ندارند، 80 درصد امتیازات جدول فوق ملاک ارتقاء قرار می گیرد. چنانچه در اختیار نداشتن دانشجوی تحصیلات تکمیلی ناشی از ضعف علمی به تشخیص گروه باشد؛ از شمول این تبصره خارج است.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 (1-4-1) :
     • می بایست حداقل 50 درصد امتیازات کسب شده از امتیازات مندرج در جدول بند 1-4-1 این دستورالعمل از پژوهش های اصیل ذیل کسب شود:
      1) مقاله علمی پژوهشی یا علمی ترویجی
      2) مقاله کامل همایشی (حداکثر 30 درصد امتیازات جدول بند 1-4-1)
      3) طرح پژوهشی و فناوری
      4) اختراع یا اکتشاف
      5) تولید دانش فنی و تجاری سازی فناوری
      6) تألیف و تصنیف کتاب
      7) اثر بدیع و ارزنده هنری
       

      ثبت نظر
   • 5-1) اقدام کمیته ترفیعات در صورت عدم رضایت از عملکرد عضو هیأت علمی :

     در صورتی که دانشگاه حسب گزارش دانشکده مربوطه از عملکرد عضو هیأت علمی از نظر میزان حضور، نظم و انضباط آموزشی (موضوع بند 1 جدول 2-1 آیین نامه ارتقا)، مسئولیت پذیری سازمانی و موارد مشابه دیگر رضایت نداشته باشد، کمیته ترفیعات می تواند صرف نظر از امتیازات کسب شده از بند 1-4-1، با اعطای پایه به عضو موافقت ننماید.

     ثبت نظر
  • ماده 2 : روش امتیازدهی
   • ماده 2 :

     ملاک در نحوه امتیازدهی به فعالیت های آموزشی و پژوهشی براساس آخرین آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی و آخرین مصوبات هیأت ممیزه دانشگاه بیرجند است.

     ثبت نظر
  • ماده 3 : فرآیند دریافت پایه استحقاقی
   • 1-3) :

     عضو می بایست قبل از موعد ترفیع خود، فرم مربوط به درخواست ترفیع سالانه را تکمیل و به همراه مستندات، جهت ثبت تاریخ و طی مراحل قانونی به دبیرخانه دانشکده تحویل دهد که پس از تأیید مدیرگروه آموزشی، درخواست وی در کمیته ترفیع دانشکده مطرح و با امضای رئیس دانشکده، حداکثر ظرف دوهفته برای بررسی و تصویب به کمیته ترفیعات دانشگاه ارسال می گردد.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • کلیه فعالیت های عضو که توسط وی در فرم درخواست اظهار می گردد، می بایست مربوط به سال استحقاق پایه باشد.

      ثبت نظر
   • 2-3) :

     در صورت عدم موافقت با اعطاء پایه، نتیجه ارزیابی ترفیع توسط کمیته به صورت کتبی به اطلاع عضو رسانده می‌ شود و در صورت اعتراض به این تصمیم، عضو می تواند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ، اعتراض کتبی خود را به کمیته تسلیم نماید و آن کمیته می بایست ظرف مدت یک ماه به اعتراض وی رسیدگی کرده و نظر قطعی را اعلام نماید.

     ثبت نظر
   • 3-3) :

     چنانچه حسب نظر کمیته، فعالیت های آموزشی و پژوهشی عضو در طی سال برای دریافت پایه سالانه کافی نباشد، امتیازات قابل ذخیره به سال بعد منتقل می شود.

     ثبت نظر
   • 4-3) :

     در سال اول خدمت، اعطای پایه مشروط به رضایت بخش بودن فعالیت های آموزشی و پژوهشی بلامانع است. در سال دوم خدمت عضو هیأت علمی، با کسب حداقل 75 درصد امتیازات لازم از بند 1-4-1 این آیین نامه، پایه سالیانه اعطا می گردد.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • چنانچه عضو به دلیل عدم ارائه مستندات در مهلت مقرر پایه نگیرد و دلایل تأخیر توسط کمیته موجه تشخیص داده شود، در سال بعد با ارائه مستندات و اخذ امتیازات مکفی در دامنه زمانی سال مورد تقاضا، علاوه بر پایه جدید، پایه معوقه را نیز دریافت خواهد کرد، اما تاریخ اجرای آن همزمان با پایه ترفیع جدید خواهد بود. اعضاء پیمانی ماده 11، از شمول این تبصره مستثنی هستند.

      ثبت نظر
  • ماده 4 : دریافت پایه برای حالات خاص
   • 1-4) :

     به عضو موضوع ماده 79 آئین نامه (متصدیان پست های سیاسی از قبیل رؤسای سه قوه، معاونان رئیس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان، ریاست صداوسیما، وزیران، معاونان وزیران، سفیران، استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شهردار تهران) ترفیع سالانه استحقاقی با درخواست متقاضی بدون نیاز به ارزیابی اعطا می شود.

     ثبت نظر
   • 2-4) :

     بورسیه‌های وزارت متبوع که در استخدام نیستند و متعهد به خدمت در دانشگاه بیرجند می باشند، پس از اتمام تحصیل و اشتغال به کار آموزشی و پژوهشی در دانشگاه به ازای هرسال تحصیل در مقطع دکتری تخصصی، از تاریخ صدور حکم رسمی متناسب با مدت تحصیل حداکثر از 3 پایه ترفیع بورس، برخوردار می شوند. در صورت تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی ماده 11، ترفیعات مدت بورس از تاریخ تبدیل وضعیت مذکور قابل اعطاء خواهد بود.

     ثبت نظر
   • 3-4) :

     اعضای پیمانی مربی که صرفاً پس از کسب حداقل 60 درصد از امتیازات لازم برای ارتقاء به مرتبه استادیاری با تأیید هیأت ممیزه ذیربط و با مجوز هیأت امنا، برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی از مأموریت آموزشی استفاده می کنند، پس از اتمام تحصیل و تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی، برای هرسال تحصیل از «یک» پایه و حداکثر «چهار» پایه، مازاد بر سقف «پنج» پایه استحقاقی مدت خدمت پیمانی برخوردار می شوند. مدت زمان کمتر از یک سال کامل (در زمان اشتغال به تحصیل)، در ترفیع سالانه پس از اشتغال به کار محاسبه و تاریخ ترفیع اصلاح خواهد شد. بدین ترتیب امتیازات لازم به‌ تناسب زمان باقی‌ مانده تا یک سال محاسبه می‌ شود.

     ثبت نظر
   • 4-4) :

     به مشمولین طرح سربازی برای دوره تعهد، به ازای هرسال خدمت قابل‌ قبول یک ‌پایه و تا سقف دو پایه با تأیید کمیته ترفیعات، از تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی و به مشمولین ماده 11 آئین نامه از تاریخ تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی ماده 11، حسب مورد تعلق می گیرد.

     ثبت نظر
   • 5-4) :

     به اعضائی که کارت پایان خدمت دارند یا گواهی انجام تعهد نظام‌ وظیفه را ارائه نمایند، در بدو استخدام یک پایه ترفیع تعلق می‏ گیرد.

     ثبت نظر
   • 6-4) :

     عضو پیمانی شاغل به کار در ازای انجام یک سال خدمت آموزشی و پژوهشی قابل‌ قبول و کسب حداقل امتیاز مندرج در این دستورالعمل از فعالیتهای صورت گرفته در همان سال، یک پایه استحقاقی تا سقف حداکثر 5 پایه در دوره پیمانی، علاوه بر پایه بدو استخدام دریافت خواهد کرد.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • تمدید قرارداد سالانه اعضای هیأت علمی پیمانی منوط به کسب حداقل امتیاز لازم براساس دستورالعمل ترفیع و موافقت رئیس دانشگاه می باشد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • مشمولین پیمانی ماده 11 آیین‌ نامه تا زمان رسیدن به بازنشستگی می‌ بایست برای اخذ ترفیع در هر سال، امتیازات لازم را کسب نمایند و محدودیت سقف پایه ندارند.

      ثبت نظر
   • 7-4) :

     عضوی که در طول یک سال حداقل امتیازات لازم برای دریافت یک پایه ترفیع سالانه را کسب ننماید، با پیشنهاد کمیته و تأیید هیأت رئیسه دانشگاه، برای سال بعد مجاز به اخذ واحد حق التدریس یا ساعات حق التحقیق بیشتر از موظف تعیین شده، نخواهد بود.

     ثبت نظر
   • 8-4) :

     درصورتی‌ که عضو رسمی طی سه سال متوالی نتواند حداقل امتیاز لازم را برای دریافت یک پایه ترفیع کسب کند، مصداق رکود علمی و عدم کفایت و صلاحیت برای ادامه عضویت در هیأت علمی شناخته‌ شده و مراتب توسط دبیر کمیته به رئیس دانشگاه اعلام می شود و رئیس دانشگاه جهت تعیین تکلیف در خصوص وضعیت عضو، موضوع را به کمیته رکود علمی ارجاع می‏نماید. درصورتی‌ که کمیته مذکور، رکود علمی عضو را محرز دانست؛ طبق ماده 109 آیین نامه با وی رفتار می شود.

     ثبت نظر
   • 9-4) :

     به عضو رسمی مأمور به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، تنها براساس گزارش پیشرفت تحصیلی سالانه وی که به تأیید دانشگاه محل تحصیل، گروه آموزشی و دانشکده محل اشتغال برسد برای هرسال تحصیل یک پایه و حداکثر 4 پایه بدون تکمیل فرم درخواست با تأیید کمیته اعطا می گردد. در خصوص مدت زمان کمتر از یک سال، به شرح مفاد بند 4-3 این آیین‌ نامه عمل خواهد شد.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • به عضو رسمی مأمور به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور پس از اخذ مدرک دکتری و شروع به کار مجدد در دانشگاه، به ازای هر سال تحصیل یک پایه و حداکثر چهار پایه از زمان شروع به کار و با تأیید کمیته اعطاء می گردد. در مورد اعضاء پیمانی، اعطاء پایه‏ های مذکور پس از تبدیل وضعیت به رسمی انجام خواهد شد.

      ثبت نظر
   • 10-4) :

     درصورتی‌ که عضو از فرصت مطالعاتی استفاده کرده باشد با ارائه گزارشی از دستاوردهای علمی، با تأیید کمیته، می تواند ترفیع سالانه خود را مشروط به کسب امتیاز پژوهشی لازم دریافت نماید.

     ثبت نظر
   • 11-4) :

     پایه های اعطا شده در دوره پیمانی پس از تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، انتقال می یابد و نیازی به احتساب سابقه ندارد. (مصوبه بند 34 صورتجلسه 96/6/25 کمیته)

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • پایه های استحقاقی عضو پیمانی که پس از استعفا، مجدداً در دانشگاه به صورت عضو پیمانی استخدام می شود، صرفاً پس از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی، مدت‌ زمان مذکور مشروط به کسب حداقل امتیاز مندرج در این دستورالعمل (با رعایت سقف حداکثر 5 پایه ترفیع استحقاقی در کل دوران خدمت پیمانی) قابل احتساب می باشد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • اعضائی که سابقه خدمت آموزشی و پژوهشی در دانشگاه قبل از دوره پیمانی دارند، پس از تبدیل وضعیت به رسمی، با تکمیل و ارائه فرم‏های مربوطه، پرونده آنان در کمیسیون تخصصی مربوط بررسی می‌ شود و در صورت کسب امتیازات لازم، موضوع در هیأت ممیزه دانشگاه مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • در اعطای پایه استحقاقی سالانه اعضای پیمانی، تنها فعالیت های پژوهشی همان سال در نظر گرفته می شود.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • در اعطای پایه استحقاقی سالانه اعضای پیمانی، تنها فعالیت های پژوهشی همان سال در نظر گرفته می شود.

      ثبت نظر
    • تبصره 4 :
     • در اعطای پایه استحقاقی سالانه اعضای پیمانی، از ذخیره امتیاز پژوهشی سنوات قبل عضو استفاده نخواهد شد.

      ثبت نظر
   • 12-4) :

     به ایام تعلیق، آماده‌ به ‌خدمت، مرخصی بدون حقوق، انفصال موقت و مرخصی استعلاجی موضوع ماده 88 آیین‌ نامه، پایه استحقاقی تعلق نمی گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق دریافت پایه به تعویق می افتد.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • مدت مرخصی زایمان به شرطی برای دریافت پایه استحقاقی سالانه قابل احتساب می باشد که حداقل امتیاز لازم از فعالیت‌های پژوهشی (مندرج در این دستورالعمل) در همان سال، کسب‌ شده باشد. در صورت عدم کسب امتیاز لازم، مدت مرخصی زایمان در شمول رکود علمی عضو قرار نمی گیرد.

      ثبت نظر
   • 13-4) :

     عضو جانباز از کار افتاده کلی تا زمان رسیدن به شرایط بازنشستگی، ترفیع استحقاقی سالانه را بدون ارزیابی دریافت می نماید.

     ثبت نظر
  • ماده 5 : مرجع تفسیر ابهامات این دستورالعمل هیأت رئیسه دانشگاه می باشد.
   • ماده 5 :

     این دستورالعمل در 5 ماده، 25 بند و 21 تبصره در جلسه مورخ 1398/9/20 هیأت رئیسه و جلسه هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی مورخ 1398/10/25 به تصویب رسید و از تاریخ 1400/1/1 لازم الاجرا و کلیه مصوبات مغایر با آن لغو و بلااثر است.

     ثبت نظر

ثبت نظر
"اگر پیشنهاد یا ملاحظه خاصی برای بهبود یا اصلاح این ماده یا تبصره در ویرایشهای بعدی دارید در این بخش ذکر فرمایید."
     
سوالات متداول این سند