لیست آیین نامه ها

آیین نامه حمایت از فعالیت های کیفیت بخشی آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند

UB-EDU-R9901/Rev01

شیوه نامه محاسبه واحد معادل خدمات آموزشی، پژوهشی دانشگاه بیرجند

UB-EDU-E9804/Rev01

شیوه‌نامه طراحی و تدوین برنامه‌درسی دانشگاه بیرجند

UB-EDU-E9801/Rev01

شیوه نامه تنظیم برنامه آموزشی دانشگاه بیرجند (ویرایش دوم)

UB-EDU-E9701/Rev01

آیین‌نامه آموزش‌های الکترونیکی و ترکیبی دانشگاه بیرجند (ویرایش دوم)

UB-EDU-R9806/Rev01

آیین‌نامه ایجاد و مدیریت دوره‌های تحصیلی میان‌رشته‌ای دانشگاه بیرجند

UB- EDU- R9802/Rev01

آیین‌نامه تحصیل در دوره‌های فرعی دانشگاه بیرجند

UB- EDU- R9801/Rev01

آیین نامه طراحی و تدوین ریزدرس‌ها

UB-EDU-R9805_Rev01

شیوه‌نامه دستیار آموزشی-پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجند

UB-EDU-E98/Rev01

شیوه‌ نامه ساماندهی وظایف کارشناسان گروه‌های آموزشی

UB-EDU-E9806/Rev01

شیوه نامه تنظیم برنامه آموزشی دانشگاه بیرجند(ویرایش اول) (منسوخ)

UB-EDU-E9701/Rev01

آیین‌نامه آموزش‌های الکترونیکی و ترکیبی دانشگاه بیرجند (ویرایش اول) (منسوخ)

UB-PRE-R00