نتایج جستجو

جستجوی برای نظام وظیفه شامل 4 نتیجه بود.

شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه بیرجند

UB-EDU-R97

دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

UB-EDU-G96

آیین نامه ی استخدامی اعضای هیات علمی با لحاظ تغییرات موارد مندرج در بخشنامه های مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه (شهریور1395)

0

شیوه نامه اجرایی آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان

EDU_T03_v1