ماده 5: میزان تخصیص اعتبار ویژه آموزشی

1. اعتبار ویژه آموزشی برای اعضای هیأت‌علمی از محل اعتبارات هزینه ای همان سال پیش بینی و تخصیص خواهد یافت.

2. ارزش ریالی هر امتیاز بر اساس بودجه تخصیصی معین می‌شود و حاصل‌ضرب امتیاز کسب‌شده عضو بر ارزش ریالی هر امتیاز؛ اعتبار ویژه آموزشی عضو را شکل می¬دهد.

3. دوره زمانی اختصاص اعتبار ویژه آموزشی به‌طور سالانه محاسبه می شود.


نظرات کاربران:
ثبت نظر
"اگر پیشنهاد یا ملاحظه خاصی برای بهبود یا اصلاح این ماده یا تبصره در ویرایشهای بعدی دارید در این بخش ذکر فرمایید."