لیست آیین نامه ها

شیوه نامه اجرایی پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری (منسوخ)

EDU_T04_v1

شیوه نامه برگزاری مسابقات علمی دانشجویی و دانش آموزی دانشگاه بیرجند (منسوخ)

EDU_T03_v1

آیین نامه شناسایی و توانمندسازی دانشجویان ممتاز دانشگاه بیرجند (منسوخ)

E-To2_v1

شیوه نامه اجرایی آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان (منسوخ)

EDU_T03_v1